Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Hương An
Ngày cập nhật 02/03/2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

của UBND phường Hương An

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HƯƠNG AN

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số: 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp Ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số: 79/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2022 về dự toán ngân sách phường năm 2023;

Theo đề nghị của Tài chính – kế toán phường Hương An.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách phường Hương An năm 2023

(Kèm theo biểu mẫu chi tiết)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Tài chính – Kế toán phường, văn phòng UBND – HĐND và các ban ngành, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND phường Hương An)
    Đvt: đồng
Stt Nội dung Dự toán
A TỔNG THU (I+II+III)            4.480.500.000
I Các khoản thu tại địa phương               203.000.000
1 Phí, lệ phí                 40.000.000
2 Thu từ quỹ đất công ích và thu Hoa lợi công sản               143.000.000
3 Thu phạt, tịch thu theo quy định                 10.000.000
4 Thu khác                 10.000.000
II Các khoản Chi cục thuế thu phường hưởng theo tỷ lệ (%)               533.000.000
1 Thu ngoài quốc doanh               375.000.000
2 Thu nhập cá nhân                 90.000.000
3 Thuế SDĐ phi nông nghiệp                 21.000.000
4 Tiền sử dụng đất                 27.000.000
5 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh                 20.000.000
III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên            3.744.500.000
1 Thu bổ sung cân đối ngân sách            3.744.500.000
B TỔNG CHI (I+II+III) 4.480.500.000
I CHI THƯỜNG XUYÊN            4.323.500.000
- Kinh phí giao tự chủ            3.064.500.000
- Kinh phí giao không tự chủ            1.259.000.000
1 Quốc phòng               302.655.031
2 An ninh và trật tự an toàn xã hội               128.704.000
3 Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên                 23.500.000
4 Đào tạo lại, BD nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức                 32.000.000
5 Sự nghiệp Y tế - Dân số                 27.000.000
6 Văn hóa Thông tin                 27.000.000
7 Phát thanh                 27.000.000
8 Thể dục thể thao                 14.400.000
9 Quản lý nhà nước            2.157.870.909
9.1 Hội đồng nhân dân               325.999.380
9.2 Văn phòng ủy ban nhân dân            1.831.871.529
10 Hoạt động công tác Đảng               541.981.880
11 Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội               887.536.820
11.1 Đoàn thanh niên                151.955.460
11.2 Hội Liên hiệp Phụ nữ               143.187.860
11.3 Hội Nông dân               170.294.550
11.4 Hội Cựu chiến binh               146.055.060
11.5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc               276.043.890
12 Hỗ trợ các các tổ chức CTXH - nghề nghiệp, tổ chức XH, tổ chức XH - nghề nghiệp                 87.007.360
12.1 Hội Chữ thập đỏ                 41.067.520
12.2 Hội Người cao tuổi                 28.059.840
12.3 Hội tù yêu nước                 17.880.000
13 Chính sách và hoạt động phục vụ người CC với CM                 40.000.000
14 Lương hưu                 26.844.000
II DỰ PHÒNG               130.000.000
III CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN                 27.000.000

 

Thái Mạnh Tiến
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 224