Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
BÁO CÁO Công tác Cải cách hành chính quýIII năm 2022 của ủy ban nhân dân phường Hương An
Ngày cập nhật 13/09/2022

Thực hện công văn số 114/PNV-CCHC, ngày 01/03/2022 của Phòng Nội vụ Thành phố Huế về việc thực hiện chế độ báo cáo Cải cách hành chính năm 2022.  Ủy ban phường Hương An báo cáo công tác Cải cách hành chính quý III năm 2022 với dung như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

Trên cơ sở các văn bản của cấp trên . Ủy ban nhân dân phường đã ban hành kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 22/01/2022 về việc thực hiện tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022.  Hàng năm trong quá trình ban hành các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND về phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của UBND phường đều được đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính trong thời gian đến.

Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường hàng năm đánh giá tổng kết công tác Cải cách hành chính, việc thực hiện niêm yết, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tại các buổi hội nghị, giao ban của cơ quan nhằm tăng cường vai trò, hiệu quả trong công tác lãnh chỉ đạo công tác Cải cách hành chính của địa phương.

Công tác thông tin tuyên truyền CCHC được thực hiện thông qua trang tin điện tử và trên hệ thống phát thanh của phường, đồng thời lồng ghép vào các buổi họp, các hoạt động của địa phương.

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

          1. Công tác cải cách thể chế:

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, UBND phường ban hành phù hợp với quy định của pháp luật. Qua kiểm tra rà soát chưa phát hiện văn bản nào trái pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Tập trung ra soát các TTHC thuộc lĩnh vực : Tư pháp – Hộ tịch; Địa chính – Đất đai; Chính sách – xã hội. Qua rà soát nhận thấy các quy trình TTHC đều đảm bảo, phù hợp với thực tế.

-  Tổng  số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường đến thời điểm hiện  nay có 130 thủ tục.

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp:  Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa của phường được trang bị đầy đủ, cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao, có thái độ đúng mực trong giao tiếp trong thi hành nhiệm vụ, chưa phát hiện thái độ quan liêu, hách dịch hoặc nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

+ Cán bộ, công chức có bảng tên trên bàn làm việc, trang phục thực hiện đúng theo quy định và thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ trong khi làm nhiệm vụ, 14,36% hồ sơ được  số hóa.

+ Trong quý III/2022 tổng hồ sơ tiếp nhận là 711 hồ sơ ; trong đó: số hồ sơ  đã giải quyết 703 hồ sơ, giải quyết đúng hạn : 679 hồ sơ, trể hạn 24 hồ sơ; Hồ sơ đang giải quyết 8 hồ sơ, trong hạn 3 hồ sơ, quá hạn 5 hồ sơ.

+ Thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;  trong quý báo cáo Ủy ban nhân dân phường không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

Thực hiện tốt việc rà soát tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ , công chức theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

Thực hiện rà soát  số lượng chất lượng tham mưu cho Đảng có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt ra.

4. Cải cách chế độ công vụ

 Cán bộ, công chức phường luôn chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý hành chính nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của phường.

Mỗi một cán bộ, công chức phường ngày càng đi vào nề nếp, luôn chấp hành văn hóa công sở, làm việc có hiệu quả không đi muộn, về sớm, không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; trong giờ làm việc trang phục phải gọn gàng, đeo phù hiệu theo đúng quy định; không vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, có đạo đức, phẩm chất trong sáng chuẩn mực, giữ gìn sự văn minh, lịch sự theo tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp và chấp hành tốt các quy định của nhà nước. Không sử dụng rượu- bia, không hút thuốc lá trong giờ làm việc, không vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

5. Cải cách tài chính công

Thực hiện quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác nhằm mục đích tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số (Sở Thông tin và Truyền thông)

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được quan tâm, đã từng bước đầu tư mua sắm trang thiết bị làm việc để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của cơ quan.

 Sử dụng cơ bản các phần mềm dùng chung như: Hồ sơ công việc; Đăng ký và phát hành giấy mời; Mail công vụ; Ý kiến chỉ đạo; Trang thông tin điện tử; phần mềm Hộ tịch; phần mềm Kế toán, xử lý dịch vụ công tập trung; trang điều hành tác nghiệp.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực:  Công tác CCHC trên địa bàn phường ngày càng có nhiều chuyển biến đáng kể, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên rõ nét, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn đã đi vào nề nếp, giảm phiền hà cho công dân, tổ chức đến giao dịch. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, việc ứng dụng CNTT vào những hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả cao.

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

2.1 Tồn tại, hạn chế

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, nhất là việc sử dụng phần mềm hay bị lỗi và mạng nội bộ yếu dẫn đến quá trình xử lý công việc đôi lúc còn chậm.

Tỷ lệ hồ sơ quá hạn còn nhiều, tỷ lệ số hóa hồ sơ còn thấp.

2.2. Nguyên nhân: Một số công chức chuyên môn chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, thiếu tính chủ động trong công tác tham mưu gải quyết công việc.

Số lượng chứng thực bản sao nhiều nên chưa thực hiện kịp thời việc số hóa hồ sơ.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

 Quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành. Nâng cấp phần mềm đảm bảo công chức giải quyết hồ sơ không chậm trể.

Hướng dẫn cụ thể và thực tế hơn đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG THỜI GIAN TỚI.

 1. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trên các lĩnh vực: Thể chế và cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các phương tiện hiện có trên địa bàn, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin chính thống cho nhân dân nắm bắt. Thông qua các buổi họp dân ở các tổ dân phố cũng như các hội nghị tại phường để thông tin chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống của người dân, để nhân dân được tiếp cận nhanh tất cả các vấn đề.

3. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực theo thẩm quyền của phường; xây dựng và hoàn thiện các quy định đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và phù hợp với các Luật, Nghị định của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của cấp tỉnh, thành phố. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường; đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác.

4. Tiếp tục cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố, công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính.

Kịp thời tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; tiến tới thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của phường. Công khai chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân, các tổ chức xã hội giám sát việc thực hiện.

6. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát và kiện toàn tổ chức bộ máy thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; nghiêm túc chấp hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại phường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

7. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các chế độ chính sách về tài chính ngân sách theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kinh phí ở tại cơ quan do cấp trên phân bổ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

8. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; đội ngũ cán bộ, công chức, thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công vụ, đảm bảo dữ liệu điện tử phục vụ các hoạt động trong cơ quan. Sử dụng và khai thác tốt Trang thông tin điện tử phường; áp dụng và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan phường./.

Châu Thị Diệu Hằng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 225