Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An
Ngày cập nhật 26/03/2021

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An ban hành Nghị quyết về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, nhiệm kỳ 2021 - 2026

ỦY BAN BẦU CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HƯƠNG AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /NQ-UBBC

                   Hương An, ngày 02 tháng 03  năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

 Phường Hương An, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN BẦU CỬ PHƯỜNG

          Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân phường Hương An về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, nhiệm kỳ 2021 – 2026,

 

QUYẾT NGHỊ:

         

Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

          - Tổng dân số toàn phường (có đến ngày 31/12/2020): ): 6.413 người.

- Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An  được bầu: 21 đại biểu.

- Tổng số đơn vị bầu cử: 07 đơn vị (có danh sách đính kèm)

          Trong đó:

          + Số đơn vị bầu 03 đại biểu: 07 đơn vị.

Điều 2.  Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- TT HĐND thị xã;

- UBND; UBBC thị xã;

- UBMTTQVN thị xã;

- Phòng Nội vụ;

- TV Thị ủy; TT HĐND, UBND phường;

- UBMTTQVN phường;

- Thành viên UBBC phường;

- Lưu: VT, UBBC.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

     CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

  Nguyễn Chí Công

 

Tập tin đính kèm:
châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 218