Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường Hương An năm 2024
Ngày cập nhật 04/01/2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường Hương An năm 2024

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ v việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2024 của UBND  về việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường năm 2024;

Theo đề nghị của văn phòng UBND phường,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố và ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024 theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND phường Hương An.

a. Về kinh tế

1. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 12% -13%

2. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp: 95-100 triệu đồng.

b. Về Văn hóa – Xã hội

3. Duy trì tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 03 trường.

4. Phấn đấu 95% gia đình, 100% tổ dân phố, cơ quan đơn vị được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn văn hóa.

5. Tỷ lệ bảo hiểm  y tế toàn dân đạt trên 99%.

6. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 1 %.

7. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 14%

8. Hỗ trợ giải quyết việc làm cho hơn 100 người

c.  Về Quản lý đô thị, tài nguyên môi trường

9. Số tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị: 01-2 tuyến đường và 5 - 7 kiệt xóm.

10. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt trên 95%, thu gom rác bảo vệ thực vật: 85%.

11. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 27,4%.

d. Về Quốc phòng – An ninh

12. Duy trì tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn ANTT đạt 100 %.

13. Giao quân đạt tỷ lệ 100% .

- Duy trì và áp dụng và áp dụng phần mềm dùng chung của Tỉnh; 100% văn bản do phường ban hành chuyển đến UBND thành phố và các cơ quan liên quan được thực hiện trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số.

- Tổ chức đánh giá, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015.

- 100% thủ tục hành chính tại phường được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời công khai trên trang tin điện tử của phường và niêm yết tại trụ sở UBND phường.

- 100% hồ sơ thủ tục hành chính  được thực hiện đúng quy trình và tỷ lệ giải quyết đúng hạn đảm bảo từ 95-100%.

- Thực hiện việc đánh giá mức độ hài lòng đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và thái độ phục vụ của cán bộ công chức phường.

 Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành, triển khai các mục tiêu đã đề ra.

2. Trưởng các bộ phận chuyên môn, đơn vị thuộc UBND phường căn cứ Mục tiêu chất lượng năm 2024 của UBND phường để xây dựng Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu của bộ phận xem xét, phê duyệt; phổ biến cho tất cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị biết và tổ chức triển khai áp dụng năm 2024.

Ban chỉ đạo ISO phổ biến cho tất cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị biết và tổ chức triển khai áp dụng năm 2024

Định kỳ 06 tháng/01 lần các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường  xem xét, đánh giá kết quả đạt được, lập báo cáo tiến độ kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường gửi về Ban chỉ đạo ISO để tổng hợp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Chỉ đạo ISO, các bộ phận chuyên môn và toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 183.409
Truy cập hiện tại 60