Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường 6 tháng đầu năm 2023
Ngày cập nhật 13/01/2023

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. UBND phường Hương An thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường 6 tháng đầu năm 2023 tại Trụ sở UBND phường  -  Địa chỉ số 57 đường Cao Văn Khánh, phường Hương An.Chủ tịch UBND phường yêu cầu:

1. Tổ chức tiếp công dân định kỳ vào các ngày thứ 6 hàng tuần (theo lịch đính kèm), đảm bảo ít nhất 01 ngày trong 01 tuần theo quy định.

2. Yêu cầu công chức chuyên môn Địa Chính, Tư Pháp,Văn phòng và các bộ phận có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ tốt các buổi tiếp công dân.

3. Văn phòng UBND phường có trách nhiệm bố trí buổi tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch UBND phường và đôn đốc Ban Tiếp công dân phường tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất Chủ tịch UBND phường không thực hiện được buổi tiếp công dân theo lịch thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp.

4. Văn hóa - Thông tin phường thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường để cán bộ và nhân dân được biết./.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

(Kèm theo Thông báo số: 01/TB - UBND  ngày 12 tháng  01  năm 2023)

 

STT

Tháng tiếp

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

Tháng 1

6,13,20,27/01/2023

 

Chủ tịch UBND phường

 

 

Trụ sở Tiếp dân phường

 

2

Tháng 2

3,10,17,24/02/2023

3

Tháng 3

3,10,17,24,31/03/2023

4

Tháng 4

7,14,21,28/04/2023

5

Tháng 05

5,12,19,26/05/2023

6

Tháng 6

2,9,16,23,30/06/2023

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
CHÂU THỊ DIỆU HẰNG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 221