Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch Bầu cử Tổ trưởng Tổ Dân phố nhiệm kỳ 2021 – 2023
Ngày cập nhật 25/02/2021

Uỷ ban nhân dân phường Hương An xây dựng kế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2023 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

Việc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố được tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng góp phần củng cố chính quyền cơ sở. Việc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố được tổ chức tại hội nghị Tổ dân phố và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của nhân dân.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác chuẩn bị:

1.1. Cơ sở vật chất, địa điểm:

Chuẩn bị hội trường đầy đủ phông cờ, ảnh (tượng) Bác Hồ, loa máy, băng đĩa quốc ca, bàn ghế, hòm phiếu, băng rôn và khẩu hiệu.

1.2. Hệ thống văn bản:

UBND phường in ấn kế hoạch, ra quyết định công bố ngày bầu cử, các quyết định;

1.3. Công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu Tổ trưởng Tổ Dân phố:

Tổ bầu cử thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của UBMTTQVN phường trước 15 ngày diễn ra hội nghị bầu Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận dự kiến danh sách người ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố, báo cáo Chi uỷ Chi bộ Tổ dân phố để thống nhất danh sách giới thiệu người ra ứng cử (từ 01 đến 02 người).

Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, ủy ban nhân dân phường ra quyết định công bố ngày bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố.

Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử chủ tịch UBND phường ra quyết định thành lập ở mỗi tổ dân phố một tổ Bầu cử có từ 5 – 7 người; thành phần Tổ bầu cử gồm: Tổ trưởng là trưởng ban công tác Mặt trận, Thư ký và các Ủy viên khác là đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri của tổ dân phố, quyết định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hay đại diện cử tri Tổ dân phố) tham gia bầu cử. Các quyết định phải được thông báo đến nhân dân ở tổ dân phố chậm nhất trước 7 ngày bầu cử.

1.4. Công tác bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố tại Hội nghị Tổ dân phố:

Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố tham dự.

Việc bầu tổ trưởng diễn ra theo trình tự sau:

- Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử, quyết định thành lập tổ bầu cử, nhiệm vụ quyền hạn của tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử.

- Tổ trưởng Tổ bầu cử quyết định việc để Tổ trưởng Tổ Dân phố đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri, hội nghị thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Tổ trưởng Tổ Dân phố.

- Tổ trưởng Tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của tổ trưởng tổ dân phố.

- Đại diện ban Công tác Mặt trận Tổ Dân phố giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố do Ban công tác mặt trận Tổ Dân phố đề cử và Chi ủy Chi bộ Tổ Dân phố thống nhất theo quy trình tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN. Tại hội nghị này cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử.

- Hội nghị thảo luận cho ý kiến về những người ứng cử, trên cơ sở ý kiến cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành.

- Tiến hành bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định; Nếu bằng hình thức giơ tay, tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín tổ bầu cử làm nhiện vụ kiểm phiếu.

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử (biết đọc biết viết) có mặt tại nơi đó chứng kiến việc kiểm phiếu. Sau đó lập biên bản kiểm phiếu theo mẫu biên bản kiểm phiếu. người trúng cử phải là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn Tổ Dân phố.

- Tổ trưởng Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Tổ trưởng tổ dân phố theo mẫu kèm theo biên bản kiểm phiếu gửi về UBND, UBMTTQVN phường.

- Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì tiến hành bầu lại, ngày bầu UBND phường quyết định nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày bầu cử lần đầu. Nếu tổ chức lần thứ hai mà vẫn không được thì Chủ tịch UBND phường quyết định cử Tổ trưởng tổ Dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của tổ dân phố đến khi bầu được tổ trưởng mới. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND phường quyết định cử tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, UBND phường phải tổ chức bầu tổ trưởng tổ dân phố mới.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ trưởng tổ bầu cử, UBND phường xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử tổ trưởng tổ dân phố hoặc quyết định bầu lại, trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc bầu lại thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

1.5. Tiêu chuẩn của Tổ trưởng Tổ Dân phố:

Là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở tổ dân phố, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe tốt, có trách nhiệm trong công tác, bản thân và gia đình gương mẫu, được nhân dân tín nhiệm, có năng lực và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao, có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

2. Thời gian thực hiện:

Cuộc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường được thực hiện trong tháng Ngày 28/ 3/2021.

Chương trình bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố như sau:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Công bố các quyết định: quyết định thành lập tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử.

- Tổ trưởng tổ dân phố đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ trước hội nghị. Hội nghị thảo luận, hội nghị báo cáo.

- Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố: Công bố tiêu chuẩn tổ trưởng, giới thiệu nhân sự đã được Chi bộ Tổ dân phố thống nhất, thảo luận về nhân sự, ứng cử-đề cử và chốt danh sách bầu cử.

- Tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố.

- Báo cáo kết quả bầu cử và tổng kết hội nghị.

III. PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN UBND VÀ UBMTTQVN PHƯỜNG PHỤ TRÁCH CÁC TỔ DÂN PHỐ:

- Ông Phan Phước Thìn - Chủ tịch UBND phường phụ trách chung

- Bà Nguyễn Thị Xuyến – PBT.Đảng ủy

 phường phụ trách chung.

- Ông Nguyễn Đăng Hợi – Chủ tịch UBMTTQVN phường xây dựng kế hoạch hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch

- Ông Hoàng Xuân An  PCT.UBND và Bà Hồ Thị Thu Thủy – TP-HT phụ trách tổ dân phố Thanh Chữ.

- Ông Nguyễn Thuyên, VHXH và Bà Nguyễn Thị Đan Thanh, CT. Hội phụ nữ, phụ trách tổ dân phố Cổ Bưu

  - Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, CT. Hội cựu chiến binh và Bà Hà Thị Bích Hoa, BT. Đoàn TN, phụ trách tổ dân phố Bồn Phổ.

- Ông Nguyễn Xuân Chớ, PCT. HĐND và, Bà Trần Thị Lan PCT. Hội nông dân phụ trách tổ dân phố Bồn Trì.

- Ông Châu Văn Sỉ, CHT. BCHQS và Ông Thái Thanh Bình, PCT. UBMT, phụ trách tổ dân phố An Vân.

  - Ông Nguyễn Khoa Hoà, Trưởng công an phường và Ông Nguyễn Đăng Sâm, VHXH, phụ trách tổ dân phố An Hòa.

  - Ông Nguyễn Đăng Nhàn, CT. Hội nông dân và Bà Phan Thị Bảo Vy, PCT. Hội phụ nữ, phụ trách tổ dân phố An Lưu.

- Bà Châu Thị Diệu Hằng –Văn phòng Thống kê chuẩn bị các biểu mẫu và các loại quyết định.

châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 245