Tìm kiếm tin tức
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Ngày cập nhật 25/08/2016

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 

                               

  Ông: Nguyễn Chí Công                       Bà: Nguyễn Thị Xuyên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND                  Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

Ông: Nguyễn Xuân Chớ - Phó chủ tịch HĐND

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

Ông: Phan Phước Thìn - Chủ tịch UBND

 

                           

                            

Ông: Hoàng Xuân An  - Phó chủ tịch UBND

 

ỦY BAN MẶT TRẬN

                                                                                                                                                                                                            

Ông: Nguyễn Đăng Hợi - Chủ tịch

Ông: Thái Thanh Bình - Phó Chủ tịch

 

                                                 CÁC ĐOÀN THỂ                                                                                                                                                

HỘI NÔNG DÂN HỘI PHỤ NỮ ĐOÀN THANH NIÊN HỘI CỰU CHIẾN BINH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
Ông: Nguyễn Đăng Nhàn - Chủ tịch Bà: Nguyễn Thị Đan Thanh - Chủ tịch Bà: Hà Thị Bích Hoa - Bí thư Ông: Lê Xuân Hải - Chủ tịch Ông: Nguyễn Xuân Thiện - Chủ tịch Ông: Phan Thịnh - Chủ tịch
Bà: Trần Thị Lan - Phó Chủ tịch Bà: Phan Thị Bảo Vy - Phó Chủ tịch   Ông: Hà Thúc Tình - Phó Chủ tịch Ông: Lê Công Nguyên - Phó Chủ tịch  

 

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN: 09 CÔNG CHỨC, PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC SAU

VĂN PHÒNG

THỐNG KÊ

TƯ PHÁP

 HỘ TỊCH

ĐỊA CHÍNH 

XÂY DỰNG

VĂN HÓA 

XÃ HỘI 

TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN

QUÂN SỰ

1. Châu  Thị Diệu Hằng

2. Hà Thị Nguyêt

1. Hồ Thị Thu Thủy

2. Hoàng Thị Tưởng Vi

1. Nguyễn Đăng Nhật

2. Nguyễn Ngọc Sự

1. Nguyễn Thuyên

2. Nguyễn Đăng Sâm

1. Nguyễn Ngọc Huy 1.Nguyễn Ngọc Hoàng

 

CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

 

TT Họ và tên Chức danh chính Chức danh kiêm nhiệm
1 Châu Văn Sỉ CHP. BCHQS  
2 Nguyễn Công Đoàn Văn phòng Đảng ủy  
3 Thái Thanh Bình Phó chủ tịch UBMT  
4 Phan Thịnh Chủ tịch Hội CTĐ  
5 Nguyễn Xuân Thiện Chủ tịch Hội NCT  
6 Nguyễn Hữu Trưởng ban BVDP  
7 Trần Thị Lan PCT Hội Nông dân  
8 Hà Thúc Tình PCT Hội CCB  
9 Lê Minh Hải TĐT cơ động  

(Bên dưới có kèm theo quy chế hoạt động của UBND và danh bạ điện thoại)

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

1. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ mail
1 Nguyễn Chí Công Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 0983249856  
2 Nguyễn Đăng Sâm Phó Bí thư Đảng ủy 0935307241  
3 Phan Phước Thìn Chủ tịch UBND 0905405972  
4 Nguyễn Thị Xuyến Phó Chủ tịch HĐND 0905686558  
5 Nguyễn Xuân Chớ Phó Chủ tịch UBND 0974099123 quanthucho2013@gmail.com
6 Nguyễn Đăng Hợi Chủ tịch UBMTTQVN phường 0938838530  
7 Thái Mạnh Tiến Kế toán 0935603322  
8 Hồ Phước Tiến Địa chính - Xây dựng 0935585299 hpthuongan@gmail.com
9 Nguyễn Ngọc Sự Xây dựng - Đô thị 09349358655 mainuong84@gmail.com
10 Hồ Thị Thu Thủy Tư pháp - Hộ tịch 01684160560  
11 Châu Thị Diệu Hằng Văn phòng - Thống kê 0943727818  
12 Hà Thị Nguyệt Văn phòng - Thống kê 0935265220  
13 Nguyễn Ngọc Hoàng Chỉ huy trưởng BCHQS 01205950438  
14 Nguyễn Đăng Nhàn Bí thư Đoàn phường 01216656327  
15 Nguyễn Táo Chủ tịch Hội nông dân 01208059672  
16 Lê Xuân Hải Chủ tịch Hội CCB 01649120085  
17 Nguyễn Thị Đan Thanh Chủ tịch Hội phụ nữ 01668467169  
18 Nguyễn Thuyên Văn hóa thông tin 01688317797  
19 Hoàng Xuân An Thương binh xã hội 0987810105  
20 Thái Thanh Bình Phụ trách công tác kiểm tra Đảng 01205951006 thaibinh8591@gmail.com
21 Châu Văn Sỉ Chỉ huy phó BCHQS 0905228202  
22 Thái Thanh Bình Phó Chủ tịch UBMT 01205951006  
23 Nguyễn Xuân Thiện Phó Chủ tịch Hội nông dân 01224479378  
24 Nguyễn Đăng Tư Phó Bí thư đoàn phường 01282744755 nguyendangtu199@gmail.com
25 Hồ Phước Tỵ Bảo vệ 0961388769  
26 Nguyễn Công Đoàn Văn phòng Đảng ủy 0932081449  
27 Phan Thị Bảo Vy Phụ trách công tác tuyên giáo 0983753701  
28 Hà Thị Bích Hoa Phụ trách công tác tổ chức Đảng 01202352401  
29 Châu Thị Mãng Phụ trách công tác dân vận 01636301235  
30 Phạm Thế Bạch Thủ quỹ 01638349186  
31 Lê Minh Hải Tư pháp 0906035861  
32 Trần Thị Lan Phó Chủ tịch Hội phụ nữ 01202458551  
33 Nguyễn Xuân Tiệp Chủ tịch Hội người cao tuổi    
34 Phan Thịnh Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 0988491097  

2. CÔNG AN, TRƯỜNG HỌC, TRẠM Y TẾ, HỢP TÁC XÃ

TT Đơn vị/cá nhân Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ mail
1 Công an phường   0543568811  
2 Trần Ngọc Tuấn Trưởng Công an 0914079001  
3 Hợp tác xã NN      
4 Phan Lộc Giám đốc HTX    
5 Nguyễn Bá Lép Phó Giám đốc HTX 0972468261  
6 Trạm y tế      
7 Đặng Văn Chót Trưởng trạm    
8 Trường Mầm non Hương An      
9 Lê Thị Chanh Hiệu trưởng 0935868680  
10 Trường Tiểu học Hương An      
11 Trần Ngọc Huỳnh Hiệu trưởng 0905433191  
12 Trường THCS Hương An      
13 Hồ Thị Bích Hoa Hiệu trưởng    

3. BÍ THƯ CHI BỘ

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ mail
1 Hà Thanh Minh Bí thư chi bộ TDP Thanh Chữ 0984787395  
2 Phan Văn Huynh Bí thư chi bộ TDP Cổ Bưu 0905291619  
3 Phạm Chánh Bí thư chi bộ TDP Bồn Phổ 01689381127  
4 Hồ Sĩ Hùng Bí thư chi bộ TDP An Lưu 0946872574  
5 Nguyễn Đăng Minh Bí thư chi bộ TDP Bồn Trì 01664131747  
6 Nguyễn Ly Bí thư chi bộ TDP An Vân 01216537463  
7 Trần Thị Dự Bí thư chi bộ TDP An Hòa 01675851849  
8 Lê Thị Chanh Bí thư chi bộ trường Mẫu giáo 0935686680  
9 Trần Ngọc Huỳnh Bí thư chi bộ trường Tiểu học 0905433191  
10 Vĩnh Cương Bí thư chi bộ trưởng THCS 0914237779  

4. TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ

TT Họ và tên Tổ dân phố Số điện thoại Địa chỉ mail
1 Hà Thúc Tình Thanh Chữ 01676745971  
2 Phan Chí Thân Cổ Bưu 01224434602  
3 Nguyễn Quả Bồn Phổ 01668669644  
4 Hồ Phước Dũng An Lưu 01626416994  
5 Nguyễn Đăng Sáu Bồn Trì 01642776914  
6 Đinh Vỹ An Vân 01694699832  
7 Nguyễn Văn Nghiêm An Hòa 01662588508  

5. ĐỘI TRƯỞNG SẢN XUẤT

TT Họ và tên Tổ dân phố Số điện thoại Địa chỉ mail
1 Lê Quang Đức Thanh Chữ 01688797975  
2 Phan Văn Hưởng Cổ Bưu 0935414622  
3 Nguyễn Vui Bồn Phổ 01638283568  
4 Hồ Phước Khả An Lưu 01659995272  
5 Châu Văn Hoanh Bồn Trì 01699024772  
6 Nguyễn Văn Thuần An Vân 01694699832  
7 Hồ Ngọc Dinh An Hòa 0989517282  

6. BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

TT Họ và tên Tổ dân phố Số điện thoại Địa chỉ mail
1   Thanh Chữ    
2   Cổ Bưu    
3   Bồn Phổ    
4   An Lưu    
5   Bồn Trì    
6   An Vân    
7   An Hòa    

7. CHI HỘI NÔNG DÂN

TT Họ và tên Tổ dân phố Số điện thoại Địa chỉ mail
1 Nguyễn Văn Được Thanh Chữ 01208091844  
2 Phan Văn Cườm Cổ Bưu 01684909654  
3 Nguyễn Đăng Danh Bồn Phổ 0988139446  
4 Hà Văn Chữ An Lưu 0967028344  
5 Nguyễn Văn Thê Bồn Trì 0914173050  
6 Nguyễn Văn Lại An Vân 0938184419  
7 Nguyễn Văn Ân An Hòa 01692377518  

8. CHI HỘI PHỤ NỮ

TT Họ và tên Tổ dân phố Số điện thoại Địa chỉ mail
1 Nguyễn Thị Phương Thanh Chữ 019679153389  
2 Nguyễn Thị Hương Cổ Bưu 01215945868  
3 Nguyễn Thị Thuận Bồn Phổ 01674360436  
4 Đinh Thị Hoài An Lưu 0986618924  
5 Nguyễn Thị Thu Hồng Bồn Trì 01666776835  
6 Trần Thị Loan An Vân 01638284801  
7 Lê Thị Trang An Hòa 0947430011  

9. CHI ĐOÀN THANH NIÊN

TT Họ và tên Tổ dân phố Số điện thoại Địa chỉ mail
1   Thanh Chữ    
2   Cổ Bưu    
3   Bồn Phổ    
4   An Lưu    
5   Bồn Trì    
6   An Vân    
7   An Hòa    

10. CHI HỘI CỰU CHIẾN BINH

TT Họ và tên Tổ dân phố Số điện thoại Địa chỉ mail
1   Thanh Chữ    
2   Cổ Bưu    
3   Bồn Phổ    
4   An Lưu    
5   Bồn Trì    
6   An Vân    
7   An Hòa    

11. TỔ ĐỘI TRƯỞNG

TT Họ và tên Tổ dân phố Số điện thoại Địa chỉ mail
1   Thanh Chữ    
2   Cổ Bưu    
3   Bồn Phổ    
4   An Lưu    
5   Bồn Trì    
6   An Vân    
7   An Hòa    

                                             

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 81.113
Truy cập hiện tại 43