Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận của Chính quyền năm 2022 của ủy ban nhân dân phường Hương An
Ngày cập nhật 04/04/2022

 Căn cứ kế hoạch số 1025/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND thành phố Huế về việc Về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022; Uỷ ban nhân dân phường Hương An xây dựng kế hoạch triền khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 cụ thể như sau:

 

  1. Mục tiêu:

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác vận động quần chúng của chính quyền, xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ công chức đối với công tác dân vận, xây dựng tác phong phục vụ nhân dân “gần dân, hiểu dân, học dân, trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính,khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của dân, làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cở sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường quản lý, rèn luyện, trách nhiệm làm dân vận của đội ngủ cán bộ công chức, đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân; tôn trọngvà phát huy quyền làm chủ nhân dân, thực hiện phong cách “ Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân.

  1. Nội dung:

    Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 475-QĐ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; phải gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận cơ quan, đơn vị mình với việc triển khai nhiệm vụ chính trị; công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thực sự hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chú trọng việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện dân vận chính quyền trong hệ thống các cơ quan nhà nước, chính quyền; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, như: những vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường… qua đó có biện pháp giải quyết kịp thời, không để tình trạng kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính để Mặt trận và các đoàn thể biết và giám sát chính quyền trong quá trình triển khai và thực hiện.

Phân công trách nhiệm từng cán bộ công chức phụ trách công tác chuyên môn phải luôn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của nhân dân, đặc biệt phân công trách nhiệm của cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, hòa giải, đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Công khai các kế hoạch, chương trình công tác của ủy ban nhân dân phường.

Duy trì lịch tiếp dân của UBND phường vào ngày thứ sáu hàng tuần để kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

Trên đây là kế hoạch của UBND Phường Hương An về triển khai thực hiện “Dân vận của Chính quyền” năm 2022, đề nghị các ngành, các bộ phận có liên quan tổ chức triển khai thực hiện những nội dung kế hoạch đã đề ra.

Châu Thị Diệu Hằng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 240