Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018
Ngày cập nhật 23/03/2018

Ngày 19 tháng 03 năm 2018 Uỷ ban nhân dân phường Hương An ban hành Kế hoạch thực hiện công tác về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ phường năm 2018 như sau:

I.        Mục đích, yêu cầu

          1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, từ đó tăng cường hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020.

          2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi nhằm thực hiện bình đẳng giới; giảm khoảng cách giới, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao

          II. Nội dung

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới

          Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, các cam kết quốc tế liên quan mà Việt Nam đã tham gia.

          Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, từng bước xóa bỏ định kiến giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn...

          Tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự; tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo... Đa dạng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, các địa bàn trọng điểm nhằm thu hút sự quan tâm, sự đồng thuận của nhân dân vì mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền.

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới, tăng cường hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ phường và cơ sở

Tiếp tục tổ chức kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp phường, đảm bảo hoạt động thiết thực, có hiệu quả.

Tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng về giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới, cán bộ tư pháp và thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp.

  Đưa nội dung về giới vào các chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt.

Thu thập, quản lý thông tin, báo cáo  đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới được quy định tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

3. Hoạt động phối hợp của các cơ quan, đoàn thể và thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ phường

Phối hợp trong chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ tại cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

Phối hợp xây dựng các báo cáo về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới trên các lĩnh vực.

 Duy trì hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy định. Chỉ đạo Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp tình hình thực tế.

  4. Tổ chức triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12

  Tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với văn hóa và nhóm đối tượng nhằm đạt hiệu quả cao.

  Huy động sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, địa phương,  và các tầng lớp nhân dân tham gia để tạo hiệu ứng lan tỏa trong tuyên truyền.

5. Hoạt động kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện

Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bình đẳng giới trên địa bàn phường.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại cơ sở.

Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

III. Kinh phí thực hiện

Từ nguồn ngân sách địa phương phân bổ trong dự toán hàng năm.

Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham gia hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tích cực vận động kinh phí từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ cho công tác này.

Hoàng Xuân An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 76.583
Truy cập hiện tại 123