Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức.
Ngày cập nhật 13/09/2022

Ngày 12 tháng 9 năm 2022 ủy ban nhân dân phường đã ban hành Quyết định về Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn  đối với cán bộ, công chức phường 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn

đối với cán bộ, công chức phường

 

 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phường ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29  tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ, sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Thực hiện Công văn số: 6813/UBND-NV ngày 08 tháng 9 năm 2022 của UBND thành phố Huế;

        Xét đề nghị của Văn phòng ủy ban nhân dân phường

QUYẾT ĐỊNH:

 

       Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức phường Hương An

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

       Điều 3.  Thủ trưởng đơn vị và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Phòng Nội vụ (để b/c);

- Lưu: VT..                       

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HƯƠNG AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

 

QUY CHẾ

Xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 603 /QĐ  

  ngày  12 tháng 9 năm 2022 của UBND phường Hương An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

        Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

  Cán bộ, công chức trong chỉ tiêu biên chế và được xếp lương theo bảng lương của UBND phường Hương An.

Điều 2. Điều kiện và chế độ hưởng: 

1. Đảm bảo tính công bằng, minh bạch, công khai, đúng quy định của pháp luật.

2. Thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với thành tích đạt được.

3. Thành tích dùng để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 04 năm gần nhất đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống (sau đây gọi tắt là 6 năm hoặc 4 năm) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

4. Đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm hoặc 4 năm) không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

5. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

6. Trường hợp cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu thì được thực hiện một chế độ có lợi nhất trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn (nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu).

Điều 3.  Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn

        Tỷ lệ cán bộ, công chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 01 năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức (số có mặt) trong danh sách trả lương của UBND phường. Danh sách trả lương của UBND phường được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc.

Chương II

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 4.  Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn  

1. Tiêu chuẩn chung nâng bậc lương trước thời hạn được xem xét theo thứ tự ưu tiên cấp độ thành tích khen thưởng từ cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

a. Những người gần đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không được xét lần này thì sẽ không còn cơ hội để được nâng bậc lương trước thời hạn lần sau (trừ trường hợp người đó sẽ được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu);

b. Cán bộ, công chức có nhiều thành tích hơn (trong khoảng thời gian 6 năm hoặc 4 năm theo quy định);

       c. Cán bộ, Công chức là nữ;

       d. Cán bộ, Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo;

      đ. Những Cán bộ, công chức có năm công tác nhiều hơn hoặc chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

       2. Tiêu chuẩn cấp độ thành tích khen thưởng để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

Cán bộ, công chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn theo các mức 12 tháng, 9 tháng, 6 tháng phải đạt một trong các cấp độ thành tích theo thứ tự ưu tiên như sau:

a. Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, trong khoản thời gian (6 năm và 4 năm) được khen thưởng một trong các hình thức sau:

- Được tặng thưởng các danh hiệu hoặc hình thức khen cao từ cấp của Thủ tướng Chính phủ trở lên.

- Bằng khen cấp Bộ.

- Bằng khen công tác năm của UBND Tỉnh.

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.

b. Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng được khen thưởng một trong các hình thức:

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 02 năm liên tục.

c. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng  được khen thưởng một trong các hình thức:

- 01 Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Điều 5.  Về thời gian xét nâng bậc lương trước thời hạn

Định kỳ hàng quý (quý I, II, III, IV), UBND phường tổ chức cuộc họp toàn thể cán bộ, công chức hoặc đại diện cấp ủy; lãnh đạo; công đoàn của phường, UBND phường lập hồ sơ và danh sách cán bộ, công chức được xét chọn nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định đề nghị UBND thành phố xem xét theo quy định.

 

Điều 6. Thành phần hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn

- Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

+ Công văn đề nghị của đơn vị;

+ Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (theo mẫu);

+ Biên bản họp của Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn;

+ Bản sao các thành tích đạt được;

+ Bản sao Quyết định lương hiện hưởng. 

                                                Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện Quy chế này, đảm bảo tính dân chủ, công bằng, công khai khi xét đề nghị nâng lương trước thời hạn.

2. Giao cho Công chức văn phòng – Thống kê phường

Tham mưu lãnh đạo phường thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức theo đúng quy định. Hướng dẫn theo dõi việc thực hiện Quy chế về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cán bộ, công chức phản ánh về văn phòng UBND phường để tổng hợp báo cáo UBND phường sửa đổi, bổ sung./.

 

Châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 178