Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 16, Điều 22, và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị...
Sáng ngày 26/01/2024, UBND phường Hương An đã tổ chức Hội nghị kết tình hình kinh tế xã hội – Quốc phòng an ninh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Đồng chí Trần Mão,...
QUYẾT ĐỊNH Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường Hương An năm 2024
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH  6 THÁNG ĐẦU  NĂM 2023 VÀ  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023  
     ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   PHƯỜNG HƯƠNG AN                         ...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 Công bố danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; 10 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên...
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG             Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Hương An     ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HƯƠNG AN   Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. UBND phường Hương An thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường 6...
Ngày 12 tháng 9 năm 2022 ủy ban nhân dân phường đã ban hành Quyết định về Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn  đối với cán bộ, công chức phường 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 183.409
Truy cập hiện tại 64