Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
BÁO CÁO Kết quả thực hiện dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2022
Ngày cập nhật 14/07/2022

Ủy ban nhân dân phường Hương An là cơ quan hành chính Nhà nước địa phương. Bộ máy tổ chức, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan được thực hiện theo Hiến Pháp và Luật tổ chức chính quyền địa phương; hoạt động theo quy định tại quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND phường ban hành Quy chế làm việc của UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của phường ngày càng được trẻ hóa, đa số phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Trong 6 đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; kinh tế, văn hóa - xã hội của phường tiếp tục phát triển; đời sống của nhân dân được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua "Dân vận khéo". Các vấn đề văn hóa - xã hội thực hiện có hiệu quả, các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Quốc phòng - an ninh thường xuyên được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác dân vận cơ quan:

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức trong cơ quan hiểu rõ hơn về vị trí , vai trò, tầm quan trọng trong công tác dân vận. Ủy ban nhân dân phường đã ban hành kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 17/02/2022 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022.

Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách của Nhà Nước đến toàn thể cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt đoàn viên, hội viên các đoàn thể ở tổ dân phố. Đồng thời cụ thể hóa các Chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, từ đó thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, tham gia thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

2. Thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần  cho cán bộ và nhân dân:

Theo chỉ đạo của Đảng ủy HĐND, Ủy ban nhân dân đã tham mưu đề ra các chương trình, giải pháp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó chú trọng các giải pháp đặt biệt quan tâm đến giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ: Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và truyền thông thông tin đạt kết quả tốt. Công tác lao động, việc làm, thực hiện chính sách xã hội được duy trì thường xuyên, đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chính sách đối với người có công và gia đình người có công; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn phường được thực hiện tốt.

3. Kết quả thực hiện cải cách hành chính:

Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch số 534/KH-UBND về công tác Cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/01/2022 về việc tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường đã thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính theo quy định. Danh sách các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ tại bộ phận một cửa và trên trang tin điện tử của phường tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân khi đến giao dịch.

Ủy ban nhân dân phường đã bố trí cán bộ công chức  làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường đúng theo quy định; Bố trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thoáng mát, khu vực tiếp nhận hồ sơ thuận tiện dễ dàng tiếp cận với cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch; Các trang thiết bị bên trong đầy đủ để phục vụ cho công tác cải cách hành chính của địa phương như: Bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, máy vi tính, máy tra cứu thông tin, màng hình hiển thị kết quả thực hiện công việc của công chức, hòm thư đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, khu vực chờ có ghế ngồi, nước uống….

Các thủ tục hành chính của tổ chức và công dân được giải quyết theo đúng quy trình và thủ tục quy định theo bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa đã lập sổ theo dõi, cập nhập hàng ngày các nội dung công việc khi người dân đến giao dịch, đa số các hồ sơ được hướng dẫn và giải quyết trong ngày, đối với những hồ sơ cần giải quyết nhiều ngày, cán bộ đã ghi phiếu tiếp nhận và trả kết quả theo mẫu đúng theo quy định.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC từ 01/01/2022 đến 30/5/2022 là 1.770 hồ sơ; Số hồ sơ mới tiếp nhận:  1.770  hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là : không. Kết quả giải quyết TTHC : Số hồ sơ đã giải quyết 1.757 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết trước hạn: 98 h/s, số hồ sơ giải quyết đúng hạn 1.609 hồ sơ,  hồ sơ quá hạn: 48h/s; Số hồ sơ đang giải quyết : 13 hồ sơ;  hồ sơ trong hạn 04hồ sơ, trể hạn : 09 hồ sơ.

Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, hiện đại hóa công sở, tin học hóa nền hành chính. Ủy ban nhân dân phường đã áp dụng và triển khai thực hiện tốt các phần mềm, 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi công việc, góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính. Áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.

Việc đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội và của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện được vai trò của mình thông qua việc nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, sử dụng ngân sách tiết kiệm, đúng mục đích; nêu cao ý thức đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm, công khai minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc bàn bạc và quyết định những công việc quan trọng; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong góp ý xây dựng cơ quan, đơn vị và thực thi công vụ được nâng lên.

4. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức:

Để thực hiện tốt công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh và thành phố, Đảng ủy, UBND phường đã ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các văn bản của cấp trên: UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày14  /01/2022 về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022, nhằm thực hiện đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trong cơ quan phường. Thông qua các buổi họp thường kỳ, đột xuất cán bộ, công chức trong cơ quan thường xuyên phản ánh tình hình thời gian đi muộn về sớm của cán bộ, công chức, việc chấp hành nội quy của cơ quan…

Cán bộ, công chức có bảng tên trên bàn làm việc, trang phục thực hiện đúng theo quy định và thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ trong khi làm nhiệm vụ, luôn chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý hành chính nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của phường.

Mỗi một cán bộ, công chức phường ngày càng đi vào nề nếp, luôn chấp hành văn hóa công sở, làm việc có hiệu quả không đi muộn, về sớm, không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; trong giờ làm việc trang phục phải gọn gàng, đeo phù hiệu theo đúng quy định; không vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, có đạo đức, phẩm chất trong sáng chuẩn mực, giữ gìn sự văn minh, lịch sự theo tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp và chấp hành tốt các quy định của nhà nước. Không sử dụng rượu- bia, không hút thuốc lá trong giờ làm việc, không vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Cán bộ, công chức phường luôn chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý hành chính nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của phường.

5. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư, tố cáo:

Thực hiện việc tiếp công dân vào thứ sáu hàng tuần. Số ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND phường từ đầu năm đến nay là 34 (buổi). Số lượt công dân định kỳ và thường xuyên đã tiếp: 21 (lượt). Số đoàn đông người (10 người trở lên): không có. Nội dung công dân phản ánh, kiến nghị: Công dân hỏi về thủ tục đất đai, chuyển nhượng, phân chia tài sản thừa kế; UBND phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn thủ tục để công dân thực hiện quy trình đúng quy định.

          Tổng số đơn tiếp nhận, xử lý: 22 đơn thư, trong đó: khiếu nại, tố cáo: không; đơn tranh chấp đất đai 04 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh: 18 đơn. Số đơn tồn động của năm trước chuyển sang 04 đơn: đơn tranh chấp đất đai 02 đơn; 02 đơn kiến nghị, phản ánh. Số đơn mới tiếp nhận trong năm 2022: 18 đơn: đơn tranh chấp đất đai 01 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh: 17 đơn.  Đã giải quyết số đơn, số vụ việc: 03 đơn tranh chấp đất đai, 08 đơn kiến nghị, phản ánh. Số đơn, vụ việc đang giải quyết: 10 đơn phản ánh, kiến nghị về đất đai và 01 đơn tranh chấp đất đai.

6. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, công chức góp ý xây dựng Đảng, chính quyền:

Ủy ban nhân dân phường đã chủ động xây dựng Quy chế làm việc và Quy chế phối hợp trong công tác với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức các đoàn thể ở cơ quan, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, quần chúng các cấp đã chủ động tham gia phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi, phối hợp xây dựng chương trình mục tiêu, liên kết lực lượng, tạo mô hình vận động nhân dân phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương  nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng phường văn minh đô thị.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về kết quả đạt được:

Những kết quả đạt được trong năm qua đã góp phần quan trọng vào công tác dân vận của chính quyền ở địa phương; nhiều phong trào được đẩy mạnh, nhất là lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững; vai trò, trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, và nhân dân được phát huy; Mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân được gắn bó hơn, các mối quan hệ xã hội trong đời sống sinh hoạt ở khu dân cư ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương; đời sống đại bộ phận của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương so với những năm trước đã giảm đáng kể; công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách các thủ tục hành chính được triển khai và thực hiện tích cực.

2. Nguyên nhân và tồn tại, hạn chế:

a. Nguyên nhân đạt được:

Cấp ủy và chính quyền địa phương có sự chỉ đạo, điều hành đã đề ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mới nảy sinh trong nhân dân.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trình độ dân trí của nhân dân ngày càng được nâng cao đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

b. Tồn tại, hạn chế:

Công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng, dư luận nhân dân có lúc, có nơi thiếu kịp thời. Công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ thiếu thường xuyên. Việc phối hợp Mặt trận và đoàn thể triển khai các phong trào thi đua chưa đồng bộ; công tác sơ kết, tổng kết mô hình, còn mang tính hình thức, gương điển hình chưa được nhân rộng.

* Nguyên nhân tồn tại:

Công tác phối hợp Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thiếu đồng bộ. Ý thức làm chủ của một số người dân chưa cao, nhất là việc tham gia các phong trào, sinh hoạt, hội họp ở khu dân cư.

          III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 2. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở theo hướng ngày càng sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh để tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

3. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội  nhất là ở các tổ dân phố nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng nhiệm vụ công tác; gắn công tác dân vận với việc triển khai thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính.

  4. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện về công tác dân vận, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đưa nội dung này vào tiêu chí để xét tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và thi đua hằng năm.

 5. Tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn các âm mưu bạo loạn của các thế lực thù địch, các vụ việc tiêu cực, các tệ nạn xã hội làm mất lòng tin của nhân dân, đồng thời phát động nhân dân tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kịp thời, nghiêm túc những cán bộ, công chức có vi phạm.

 6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và giám sát của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xem đây là một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của cơ quan, tổ chức mình.

Châu Thị Diệu Hằng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 261