Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh phường Hương An năm 2023
Ngày cập nhật 23/08/2023

     ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHƯỜNG HƯƠNG AN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  08/QĐ-UBND                                   Hương An, ngày 10 tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh phường Hương An năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HƯƠNG AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố Huế về Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố và chương trình công tác năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Đảng ủy phường Hương An về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của HĐND phường Hương An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê phường Hương An.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh phường Hương An và Chương trình công tác năm 2023.

Điều 2. Các ban ngành phường, các đơn vị thuộc phường và các Tổ dân phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê phường, các công chức, ban ngành, các đơn vị thuộc phường, các Tổ dân phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI PHƯỜNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08 /QĐ-UBND ngày 10/01/2023

 của UBND phường Hương An)

 

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến nền kinh tế nói chung và trên địa bàn phường nói riêng. Dự báo nền kinh tế sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến khó lường… vì vậy sẽ tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của phường.

Để chủ động tận dụng các nguồn lực, thời cơ, ứng phó trước mọi khó khăn, thách thức, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và kết quả đạt được trong những năm qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phường góp phần cùng với Thành phố, Tỉnh thực hiện mục tiêu đảm bảo ổn định phát triển kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội phường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu như sau:

 

I. PHÂN CÔNG THEO DÕI, CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023, VỚI CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023:

Các ban ngành, cán bộ công chức và đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu chỉ đạo thực hiện, theo dõi đôn đốc, tổng hợp, báo cáo đánh giá theo định kỳ và cả năm tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó cần tập trung vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm, cụ thể như sau:

1.1. Lĩnh vực Tài chính – Kế toán:

- Phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2023: 12%.

1.2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

- Duy trì tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 03 trường.

- Phấn đấu tỷ lệ tổ dân phố, cơ quan duy trì đạt chuẩn đơn vị văn hóa: trên 90%.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1%.

- Tỷ lệ bảo hiểm  y tế toàn dân đạt trên 98%.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới: 1,7%.

1.3. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường.

- Số tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị: 01 tuyến (trục đường Cao Văn Khánh đoạn từ chợ về đình làng Cổ Bưu) và 5 - 7 kiệt xóm.

- Hoàn thành 100% hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng, đủ theo quy định pháp luật đối với những hồ sơ đủ điều kiện.

- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 95%, chất thải rắn, bảo vệ thực vật: 85%.

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 29,8%.

- Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp: 100-105 triệu đồng.

1.4. Lĩnh vực Quốc phòng -  An ninh.

- Duy trì tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn ANTT đạt 100 %.

- Giao quân đạt tỷ lệ 100% .

1.5. Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê.

- Tỷ lệ giải quyết thủ tục đúng hẹn, đảm bảo đạt 95 đến 100%.

2. Các chương trình trọng điểm: Phân công các bộ phận tham mưu thực hiện các Chương trình trọng điểm như sau:

- Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê phường: Phối hợp với các công chức khác tham mưu thực hiện: Chương trình cải cách hành chính;

-Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường: Phối hợp với các công chức khác và các Tổ dân phố tham mưu thực hiện: Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; Chương trình phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp.

Thực hiện các dự án trong điểm: Đầu tư hạ tầng vỉa hè thoát nước Cao Văn Khánh; cầu An Vân- An Hòa; Cầu Bồn Trì; 1-2 tuyến bê tông.

Công trình nhà một cửa, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính.

Công trình mương, đường nội đồng phục vụ chương trình nông nghiệp sạch tại vùng chùa TDP An Lưu, mương chống phèn Bồn Trì, mương Đồng Hạ Thanh Chữ, Trộ kiên Cổ Bưu.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TẬP THỂ UBND PHƯỜNG

1.     Nhiệm vụ chung:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng, bảo đảm an sinh xã hội, tạo đà phát triển kinh tế. Khôi phục, phát triển dịch vụ, thương mại, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân. Đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện với mội trường. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để xây dựng phường Hương An phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựngTỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo lộ trình.

       2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp

-  Đón đầu các dự án do tỉnh, thành phố đầu tư phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp qui mô lớn (dự kiến quy hoạch 45 ha Tổ dân phố An Hòa); thực hiện quy hoạch mỏ khoáng sản ở vùng núi tổ dân phố Bồn Trì (diện tích khoảng 18 ha).

- Tiếp tục khuyến khích đầu tư và phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị như kinh doanh nhà nghỉ, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vật liệu xây dựng, cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa nông sản, tập trung ở khu vực đường trung tâm phường và các điểm buôn bán lẻ hàng hóa trên địa bàn và các tổ dân phố. Khuyến khích nhân dân phát triển và đa dạng các loại hình dịch vụ phù hợp khả năng, nguồn lực và nhu cầu.

- Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề; duy trì và phát triển các cơ sở hiện có (hàn gò, cơ khí, sửa chữa ô tô, mộc, xây dựng, sản xuất nấm, bánh kẹo, mè xửng, ép dầu phụng, dầu mè..). Tập trung rà soát quỹ đất để quy hoạch vùng tiểu thủ công nghiệp, mời gọi đầu tư và hỗ trợ thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn. Tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, tạo nguồn thu và nâng cao thu nhập cho tổ chức, hộ gia đình.

2.1.1. Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An; Địa chính – Xây dựng.

  - Phối hợp Hội nông dân phường quyết tâm xây dựng đề án nông nghiệp sạch, có sản phẩm, lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng, thúc đẩy việc phát triển sản xuất theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm,tạo đầu ra ổn định.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là các vùng qui hoạch sản xuất rau sạch, xem xét chuyển đổi và bố trí một số vùng trồng rau màu có giá trị kinh tế. Định hướng phát triển mô hình nông thị, rà soát vùng chuyên canh cây đặc sản phù hợp điều kiện, thổ nhưỡng tại địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với nông dân để thay đổi cách thức sản xuất, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cho người nông dân.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp số, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.

- Hợp tác xã NN Hương An phối hợp Hội nông dân phường, đoàn thể phường tổ dân phố xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền hội viên nông dân, thành viên hợp tác xã thực hiện tốt công tác thu gom rác thải bảo vệ thực vật, giữ gìn vệ sinh đồng ruộng đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.1.2. Lĩnh vực Thú y phường: Tham mưu UBND phường thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm theo đúng lịch; quản lý hoạt động chăn nuôi - Thú y trên địa bàn phường.

2.1.3. Ban chỉ đạo giảm nghèo phường phối hợp với các Hội đoàn thể phường: Thông qua các kênh vay vốn của Ngân hàng Chính sách - Xã hội và các tổ chức tín dụng... hỗ trợ nhân dân nguồn vốn giải quyết công ăn việc làm, từng bước cải thiện đời sống, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo. 

2. 1.4. Lĩnh vực Tài chính - Kế toán phường:

Bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường công tác lập qui hoạch, thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp để khai thác thế mạnh địa phương tạo nguồn thu cố định trên địa bàn. Bảo đảm thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Phấn đấu tăng thu 12% đối với nguồn thu tại địa phương; Khai thác quỹ đất 5%, đất khó khăn, đất xen cư để tăng nguồn thu đầu tư hạ tầng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, thực hiện quyết toán vốn đầu tư đúng qui định. Triển khai thu các loại quỹ đúng thời gian, có hiệu quả.

2. 3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

2.3.1. Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng phường:

- Tập trung chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị: Tập trung rà soát đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết của phường phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; đo vẽ hiện trạng bản đồ sử dụng đất đối với các tuyến đường người dân đã hiến đất làm đường giao thông.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng đầu tư các công trình. Rà soát kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 để điều chỉnh, bổ sung thực hiện đầu tư các công trình đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển địa phương.

-Tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ tài nguyên môi trường, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị: Tập trung thực hiện công tác quản lý đất đai theo tinh thần chỉ thị 16/CT.TU của ban thường vụ Thành uỷ về tăng cường giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Huế.

- Tập trung quản lý sử dụng đất có hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời chỉnh lý biến động đất đai trong quá trình sử dụng đảm bảo đúng với hiện trạng, phục vụ tốt công tác quản lý; tiếp tục giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, kịp thời phát hiện, lập và xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng quản lý đất  rừng, đất chôn cất mồ mả, đất 5%. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, công an, mặt trận đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, phát hiện và xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công, bán sanh phần...

- Tập trung rà soát diện tích đất xen ghép khu dân cư, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện kế hoạch sử dụng đất để tạo nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.

- Thực hiện rà soát diện tích đất chưa được cấp giấy để hướng dẫn rà soát lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất: Đất ở, đất nông nghiệp, đất tôn giáo tín ngưỡng.

- Thực hiện tốt công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn; phối hợp Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố thực hiện có hiệu quả Đề án “Chủ nhật xanh”, phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng” tại địa phương.

- Tiếp tục thực hiện phát động toàn dân tích cực tham gia hiến đất mở rộng đường để xây dựng chỉnh trang đô thị…

2.3.2. Công an phường, Tổ đô thị, công chức văn hóa – xã hội phường và các Tổ dân phố:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai tốt Nghị quyết 05/NQ-TU “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị”  của Thành ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị tại các địa điểm công cộng, lòng đường, đậu đỗ phương tiện sai quy định…nhằm đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị, kiềm chế tai nạn giao thông.

- Tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông , trật tự, xây dựng và gây ô nhiễm môi trường.

       - Tiếp tục triển khai thực hiện tháo dỡ mái che, mái vẩy đồng bộ các tuyến đường trên địa bàn phường. Tiếp tục rà soát thống kê, xây dựng kế hoạch ra quân để thực hiện tháo dỡ các vi phạm về biển hiệu tại các tuyến đường trung tâm phường; các khu vực, trường học; khu vực xung quanh chợ…

2.4. Lĩnh vực văn hoá- xã hội, y tế và giáo dục

  2.4.1. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin; Tổ dân phố.

- Phối hợp Mặt trận đoàn thể tập trung củng cố nâng cao hiệu quả Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (chú ý giảm tình trạng đám tang để dài ngày)

          - Phối hợp Mặt trận đoàn thể, các cơ quan, bộ phận thực hiện tốt việc đưa tin bài, phát huy hiệu quả trang tin điện tử phường.

          2.4.2. Tổ dân phố, Mặt trận và các đoàn thể.

- Mặt trận và đoàn thể đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện xây dựng đô thị văn minh, phát huy vai trò khối Mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân gắn với phong trào thi đua xây dựng tuyến kiệt văn minh đô thị; Chú trọng việc phát động phong trào xây dựng tuyến đường, tuyến kiệt văn minh đô thị (mỗi tổ đăng ký tối thiểu 01 xóm)

- Tham mưu UBND phường theo dõi và báo cáo về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên theo quy định, vận động các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đấttheo quy định.

2.4.3. Lĩnh vực chính sách xã hội.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước cho người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Làm tốt công tác phối hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động, huy động các nguồn lực xã hội.Thực hiện đảm bảo chế độ kịp thời giải quyết các chế độ cho người dân, trong đó chú trọng khâu khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận lao động ở địa phương sau khi được đào tạo nghề. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

2.4.4. Hội đồng giáo dục phường Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn phường:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong các trường học. Tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chất lượng mũi nhọn. Duy trì 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh phòng trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, khuyến khích tham gia các lớp đào tạo nghề.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/6/2021 của Thành ủy Huế về việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

2.4.5. Trạm Y tế phường:

- Tập trung xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp với mặt trận đoàn thể, TDP, các cơ quan, trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng.

- Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Tiếp tục giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo trên 98%. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình, duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

- Thực hiện nghiêm túc công tác trực thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết, trực phòng chống bão lụt để kịp thời ứng phó với thiên tai, đảm bảo nhu cầu bức thiết của người dân về sức khỏe.

  2.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

 2.5.1. Công tác cải cách hành chính:

- Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đánh giá trong năm 2022, phân tích cụ thể những tiêu chí đã đạt được, chưa được, chỉ ra những yếu kém để tìm ra giải pháp khắc phục ngay từ đầu năm 2023. Nêu cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác CCHC.

- Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường. Thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở.

- Thực hiện CCHC gắn với chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

- Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đề cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu.

2.5.2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường:

- Duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

- Tiếp tục rà soát những vướng mắc trong thủ tục hành chính để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và các tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3 và 4; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp

- Kiểm soát chặt chẽ những thủ tục hành chính mới phát sinh, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính theo đúng quy định, tạo điều kiện cho tổ chức và công dân được tiếp cận các thông tin và sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan chính quyền; đảm bảo tỷ lệ hoàn trả hồ sơ đúng hạn trên 95% và 100% cán bộ, công chức phường sử dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm một cửa; duy trì việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Hương An theo quy định.

- Tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện qui tắc ứng xử trong việc thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa. Đảm bảo hài lòng 90% trở lên khi có người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa. 

2.5.3. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch phường:

- Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các công chức phường có kế hoạch thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; Tham mưu cho UBND phường hủy bỏ hoặc chỉnh sửa bổ sung những văn bản không còn phù hợp; Thực hiện thẩm định, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND - UBND phường ban hành, kịp thời đề xuất xử lý đối với các văn bản trái quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, giúp UBND phường xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật và các công tác tư pháp khác theo chương trình kế hoạch của Thành phố.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 theo hướng đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phối hợp với công chức phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Thông tin hướng dẫn xây dựng quy ước ở tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn.

- Chủ trì tham mưu giúp Chủ tịch UBND phường trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền và các vụ việc khác do Chủ tịch UBND phường giao; Chủ trì, phối hợp với công chức khác, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Phối hợp công an phường thực hiện Đề án 06.

2.5.4. Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê phường:

- Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính kịp thời, nghiêm túc, công bằng, phát huy tốt vai trò, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện công tác cải cách hành chính, xử lý công việc.

- Đôn đốc cán bộ, công chức phường sử dụng các phần mềm SSO, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hộp thư điện tử công vụ, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong hoạt động của cơ quan và nhất là trong việc nhận và chuyển văn bản đi, đến giữa các ban ngành của UBND phường, giữa Thành phố với phường; số hoá hồ sơ TTHC theo quy định.

- Tham mưu cho UBND phường đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức phường và các đơn vị thuộc phường thực hiện nghiêm quy chế làm việc và thông tin báo cáo; đảm bảo chất lượng và thời gian các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường.

Tham mưu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường kịp thời chấn chỉnh và kiểm điểm phê bình các công chức chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND phường, tổ trưởng các tổ dân phố thực hiện chậm trễ và không đảm bảo chất lượng hiệu quả công việc đối với các ý kiến chỉ đạo, tiến độ thực hiện văn bản của Thành phố, phường đề ra.

- Tham mưu HĐND - UBND phường chuẩn bị nội dung phục vụ các Kỳ họp của HĐND phường trong năm 2023.

- Phối hợp với các công chức chuyên môn phường thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo .

- Tham mưu xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023, chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2022, thực hiện tốt có hiệu quả công tác CCHC năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025 đảm bảo đứng tiến độ và thời gian quy định;

       2.5.5. Tổ Trưởng các tổ dân phố

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ dân phố phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại cơ sở, trong đó chú trọng đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công việc; quan tâm đến việc đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện Quy ước tổ dân phố, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

- Kịp thời báo cáo UBND phường, Chủ tịch UBND phường và cán bộ phụ trách địa bàn tình hình mọi mặt của tổ dân phố, đề xuất biện pháp giải quyết khi cần thiết, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chung của địa phương.

- Phối hợp với BCH Công an, BCH Quân sự phường và các công chức chuyên môn thuộc UBND phường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo văn bản của các cấp và văn bản của phường.

- Phối hợp Mặt trận, đoàn thể phường đăng ký, triển khai thực hiện tuyến kiệt văn minh đô thị, thực hiện tốt việc huy động ra quân ngày chủ nhật xanh, chủ nhật vì cộng đồng.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu các loại quỹ (quỹ phòng chống thiên tai; quỹ tình nghĩa; thuế phi nông nghiệp) ngay từ đầu năm, phân bổ kế hoạch thu đảm bảo thu đủ, thu đúng, phù hợp với điều kiện, yêu cầu công việc ở TDP.

          2.6. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

  2.6.1. Ban Chỉ huy quân sự phường:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân cho cán bộ, chiến sỹ LLDQ và Nhân dân nhận thức cao trách nhiệm về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, tết, cũng cố lực lượng tổ đội trưởng, trung đội dân quân cơ động, đảm bảo số lượng số lượng, nâng cao vai trò lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương. Tập trung công tác tuyển quân ngay từ đầu năm.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng phương án PCTT, TKCN đảm bảo an toàn, kịp thời, sẵn sàng các phương án để ứng phó, PCTT phù hợp với từng khu vực, từng TDP trên địa bàn.

- Cũng cố tổ đội trưởng, trung đội dân quân cơ động đảm bảo đủ số lượng, nâng cao vai trò trách nhiệm lực lượng trong nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương. Quan tâm công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng.

2.6.2. Ban chỉ huy Công an phường:

   - Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của năm; đặc biệt trong thời gian diễn ra Tết Nguyên Đán, các ngày lễ…

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý; Kế hoạch chuyển hoá địa bàn phức tạp, trọng điểm về  ma tuý trở thành địa bàn không có hoặc giảm đến mức thấp nhất về tệ nạn ma tuý; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chỉ thị 46-CT/TW để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới hiện nay.

  - Nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, trong đó ưu tiên công tác phòng ngừa xã hội. Quản ly, giáo dục tốt các loại đối tượng có điều kiện khả năng phạm tội. Thường xuyên gọi hỏi răn đen giáo dục bề pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT-TTĐT-TTCC và thực hiện “văn hoá giao thông”, “Văn minh đô thị”. Phối hợp đoàn phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật ATGT đối với học sinh tại các trường học trên địa bàn như Trường Tiểu học Hương An và Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh.

- Tăng cường chỉ đạo củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, an ninh tôn giáo và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đặc biệt tại các vùng trọng điểm, chủ động nắm tình hình và các vấn đề nảy sinh; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, xảy ra “điểm nóng”, góp phần tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuần tra mật phục ở các tổ dân phố. Kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Phấn đấu TDP đạt chuẩn ANTT đạt 100%.

- Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CHCN. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quâ tự vệ, lực lượng PCCC tại cơ sở , lực lượng PCCC rừng và những người trực tiếp thực hiện công tác PCCC&CHCN. Hướng dẫn việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CHCN cho các hộ nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn, vận động các hộ dân trên địa bàn mua bình chữa cháy để đảm bảo cho công tác PCCC & CHCN tại cơ sở trên địa bàn phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Chủ tịch và Phó chủ tịch, Ủy viên UBND phường theo lĩnh vực và thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban ngành, đơn vị và các tổ dân phố nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

2. Các công chức chuyên môn, đơn vị thuộc UBND phường, Tổ trưởng các tổ dân phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay Quyết định này.

3. Công chức Văn phòng UBND phường giúp Chủ tịch UBND phường kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm cho UBND phường và báo cáo về UBND Thành phố, Đảng ủy - HĐND phường đúng theo quy định.

Tổ chức theo dõi đánh giá thi đua làm cơ sở đánh giá cuối năm 2023 đối với các ban ngành, đơn vị, tổ dân phố thuộc UBND phường.

        4. UBND phường căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức các buổi làm việc chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này.

5. Cán bộ, công chức phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc phường, Tổ trưởng các tổ dân phố phát huy tinh thần thi đua đẩy mạnh sản xuất quyết tâm vượt qua các khó khăn và thực hiện tốt phòng, chống thiên tai, dịch bệnh để thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.

 

 KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI PHƯỜNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08 /QĐ-UBND ngày 10/01/2023

 của UBND phường Hương An)

 

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến nền kinh tế nói chung và trên địa bàn phường nói riêng. Dự báo nền kinh tế sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến khó lường… vì vậy sẽ tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của phường.

Để chủ động tận dụng các nguồn lực, thời cơ, ứng phó trước mọi khó khăn, thách thức, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và kết quả đạt được trong những năm qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phường góp phần cùng với Thành phố, Tỉnh thực hiện mục tiêu đảm bảo ổn định phát triển kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội phường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu như sau:

 

I. PHÂN CÔNG THEO DÕI, CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023, VỚI CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023:

Các ban ngành, cán bộ công chức và đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu chỉ đạo thực hiện, theo dõi đôn đốc, tổng hợp, báo cáo đánh giá theo định kỳ và cả năm tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó cần tập trung vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm, cụ thể như sau:

1.1. Lĩnh vực Tài chính – Kế toán:

- Phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2023: 12%.

1.2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

- Duy trì tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 03 trường.

- Phấn đấu tỷ lệ tổ dân phố, cơ quan duy trì đạt chuẩn đơn vị văn hóa: trên 90%.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1%.

- Tỷ lệ bảo hiểm  y tế toàn dân đạt trên 98%.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới: 1,7%.

1.3. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường.

- Số tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị: 01 tuyến (trục đường Cao Văn Khánh đoạn từ chợ về đình làng Cổ Bưu) và 5 - 7 kiệt xóm.

- Hoàn thành 100% hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng, đủ theo quy định pháp luật đối với những hồ sơ đủ điều kiện.

- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 95%, chất thải rắn, bảo vệ thực vật: 85%.

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 29,8%.

- Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp: 100-105 triệu đồng.

1.4. Lĩnh vực Quốc phòng -  An ninh.

- Duy trì tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn ANTT đạt 100 %.

- Giao quân đạt tỷ lệ 100% .

1.5. Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê.

- Tỷ lệ giải quyết thủ tục đúng hẹn, đảm bảo đạt 95 đến 100%.

2. Các chương trình trọng điểm: Phân công các bộ phận tham mưu thực hiện các Chương trình trọng điểm như sau:

- Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê phường: Phối hợp với các công chức khác tham mưu thực hiện: Chương trình cải cách hành chính;

-Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường: Phối hợp với các công chức khác và các Tổ dân phố tham mưu thực hiện: Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; Chương trình phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp.

Thực hiện các dự án trong điểm: Đầu tư hạ tầng vỉa hè thoát nước Cao Văn Khánh; cầu An Vân- An Hòa; Cầu Bồn Trì; 1-2 tuyến bê tông.

Công trình nhà một cửa, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính.

Công trình mương, đường nội đồng phục vụ chương trình nông nghiệp sạch tại vùng chùa TDP An Lưu, mương chống phèn Bồn Trì, mương Đồng Hạ Thanh Chữ, Trộ kiên Cổ Bưu.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TẬP THỂ UBND PHƯỜNG

1.     Nhiệm vụ chung:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng, bảo đảm an sinh xã hội, tạo đà phát triển kinh tế. Khôi phục, phát triển dịch vụ, thương mại, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân. Đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện với mội trường. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để xây dựng phường Hương An phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựngTỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo lộ trình.

       2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp

-  Đón đầu các dự án do tỉnh, thành phố đầu tư phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp qui mô lớn (dự kiến quy hoạch 45 ha Tổ dân phố An Hòa); thực hiện quy hoạch mỏ khoáng sản ở vùng núi tổ dân phố Bồn Trì (diện tích khoảng 18 ha).

- Tiếp tục khuyến khích đầu tư và phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị như kinh doanh nhà nghỉ, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vật liệu xây dựng, cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa nông sản, tập trung ở khu vực đường trung tâm phường và các điểm buôn bán lẻ hàng hóa trên địa bàn và các tổ dân phố. Khuyến khích nhân dân phát triển và đa dạng các loại hình dịch vụ phù hợp khả năng, nguồn lực và nhu cầu.

- Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề; duy trì và phát triển các cơ sở hiện có (hàn gò, cơ khí, sửa chữa ô tô, mộc, xây dựng, sản xuất nấm, bánh kẹo, mè xửng, ép dầu phụng, dầu mè..). Tập trung rà soát quỹ đất để quy hoạch vùng tiểu thủ công nghiệp, mời gọi đầu tư và hỗ trợ thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn. Tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, tạo nguồn thu và nâng cao thu nhập cho tổ chức, hộ gia đình.

2.1.1. Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An; Địa chính – Xây dựng.

  - Phối hợp Hội nông dân phường quyết tâm xây dựng đề án nông nghiệp sạch, có sản phẩm, lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng, thúc đẩy việc phát triển sản xuất theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm,tạo đầu ra ổn định.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là các vùng qui hoạch sản xuất rau sạch, xem xét chuyển đổi và bố trí một số vùng trồng rau màu có giá trị kinh tế. Định hướng phát triển mô hình nông thị, rà soát vùng chuyên canh cây đặc sản phù hợp điều kiện, thổ nhưỡng tại địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với nông dân để thay đổi cách thức sản xuất, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cho người nông dân.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp số, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.

- Hợp tác xã NN Hương An phối hợp Hội nông dân phường, đoàn thể phường tổ dân phố xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền hội viên nông dân, thành viên hợp tác xã thực hiện tốt công tác thu gom rác thải bảo vệ thực vật, giữ gìn vệ sinh đồng ruộng đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.1.2. Lĩnh vực Thú y phường: Tham mưu UBND phường thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm theo đúng lịch; quản lý hoạt động chăn nuôi - Thú y trên địa bàn phường.

2.1.3. Ban chỉ đạo giảm nghèo phường phối hợp với các Hội đoàn thể phường: Thông qua các kênh vay vốn của Ngân hàng Chính sách - Xã hội và các tổ chức tín dụng... hỗ trợ nhân dân nguồn vốn giải quyết công ăn việc làm, từng bước cải thiện đời sống, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo. 

2. 1.4. Lĩnh vực Tài chính - Kế toán phường:

Bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường công tác lập qui hoạch, thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp để khai thác thế mạnh địa phương tạo nguồn thu cố định trên địa bàn. Bảo đảm thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Phấn đấu tăng thu 12% đối với nguồn thu tại địa phương; Khai thác quỹ đất 5%, đất khó khăn, đất xen cư để tăng nguồn thu đầu tư hạ tầng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, thực hiện quyết toán vốn đầu tư đúng qui định. Triển khai thu các loại quỹ đúng thời gian, có hiệu quả.

2. 3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

2.3.1. Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng phường:

- Tập trung chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị: Tập trung rà soát đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết của phường phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; đo vẽ hiện trạng bản đồ sử dụng đất đối với các tuyến đường người dân đã hiến đất làm đường giao thông.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng đầu tư các công trình. Rà soát kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 để điều chỉnh, bổ sung thực hiện đầu tư các công trình đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển địa phương.

-Tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ tài nguyên môi trường, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị: Tập trung thực hiện công tác quản lý đất đai theo tinh thần chỉ thị 16/CT.TU của ban thường vụ Thành uỷ về tăng cường giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Huế.

- Tập trung quản lý sử dụng đất có hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời chỉnh lý biến động đất đai trong quá trình sử dụng đảm bảo đúng với hiện trạng, phục vụ tốt công tác quản lý; tiếp tục giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, kịp thời phát hiện, lập và xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng quản lý đất  rừng, đất chôn cất mồ mả, đất 5%. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, công an, mặt trận đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, phát hiện và xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công, bán sanh phần...

- Tập trung rà soát diện tích đất xen ghép khu dân cư, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện kế hoạch sử dụng đất để tạo nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.

- Thực hiện rà soát diện tích đất chưa được cấp giấy để hướng dẫn rà soát lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất: Đất ở, đất nông nghiệp, đất tôn giáo tín ngưỡng.

- Thực hiện tốt công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn; phối hợp Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố thực hiện có hiệu quả Đề án “Chủ nhật xanh”, phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng” tại địa phương.

- Tiếp tục thực hiện phát động toàn dân tích cực tham gia hiến đất mở rộng đường để xây dựng chỉnh trang đô thị…

2.3.2. Công an phường, Tổ đô thị, công chức văn hóa – xã hội phường và các Tổ dân phố:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai tốt Nghị quyết 05/NQ-TU “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị”  của Thành ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị tại các địa điểm công cộng, lòng đường, đậu đỗ phương tiện sai quy định…nhằm đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị, kiềm chế tai nạn giao thông.

- Tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông , trật tự, xây dựng và gây ô nhiễm môi trường.

       - Tiếp tục triển khai thực hiện tháo dỡ mái che, mái vẩy đồng bộ các tuyến đường trên địa bàn phường. Tiếp tục rà soát thống kê, xây dựng kế hoạch ra quân để thực hiện tháo dỡ các vi phạm về biển hiệu tại các tuyến đường trung tâm phường; các khu vực, trường học; khu vực xung quanh chợ…

2.4. Lĩnh vực văn hoá- xã hội, y tế và giáo dục

  2.4.1. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin; Tổ dân phố.

- Phối hợp Mặt trận đoàn thể tập trung củng cố nâng cao hiệu quả Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (chú ý giảm tình trạng đám tang để dài ngày)

          - Phối hợp Mặt trận đoàn thể, các cơ quan, bộ phận thực hiện tốt việc đưa tin bài, phát huy hiệu quả trang tin điện tử phường.

          2.4.2. Tổ dân phố, Mặt trận và các đoàn thể.

- Mặt trận và đoàn thể đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện xây dựng đô thị văn minh, phát huy vai trò khối Mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân gắn với phong trào thi đua xây dựng tuyến kiệt văn minh đô thị; Chú trọng việc phát động phong trào xây dựng tuyến đường, tuyến kiệt văn minh đô thị (mỗi tổ đăng ký tối thiểu 01 xóm)

- Tham mưu UBND phường theo dõi và báo cáo về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên theo quy định, vận động các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đấttheo quy định.

2.4.3. Lĩnh vực chính sách xã hội.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước cho người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Làm tốt công tác phối hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động, huy động các nguồn lực xã hội.Thực hiện đảm bảo chế độ kịp thời giải quyết các chế độ cho người dân, trong đó chú trọng khâu khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận lao động ở địa phương sau khi được đào tạo nghề. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

2.4.4. Hội đồng giáo dục phường Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn phường:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong các trường học. Tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chất lượng mũi nhọn. Duy trì 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh phòng trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, khuyến khích tham gia các lớp đào tạo nghề.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/6/2021 của Thành ủy Huế về việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

2.4.5. Trạm Y tế phường:

- Tập trung xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp với mặt trận đoàn thể, TDP, các cơ quan, trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng.

- Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Tiếp tục giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo trên 98%. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình, duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

- Thực hiện nghiêm túc công tác trực thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết, trực phòng chống bão lụt để kịp thời ứng phó với thiên tai, đảm bảo nhu cầu bức thiết của người dân về sức khỏe.

  2.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

 2.5.1. Công tác cải cách hành chính:

- Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đánh giá trong năm 2022, phân tích cụ thể những tiêu chí đã đạt được, chưa được, chỉ ra những yếu kém để tìm ra giải pháp khắc phục ngay từ đầu năm 2023. Nêu cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác CCHC.

- Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường. Thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở.

- Thực hiện CCHC gắn với chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

- Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đề cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu.

2.5.2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường:

- Duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

- Tiếp tục rà soát những vướng mắc trong thủ tục hành chính để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và các tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3 và 4; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp

- Kiểm soát chặt chẽ những thủ tục hành chính mới phát sinh, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính theo đúng quy định, tạo điều kiện cho tổ chức và công dân được tiếp cận các thông tin và sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan chính quyền; đảm bảo tỷ lệ hoàn trả hồ sơ đúng hạn trên 95% và 100% cán bộ, công chức phường sử dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm một cửa; duy trì việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Hương An theo quy định.

- Tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện qui tắc ứng xử trong việc thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa. Đảm bảo hài lòng 90% trở lên khi có người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa. 

2.5.3. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch phường:

- Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các công chức phường có kế hoạch thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; Tham mưu cho UBND phường hủy bỏ hoặc chỉnh sửa bổ sung những văn bản không còn phù hợp; Thực hiện thẩm định, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND - UBND phường ban hành, kịp thời đề xuất xử lý đối với các văn bản trái quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, giúp UBND phường xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật và các công tác tư pháp khác theo chương trình kế hoạch của Thành phố.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 theo hướng đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phối hợp với công chức phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Thông tin hướng dẫn xây dựng quy ước ở tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn.

- Chủ trì tham mưu giúp Chủ tịch UBND phường trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền và các vụ việc khác do Chủ tịch UBND phường giao; Chủ trì, phối hợp với công chức khác, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Phối hợp công an phường thực hiện Đề án 06.

2.5.4. Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê phường:

- Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính kịp thời, nghiêm túc, công bằng, phát huy tốt vai trò, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện công tác cải cách hành chính, xử lý công việc.

- Đôn đốc cán bộ, công chức phường sử dụng các phần mềm SSO, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hộp thư điện tử công vụ, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong hoạt động của cơ quan và nhất là trong việc nhận và chuyển văn bản đi, đến giữa các ban ngành của UBND phường, giữa Thành phố với phường; số hoá hồ sơ TTHC theo quy định.

- Tham mưu cho UBND phường đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức phường và các đơn vị thuộc phường thực hiện nghiêm quy chế làm việc và thông tin báo cáo; đảm bảo chất lượng và thời gian các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường.

Tham mưu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường kịp thời chấn chỉnh và kiểm điểm phê bình các công chức chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND phường, tổ trưởng các tổ dân phố thực hiện chậm trễ và không đảm bảo chất lượng hiệu quả công việc đối với các ý kiến chỉ đạo, tiến độ thực hiện văn bản của Thành phố, phường đề ra.

- Tham mưu HĐND - UBND phường chuẩn bị nội dung phục vụ các Kỳ họp của HĐND phường trong năm 2023.

- Phối hợp với các công chức chuyên môn phường thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo .

- Tham mưu xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023, chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2022, thực hiện tốt có hiệu quả công tác CCHC năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025 đảm bảo đứng tiến độ và thời gian quy định;

       2.5.5. Tổ Trưởng các tổ dân phố

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ dân phố phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại cơ sở, trong đó chú trọng đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công việc; quan tâm đến việc đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện Quy ước tổ dân phố, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

- Kịp thời báo cáo UBND phường, Chủ tịch UBND phường và cán bộ phụ trách địa bàn tình hình mọi mặt của tổ dân phố, đề xuất biện pháp giải quyết khi cần thiết, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chung của địa phương.

- Phối hợp với BCH Công an, BCH Quân sự phường và các công chức chuyên môn thuộc UBND phường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo văn bản của các cấp và văn bản của phường.

- Phối hợp Mặt trận, đoàn thể phường đăng ký, triển khai thực hiện tuyến kiệt văn minh đô thị, thực hiện tốt việc huy động ra quân ngày chủ nhật xanh, chủ nhật vì cộng đồng.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu các loại quỹ (quỹ phòng chống thiên tai; quỹ tình nghĩa; thuế phi nông nghiệp) ngay từ đầu năm, phân bổ kế hoạch thu đảm bảo thu đủ, thu đúng, phù hợp với điều kiện, yêu cầu công việc ở TDP.

          2.6. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

  2.6.1. Ban Chỉ huy quân sự phường:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân cho cán bộ, chiến sỹ LLDQ và Nhân dân nhận thức cao trách nhiệm về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, tết, cũng cố lực lượng tổ đội trưởng, trung đội dân quân cơ động, đảm bảo số lượng số lượng, nâng cao vai trò lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương. Tập trung công tác tuyển quân ngay từ đầu năm.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng phương án PCTT, TKCN đảm bảo an toàn, kịp thời, sẵn sàng các phương án để ứng phó, PCTT phù hợp với từng khu vực, từng TDP trên địa bàn.

- Cũng cố tổ đội trưởng, trung đội dân quân cơ động đảm bảo đủ số lượng, nâng cao vai trò trách nhiệm lực lượng trong nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương. Quan tâm công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng.

2.6.2. Ban chỉ huy Công an phường:

   - Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của năm; đặc biệt trong thời gian diễn ra Tết Nguyên Đán, các ngày lễ…

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý; Kế hoạch chuyển hoá địa bàn phức tạp, trọng điểm về  ma tuý trở thành địa bàn không có hoặc giảm đến mức thấp nhất về tệ nạn ma tuý; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chỉ thị 46-CT/TW để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới hiện nay.

  - Nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, trong đó ưu tiên công tác phòng ngừa xã hội. Quản ly, giáo dục tốt các loại đối tượng có điều kiện khả năng phạm tội. Thường xuyên gọi hỏi răn đen giáo dục bề pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT-TTĐT-TTCC và thực hiện “văn hoá giao thông”, “Văn minh đô thị”. Phối hợp đoàn phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật ATGT đối với học sinh tại các trường học trên địa bàn như Trường Tiểu học Hương An và Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh.

- Tăng cường chỉ đạo củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, an ninh tôn giáo và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đặc biệt tại các vùng trọng điểm, chủ động nắm tình hình và các vấn đề nảy sinh; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, xảy ra “điểm nóng”, góp phần tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuần tra mật phục ở các tổ dân phố. Kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Phấn đấu TDP đạt chuẩn ANTT đạt 100%.

- Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CHCN. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quâ tự vệ, lực lượng PCCC tại cơ sở , lực lượng PCCC rừng và những người trực tiếp thực hiện công tác PCCC&CHCN. Hướng dẫn việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CHCN cho các hộ nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn, vận động các hộ dân trên địa bàn mua bình chữa cháy để đảm bảo cho công tác PCCC & CHCN tại cơ sở trên địa bàn phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Chủ tịch và Phó chủ tịch, Ủy viên UBND phường theo lĩnh vực và thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban ngành, đơn vị và các tổ dân phố nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

2. Các công chức chuyên môn, đơn vị thuộc UBND phường, Tổ trưởng các tổ dân phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay Quyết định này.

3. Công chức Văn phòng UBND phường giúp Chủ tịch UBND phường kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm cho UBND phường và báo cáo về UBND Thành phố, Đảng ủy - HĐND phường đúng theo quy định.

Tổ chức theo dõi đánh giá thi đua làm cơ sở đánh giá cuối năm 2023 đối với các ban ngành, đơn vị, tổ dân phố thuộc UBND phường.

        4. UBND phường căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức các buổi làm việc chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này.

5. Cán bộ, công chức phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc phường, Tổ trưởng các tổ dân phố phát huy tinh thần thi đua đẩy mạnh sản xuất quyết tâm vượt qua các khó khăn và thực hiện tốt phòng, chống thiên tai, dịch bệnh để thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.

 

 

 KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI PHƯỜNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08 /QĐ-UBND ngày 10/01/2023

 của UBND phường Hương An)

 

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến nền kinh tế nói chung và trên địa bàn phường nói riêng. Dự báo nền kinh tế sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến khó lường… vì vậy sẽ tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của phường.

Để chủ động tận dụng các nguồn lực, thời cơ, ứng phó trước mọi khó khăn, thách thức, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và kết quả đạt được trong những năm qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phường góp phần cùng với Thành phố, Tỉnh thực hiện mục tiêu đảm bảo ổn định phát triển kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội phường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu như sau:

 

I. PHÂN CÔNG THEO DÕI, CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023, VỚI CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023:

Các ban ngành, cán bộ công chức và đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu chỉ đạo thực hiện, theo dõi đôn đốc, tổng hợp, báo cáo đánh giá theo định kỳ và cả năm tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó cần tập trung vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm, cụ thể như sau:

1.1. Lĩnh vực Tài chính – Kế toán:

- Phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2023: 12%.

1.2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

- Duy trì tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 03 trường.

- Phấn đấu tỷ lệ tổ dân phố, cơ quan duy trì đạt chuẩn đơn vị văn hóa: trên 90%.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1%.

- Tỷ lệ bảo hiểm  y tế toàn dân đạt trên 98%.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới: 1,7%.

1.3. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường.

- Số tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị: 01 tuyến (trục đường Cao Văn Khánh đoạn từ chợ về đình làng Cổ Bưu) và 5 - 7 kiệt xóm.

- Hoàn thành 100% hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng, đủ theo quy định pháp luật đối với những hồ sơ đủ điều kiện.

- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 95%, chất thải rắn, bảo vệ thực vật: 85%.

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 29,8%.

- Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp: 100-105 triệu đồng.

1.4. Lĩnh vực Quốc phòng -  An ninh.

- Duy trì tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn ANTT đạt 100 %.

- Giao quân đạt tỷ lệ 100% .

1.5. Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê.

- Tỷ lệ giải quyết thủ tục đúng hẹn, đảm bảo đạt 95 đến 100%.

2. Các chương trình trọng điểm: Phân công các bộ phận tham mưu thực hiện các Chương trình trọng điểm như sau:

- Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê phường: Phối hợp với các công chức khác tham mưu thực hiện: Chương trình cải cách hành chính;

-Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường: Phối hợp với các công chức khác và các Tổ dân phố tham mưu thực hiện: Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; Chương trình phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp.

Thực hiện các dự án trong điểm: Đầu tư hạ tầng vỉa hè thoát nước Cao Văn Khánh; cầu An Vân- An Hòa; Cầu Bồn Trì; 1-2 tuyến bê tông.

Công trình nhà một cửa, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính.

Công trình mương, đường nội đồng phục vụ chương trình nông nghiệp sạch tại vùng chùa TDP An Lưu, mương chống phèn Bồn Trì, mương Đồng Hạ Thanh Chữ, Trộ kiên Cổ Bưu.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TẬP THỂ UBND PHƯỜNG

1.     Nhiệm vụ chung:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng, bảo đảm an sinh xã hội, tạo đà phát triển kinh tế. Khôi phục, phát triển dịch vụ, thương mại, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân. Đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện với mội trường. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để xây dựng phường Hương An phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựngTỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo lộ trình.

       2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp

-  Đón đầu các dự án do tỉnh, thành phố đầu tư phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp qui mô lớn (dự kiến quy hoạch 45 ha Tổ dân phố An Hòa); thực hiện quy hoạch mỏ khoáng sản ở vùng núi tổ dân phố Bồn Trì (diện tích khoảng 18 ha).

- Tiếp tục khuyến khích đầu tư và phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị như kinh doanh nhà nghỉ, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vật liệu xây dựng, cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa nông sản, tập trung ở khu vực đường trung tâm phường và các điểm buôn bán lẻ hàng hóa trên địa bàn và các tổ dân phố. Khuyến khích nhân dân phát triển và đa dạng các loại hình dịch vụ phù hợp khả năng, nguồn lực và nhu cầu.

- Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề; duy trì và phát triển các cơ sở hiện có (hàn gò, cơ khí, sửa chữa ô tô, mộc, xây dựng, sản xuất nấm, bánh kẹo, mè xửng, ép dầu phụng, dầu mè..). Tập trung rà soát quỹ đất để quy hoạch vùng tiểu thủ công nghiệp, mời gọi đầu tư và hỗ trợ thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn. Tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, tạo nguồn thu và nâng cao thu nhập cho tổ chức, hộ gia đình.

2.1.1. Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An; Địa chính – Xây dựng.

  - Phối hợp Hội nông dân phường quyết tâm xây dựng đề án nông nghiệp sạch, có sản phẩm, lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng, thúc đẩy việc phát triển sản xuất theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm,tạo đầu ra ổn định.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là các vùng qui hoạch sản xuất rau sạch, xem xét chuyển đổi và bố trí một số vùng trồng rau màu có giá trị kinh tế. Định hướng phát triển mô hình nông thị, rà soát vùng chuyên canh cây đặc sản phù hợp điều kiện, thổ nhưỡng tại địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với nông dân để thay đổi cách thức sản xuất, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cho người nông dân.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp số, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.

- Hợp tác xã NN Hương An phối hợp Hội nông dân phường, đoàn thể phường tổ dân phố xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền hội viên nông dân, thành viên hợp tác xã thực hiện tốt công tác thu gom rác thải bảo vệ thực vật, giữ gìn vệ sinh đồng ruộng đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.1.2. Lĩnh vực Thú y phường: Tham mưu UBND phường thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm theo đúng lịch; quản lý hoạt động chăn nuôi - Thú y trên địa bàn phường.

2.1.3. Ban chỉ đạo giảm nghèo phường phối hợp với các Hội đoàn thể phường: Thông qua các kênh vay vốn của Ngân hàng Chính sách - Xã hội và các tổ chức tín dụng... hỗ trợ nhân dân nguồn vốn giải quyết công ăn việc làm, từng bước cải thiện đời sống, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo. 

2. 1.4. Lĩnh vực Tài chính - Kế toán phường:

Bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường công tác lập qui hoạch, thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp để khai thác thế mạnh địa phương tạo nguồn thu cố định trên địa bàn. Bảo đảm thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Phấn đấu tăng thu 12% đối với nguồn thu tại địa phương; Khai thác quỹ đất 5%, đất khó khăn, đất xen cư để tăng nguồn thu đầu tư hạ tầng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, thực hiện quyết toán vốn đầu tư đúng qui định. Triển khai thu các loại quỹ đúng thời gian, có hiệu quả.

2. 3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

2.3.1. Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng phường:

- Tập trung chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị: Tập trung rà soát đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết của phường phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; đo vẽ hiện trạng bản đồ sử dụng đất đối với các tuyến đường người dân đã hiến đất làm đường giao thông.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng đầu tư các công trình. Rà soát kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 để điều chỉnh, bổ sung thực hiện đầu tư các công trình đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển địa phương.

-Tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ tài nguyên môi trường, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị: Tập trung thực hiện công tác quản lý đất đai theo tinh thần chỉ thị 16/CT.TU của ban thường vụ Thành uỷ về tăng cường giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Huế.

- Tập trung quản lý sử dụng đất có hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời chỉnh lý biến động đất đai trong quá trình sử dụng đảm bảo đúng với hiện trạng, phục vụ tốt công tác quản lý; tiếp tục giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, kịp thời phát hiện, lập và xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng quản lý đất  rừng, đất chôn cất mồ mả, đất 5%. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, công an, mặt trận đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, phát hiện và xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công, bán sanh phần...

- Tập trung rà soát diện tích đất xen ghép khu dân cư, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện kế hoạch sử dụng đất để tạo nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.

- Thực hiện rà soát diện tích đất chưa được cấp giấy để hướng dẫn rà soát lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất: Đất ở, đất nông nghiệp, đất tôn giáo tín ngưỡng.

- Thực hiện tốt công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn; phối hợp Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố thực hiện có hiệu quả Đề án “Chủ nhật xanh”, phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng” tại địa phương.

- Tiếp tục thực hiện phát động toàn dân tích cực tham gia hiến đất mở rộng đường để xây dựng chỉnh trang đô thị…

2.3.2. Công an phường, Tổ đô thị, công chức văn hóa – xã hội phường và các Tổ dân phố:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai tốt Nghị quyết 05/NQ-TU “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị”  của Thành ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị tại các địa điểm công cộng, lòng đường, đậu đỗ phương tiện sai quy định…nhằm đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị, kiềm chế tai nạn giao thông.

- Tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông , trật tự, xây dựng và gây ô nhiễm môi trường.

       - Tiếp tục triển khai thực hiện tháo dỡ mái che, mái vẩy đồng bộ các tuyến đường trên địa bàn phường. Tiếp tục rà soát thống kê, xây dựng kế hoạch ra quân để thực hiện tháo dỡ các vi phạm về biển hiệu tại các tuyến đường trung tâm phường; các khu vực, trường học; khu vực xung quanh chợ…

2.4. Lĩnh vực văn hoá- xã hội, y tế và giáo dục

  2.4.1. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin; Tổ dân phố.

- Phối hợp Mặt trận đoàn thể tập trung củng cố nâng cao hiệu quả Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (chú ý giảm tình trạng đám tang để dài ngày)

          - Phối hợp Mặt trận đoàn thể, các cơ quan, bộ phận thực hiện tốt việc đưa tin bài, phát huy hiệu quả trang tin điện tử phường.

          2.4.2. Tổ dân phố, Mặt trận và các đoàn thể.

- Mặt trận và đoàn thể đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện xây dựng đô thị văn minh, phát huy vai trò khối Mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân gắn với phong trào thi đua xây dựng tuyến kiệt văn minh đô thị; Chú trọng việc phát động phong trào xây dựng tuyến đường, tuyến kiệt văn minh đô thị (mỗi tổ đăng ký tối thiểu 01 xóm)

- Tham mưu UBND phường theo dõi và báo cáo về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên theo quy định, vận động các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đấttheo quy định.

2.4.3. Lĩnh vực chính sách xã hội.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước cho người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Làm tốt công tác phối hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động, huy động các nguồn lực xã hội.Thực hiện đảm bảo chế độ kịp thời giải quyết các chế độ cho người dân, trong đó chú trọng khâu khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận lao động ở địa phương sau khi được đào tạo nghề. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

2.4.4. Hội đồng giáo dục phường Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn phường:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong các trường học. Tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chất lượng mũi nhọn. Duy trì 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh phòng trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, khuyến khích tham gia các lớp đào tạo nghề.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/6/2021 của Thành ủy Huế về việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

2.4.5. Trạm Y tế phường:

- Tập trung xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp với mặt trận đoàn thể, TDP, các cơ quan, trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng.

- Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Tiếp tục giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo trên 98%. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình, duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

- Thực hiện nghiêm túc công tác trực thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết, trực phòng chống bão lụt để kịp thời ứng phó với thiên tai, đảm bảo nhu cầu bức thiết của người dân về sức khỏe.

  2.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

 2.5.1. Công tác cải cách hành chính:

- Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đánh giá trong năm 2022, phân tích cụ thể những tiêu chí đã đạt được, chưa được, chỉ ra những yếu kém để tìm ra giải pháp khắc phục ngay từ đầu năm 2023. Nêu cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác CCHC.

- Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường. Thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở.

- Thực hiện CCHC gắn với chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

- Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đề cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu.

2.5.2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường:

- Duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

- Tiếp tục rà soát những vướng mắc trong thủ tục hành chính để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và các tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3 và 4; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp

- Kiểm soát chặt chẽ những thủ tục hành chính mới phát sinh, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính theo đúng quy định, tạo điều kiện cho tổ chức và công dân được tiếp cận các thông tin và sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan chính quyền; đảm bảo tỷ lệ hoàn trả hồ sơ đúng hạn trên 95% và 100% cán bộ, công chức phường sử dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm một cửa; duy trì việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Hương An theo quy định.

- Tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện qui tắc ứng xử trong việc thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa. Đảm bảo hài lòng 90% trở lên khi có người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa. 

2.5.3. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch phường:

- Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các công chức phường có kế hoạch thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; Tham mưu cho UBND phường hủy bỏ hoặc chỉnh sửa bổ sung những văn bản không còn phù hợp; Thực hiện thẩm định, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND - UBND phường ban hành, kịp thời đề xuất xử lý đối với các văn bản trái quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, giúp UBND phường xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật và các công tác tư pháp khác theo chương trình kế hoạch của Thành phố.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 theo hướng đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phối hợp với công chức phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Thông tin hướng dẫn xây dựng quy ước ở tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn.

- Chủ trì tham mưu giúp Chủ tịch UBND phường trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền và các vụ việc khác do Chủ tịch UBND phường giao; Chủ trì, phối hợp với công chức khác, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Phối hợp công an phường thực hiện Đề án 06.

2.5.4. Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê phường:

- Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính kịp thời, nghiêm túc, công bằng, phát huy tốt vai trò, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện công tác cải cách hành chính, xử lý công việc.

- Đôn đốc cán bộ, công chức phường sử dụng các phần mềm SSO, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hộp thư điện tử công vụ, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong hoạt động của cơ quan và nhất là trong việc nhận và chuyển văn bản đi, đến giữa các ban ngành của UBND phường, giữa Thành phố với phường; số hoá hồ sơ TTHC theo quy định.

- Tham mưu cho UBND phường đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức phường và các đơn vị thuộc phường thực hiện nghiêm quy chế làm việc và thông tin báo cáo; đảm bảo chất lượng và thời gian các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường.

Tham mưu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường kịp thời chấn chỉnh và kiểm điểm phê bình các công chức chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND phường, tổ trưởng các tổ dân phố thực hiện chậm trễ và không đảm bảo chất lượng hiệu quả công việc đối với các ý kiến chỉ đạo, tiến độ thực hiện văn bản của Thành phố, phường đề ra.

- Tham mưu HĐND - UBND phường chuẩn bị nội dung phục vụ các Kỳ họp của HĐND phường trong năm 2023.

- Phối hợp với các công chức chuyên môn phường thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo .

- Tham mưu xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023, chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2022, thực hiện tốt có hiệu quả công tác CCHC năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025 đảm bảo đứng tiến độ và thời gian quy định;

       2.5.5. Tổ Trưởng các tổ dân phố

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ dân phố phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại cơ sở, trong đó chú trọng đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công việc; quan tâm đến việc đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện Quy ước tổ dân phố, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

- Kịp thời báo cáo UBND phường, Chủ tịch UBND phường và cán bộ phụ trách địa bàn tình hình mọi mặt của tổ dân phố, đề xuất biện pháp giải quyết khi cần thiết, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chung của địa phương.

- Phối hợp với BCH Công an, BCH Quân sự phường và các công chức chuyên môn thuộc UBND phường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo văn bản của các cấp và văn bản của phường.

- Phối hợp Mặt trận, đoàn thể phường đăng ký, triển khai thực hiện tuyến kiệt văn minh đô thị, thực hiện tốt việc huy động ra quân ngày chủ nhật xanh, chủ nhật vì cộng đồng.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu các loại quỹ (quỹ phòng chống thiên tai; quỹ tình nghĩa; thuế phi nông nghiệp) ngay từ đầu năm, phân bổ kế hoạch thu đảm bảo thu đủ, thu đúng, phù hợp với điều kiện, yêu cầu công việc ở TDP.

          2.6. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

  2.6.1. Ban Chỉ huy quân sự phường:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân cho cán bộ, chiến sỹ LLDQ và Nhân dân nhận thức cao trách nhiệm về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, tết, cũng cố lực lượng tổ đội trưởng, trung đội dân quân cơ động, đảm bảo số lượng số lượng, nâng cao vai trò lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương. Tập trung công tác tuyển quân ngay từ đầu năm.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng phương án PCTT, TKCN đảm bảo an toàn, kịp thời, sẵn sàng các phương án để ứng phó, PCTT phù hợp với từng khu vực, từng TDP trên địa bàn.

- Cũng cố tổ đội trưởng, trung đội dân quân cơ động đảm bảo đủ số lượng, nâng cao vai trò trách nhiệm lực lượng trong nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương. Quan tâm công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng.

2.6.2. Ban chỉ huy Công an phường:

   - Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của năm; đặc biệt trong thời gian diễn ra Tết Nguyên Đán, các ngày lễ…

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý; Kế hoạch chuyển hoá địa bàn phức tạp, trọng điểm về  ma tuý trở thành địa bàn không có hoặc giảm đến mức thấp nhất về tệ nạn ma tuý; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chỉ thị 46-CT/TW để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới hiện nay.

  - Nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, trong đó ưu tiên công tác phòng ngừa xã hội. Quản ly, giáo dục tốt các loại đối tượng có điều kiện khả năng phạm tội. Thường xuyên gọi hỏi răn đen giáo dục bề pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT-TTĐT-TTCC và thực hiện “văn hoá giao thông”, “Văn minh đô thị”. Phối hợp đoàn phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật ATGT đối với học sinh tại các trường học trên địa bàn như Trường Tiểu học Hương An và Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh.

- Tăng cường chỉ đạo củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, an ninh tôn giáo và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đặc biệt tại các vùng trọng điểm, chủ động nắm tình hình và các vấn đề nảy sinh; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, xảy ra “điểm nóng”, góp phần tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuần tra mật phục ở các tổ dân phố. Kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Phấn đấu TDP đạt chuẩn ANTT đạt 100%.

- Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CHCN. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quâ tự vệ, lực lượng PCCC tại cơ sở , lực lượng PCCC rừng và những người trực tiếp thực hiện công tác PCCC&CHCN. Hướng dẫn việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CHCN cho các hộ nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn, vận động các hộ dân trên địa bàn mua bình chữa cháy để đảm bảo cho công tác PCCC & CHCN tại cơ sở trên địa bàn phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Chủ tịch và Phó chủ tịch, Ủy viên UBND phường theo lĩnh vực và thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban ngành, đơn vị và các tổ dân phố nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

2. Các công chức chuyên môn, đơn vị thuộc UBND phường, Tổ trưởng các tổ dân phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay Quyết định này.

3. Công chức Văn phòng UBND phường giúp Chủ tịch UBND phường kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm cho UBND phường và báo cáo về UBND Thành phố, Đảng ủy - HĐND phường đúng theo quy định.

Tổ chức theo dõi đánh giá thi đua làm cơ sở đánh giá cuối năm 2023 đối với các ban ngành, đơn vị, tổ dân phố thuộc UBND phường.

        4. UBND phường căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức các buổi làm việc chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này.

5. Cán bộ, công chức phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc phường, Tổ trưởng các tổ dân phố phát huy tinh thần thi đua đẩy mạnh sản xuất quyết tâm vượt qua các khó khăn và thực hiện tốt phòng, chống thiên tai, dịch bệnh để thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.

 

 

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI PHƯỜNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08 /QĐ-UBND ngày 10/01/2023

 của UBND phường Hương An)

 

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến nền kinh tế nói chung và trên địa bàn phường nói riêng. Dự báo nền kinh tế sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến khó lường… vì vậy sẽ tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của phường.

Để chủ động tận dụng các nguồn lực, thời cơ, ứng phó trước mọi khó khăn, thách thức, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và kết quả đạt được trong những năm qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phường góp phần cùng với Thành phố, Tỉnh thực hiện mục tiêu đảm bảo ổn định phát triển kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội phường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu như sau:

 

I. PHÂN CÔNG THEO DÕI, CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023, VỚI CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023:

Các ban ngành, cán bộ công chức và đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu chỉ đạo thực hiện, theo dõi đôn đốc, tổng hợp, báo cáo đánh giá theo định kỳ và cả năm tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó cần tập trung vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm, cụ thể như sau:

1.1. Lĩnh vực Tài chính – Kế toán:

- Phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2023: 12%.

1.2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

- Duy trì tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 03 trường.

- Phấn đấu tỷ lệ tổ dân phố, cơ quan duy trì đạt chuẩn đơn vị văn hóa: trên 90%.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1%.

- Tỷ lệ bảo hiểm  y tế toàn dân đạt trên 98%.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới: 1,7%.

1.3. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường.

- Số tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị: 01 tuyến (trục đường Cao Văn Khánh đoạn từ chợ về đình làng Cổ Bưu) và 5 - 7 kiệt xóm.

- Hoàn thành 100% hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng, đủ theo quy định pháp luật đối với những hồ sơ đủ điều kiện.

- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 95%, chất thải rắn, bảo vệ thực vật: 85%.

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 29,8%.

- Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp: 100-105 triệu đồng.

1.4. Lĩnh vực Quốc phòng -  An ninh.

- Duy trì tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn ANTT đạt 100 %.

- Giao quân đạt tỷ lệ 100% .

1.5. Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê.

- Tỷ lệ giải quyết thủ tục đúng hẹn, đảm bảo đạt 95 đến 100%.

2. Các chương trình trọng điểm: Phân công các bộ phận tham mưu thực hiện các Chương trình trọng điểm như sau:

- Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê phường: Phối hợp với các công chức khác tham mưu thực hiện: Chương trình cải cách hành chính;

-Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường: Phối hợp với các công chức khác và các Tổ dân phố tham mưu thực hiện: Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; Chương trình phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp.

Thực hiện các dự án trong điểm: Đầu tư hạ tầng vỉa hè thoát nước Cao Văn Khánh; cầu An Vân- An Hòa; Cầu Bồn Trì; 1-2 tuyến bê tông.

Công trình nhà một cửa, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính.

Công trình mương, đường nội đồng phục vụ chương trình nông nghiệp sạch tại vùng chùa TDP An Lưu, mương chống phèn Bồn Trì, mương Đồng Hạ Thanh Chữ, Trộ kiên Cổ Bưu.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TẬP THỂ UBND PHƯỜNG

1.     Nhiệm vụ chung:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng, bảo đảm an sinh xã hội, tạo đà phát triển kinh tế. Khôi phục, phát triển dịch vụ, thương mại, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân. Đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện với mội trường. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để xây dựng phường Hương An phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựngTỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo lộ trình.

       2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp

-  Đón đầu các dự án do tỉnh, thành phố đầu tư phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp qui mô lớn (dự kiến quy hoạch 45 ha Tổ dân phố An Hòa); thực hiện quy hoạch mỏ khoáng sản ở vùng núi tổ dân phố Bồn Trì (diện tích khoảng 18 ha).

- Tiếp tục khuyến khích đầu tư và phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị như kinh doanh nhà nghỉ, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vật liệu xây dựng, cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa nông sản, tập trung ở khu vực đường trung tâm phường và các điểm buôn bán lẻ hàng hóa trên địa bàn và các tổ dân phố. Khuyến khích nhân dân phát triển và đa dạng các loại hình dịch vụ phù hợp khả năng, nguồn lực và nhu cầu.

- Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề; duy trì và phát triển các cơ sở hiện có (hàn gò, cơ khí, sửa chữa ô tô, mộc, xây dựng, sản xuất nấm, bánh kẹo, mè xửng, ép dầu phụng, dầu mè..). Tập trung rà soát quỹ đất để quy hoạch vùng tiểu thủ công nghiệp, mời gọi đầu tư và hỗ trợ thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn. Tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, tạo nguồn thu và nâng cao thu nhập cho tổ chức, hộ gia đình.

2.1.1. Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An; Địa chính – Xây dựng.

  - Phối hợp Hội nông dân phường quyết tâm xây dựng đề án nông nghiệp sạch, có sản phẩm, lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng, thúc đẩy việc phát triển sản xuất theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm,tạo đầu ra ổn định.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là các vùng qui hoạch sản xuất rau sạch, xem xét chuyển đổi và bố trí một số vùng trồng rau màu có giá trị kinh tế. Định hướng phát triển mô hình nông thị, rà soát vùng chuyên canh cây đặc sản phù hợp điều kiện, thổ nhưỡng tại địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với nông dân để thay đổi cách thức sản xuất, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cho người nông dân.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp số, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.

- Hợp tác xã NN Hương An phối hợp Hội nông dân phường, đoàn thể phường tổ dân phố xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền hội viên nông dân, thành viên hợp tác xã thực hiện tốt công tác thu gom rác thải bảo vệ thực vật, giữ gìn vệ sinh đồng ruộng đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.1.2. Lĩnh vực Thú y phường: Tham mưu UBND phường thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm theo đúng lịch; quản lý hoạt động chăn nuôi - Thú y trên địa bàn phường.

2.1.3. Ban chỉ đạo giảm nghèo phường phối hợp với các Hội đoàn thể phường: Thông qua các kênh vay vốn của Ngân hàng Chính sách - Xã hội và các tổ chức tín dụng... hỗ trợ nhân dân nguồn vốn giải quyết công ăn việc làm, từng bước cải thiện đời sống, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo. 

2. 1.4. Lĩnh vực Tài chính - Kế toán phường:

Bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường công tác lập qui hoạch, thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp để khai thác thế mạnh địa phương tạo nguồn thu cố định trên địa bàn. Bảo đảm thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Phấn đấu tăng thu 12% đối với nguồn thu tại địa phương; Khai thác quỹ đất 5%, đất khó khăn, đất xen cư để tăng nguồn thu đầu tư hạ tầng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, thực hiện quyết toán vốn đầu tư đúng qui định. Triển khai thu các loại quỹ đúng thời gian, có hiệu quả.

2. 3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

2.3.1. Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng phường:

- Tập trung chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị: Tập trung rà soát đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết của phường phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; đo vẽ hiện trạng bản đồ sử dụng đất đối với các tuyến đường người dân đã hiến đất làm đường giao thông.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng đầu tư các công trình. Rà soát kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 để điều chỉnh, bổ sung thực hiện đầu tư các công trình đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển địa phương.

-Tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ tài nguyên môi trường, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị: Tập trung thực hiện công tác quản lý đất đai theo tinh thần chỉ thị 16/CT.TU của ban thường vụ Thành uỷ về tăng cường giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Huế.

- Tập trung quản lý sử dụng đất có hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời chỉnh lý biến động đất đai trong quá trình sử dụng đảm bảo đúng với hiện trạng, phục vụ tốt công tác quản lý; tiếp tục giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, kịp thời phát hiện, lập và xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng quản lý đất  rừng, đất chôn cất mồ mả, đất 5%. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, công an, mặt trận đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, phát hiện và xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công, bán sanh phần...

- Tập trung rà soát diện tích đất xen ghép khu dân cư, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện kế hoạch sử dụng đất để tạo nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.

- Thực hiện rà soát diện tích đất chưa được cấp giấy để hướng dẫn rà soát lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất: Đất ở, đất nông nghiệp, đất tôn giáo tín ngưỡng.

- Thực hiện tốt công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn; phối hợp Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố thực hiện có hiệu quả Đề án “Chủ nhật xanh”, phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng” tại địa phương.

- Tiếp tục thực hiện phát động toàn dân tích cực tham gia hiến đất mở rộng đường để xây dựng chỉnh trang đô thị…

2.3.2. Công an phường, Tổ đô thị, công chức văn hóa – xã hội phường và các Tổ dân phố:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai tốt Nghị quyết 05/NQ-TU “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị”  của Thành ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị tại các địa điểm công cộng, lòng đường, đậu đỗ phương tiện sai quy định…nhằm đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị, kiềm chế tai nạn giao thông.

- Tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông , trật tự, xây dựng và gây ô nhiễm môi trường.

       - Tiếp tục triển khai thực hiện tháo dỡ mái che, mái vẩy đồng bộ các tuyến đường trên địa bàn phường. Tiếp tục rà soát thống kê, xây dựng kế hoạch ra quân để thực hiện tháo dỡ các vi phạm về biển hiệu tại các tuyến đường trung tâm phường; các khu vực, trường học; khu vực xung quanh chợ…

2.4. Lĩnh vực văn hoá- xã hội, y tế và giáo dục

  2.4.1. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin; Tổ dân phố.

- Phối hợp Mặt trận đoàn thể tập trung củng cố nâng cao hiệu quả Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (chú ý giảm tình trạng đám tang để dài ngày)

          - Phối hợp Mặt trận đoàn thể, các cơ quan, bộ phận thực hiện tốt việc đưa tin bài, phát huy hiệu quả trang tin điện tử phường.

          2.4.2. Tổ dân phố, Mặt trận và các đoàn thể.

- Mặt trận và đoàn thể đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện xây dựng đô thị văn minh, phát huy vai trò khối Mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân gắn với phong trào thi đua xây dựng tuyến kiệt văn minh đô thị; Chú trọng việc phát động phong trào xây dựng tuyến đường, tuyến kiệt văn minh đô thị (mỗi tổ đăng ký tối thiểu 01 xóm)

- Tham mưu UBND phường theo dõi và báo cáo về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên theo quy định, vận động các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đấttheo quy định.

2.4.3. Lĩnh vực chính sách xã hội.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước cho người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Làm tốt công tác phối hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động, huy động các nguồn lực xã hội.Thực hiện đảm bảo chế độ kịp thời giải quyết các chế độ cho người dân, trong đó chú trọng khâu khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận lao động ở địa phương sau khi được đào tạo nghề. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

2.4.4. Hội đồng giáo dục phường Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn phường:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong các trường học. Tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chất lượng mũi nhọn. Duy trì 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh phòng trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, khuyến khích tham gia các lớp đào tạo nghề.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/6/2021 của Thành ủy Huế về việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

2.4.5. Trạm Y tế phường:

- Tập trung xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp với mặt trận đoàn thể, TDP, các cơ quan, trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng.

- Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Tiếp tục giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo trên 98%. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình, duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

- Thực hiện nghiêm túc công tác trực thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết, trực phòng chống bão lụt để kịp thời ứng phó với thiên tai, đảm bảo nhu cầu bức thiết của người dân về sức khỏe.

  2.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

 2.5.1. Công tác cải cách hành chính:

- Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đánh giá trong năm 2022, phân tích cụ thể những tiêu chí đã đạt được, chưa được, chỉ ra những yếu kém để tìm ra giải pháp khắc phục ngay từ đầu năm 2023. Nêu cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác CCHC.

- Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường. Thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở.

- Thực hiện CCHC gắn với chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

- Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đề cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu.

2.5.2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường:

- Duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

- Tiếp tục rà soát những vướng mắc trong thủ tục hành chính để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và các tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3 và 4; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp

- Kiểm soát chặt chẽ những thủ tục hành chính mới phát sinh, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính theo đúng quy định, tạo điều kiện cho tổ chức và công dân được tiếp cận các thông tin và sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan chính quyền; đảm bảo tỷ lệ hoàn trả hồ sơ đúng hạn trên 95% và 100% cán bộ, công chức phường sử dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm một cửa; duy trì việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Hương An theo quy định.

- Tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện qui tắc ứng xử trong việc thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa. Đảm bảo hài lòng 90% trở lên khi có người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa. 

2.5.3. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch phường:

- Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các công chức phường có kế hoạch thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; Tham mưu cho UBND phường hủy bỏ hoặc chỉnh sửa bổ sung những văn bản không còn phù hợp; Thực hiện thẩm định, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND - UBND phường ban hành, kịp thời đề xuất xử lý đối với các văn bản trái quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, giúp UBND phường xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật và các công tác tư pháp khác theo chương trình kế hoạch của Thành phố.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 theo hướng đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phối hợp với công chức phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Thông tin hướng dẫn xây dựng quy ước ở tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn.

- Chủ trì tham mưu giúp Chủ tịch UBND phường trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền và các vụ việc khác do Chủ tịch UBND phường giao; Chủ trì, phối hợp với công chức khác, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Phối hợp công an phường thực hiện Đề án 06.

2.5.4. Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê phường:

- Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính kịp thời, nghiêm túc, công bằng, phát huy tốt vai trò, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện công tác cải cách hành chính, xử lý công việc.

- Đôn đốc cán bộ, công chức phường sử dụng các phần mềm SSO, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hộp thư điện tử công vụ, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong hoạt động của cơ quan và nhất là trong việc nhận và chuyển văn bản đi, đến giữa các ban ngành của UBND phường, giữa Thành phố với phường; số hoá hồ sơ TTHC theo quy định.

- Tham mưu cho UBND phường đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức phường và các đơn vị thuộc phường thực hiện nghiêm quy chế làm việc và thông tin báo cáo; đảm bảo chất lượng và thời gian các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường.

Tham mưu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường kịp thời chấn chỉnh và kiểm điểm phê bình các công chức chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND phường, tổ trưởng các tổ dân phố thực hiện chậm trễ và không đảm bảo chất lượng hiệu quả công việc đối với các ý kiến chỉ đạo, tiến độ thực hiện văn bản của Thành phố, phường đề ra.

- Tham mưu HĐND - UBND phường chuẩn bị nội dung phục vụ các Kỳ họp của HĐND phường trong năm 2023.

- Phối hợp với các công chức chuyên môn phường thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo .

- Tham mưu xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023, chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2022, thực hiện tốt có hiệu quả công tác CCHC năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025 đảm bảo đứng tiến độ và thời gian quy định;

       2.5.5. Tổ Trưởng các tổ dân phố

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ dân phố phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại cơ sở, trong đó chú trọng đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công việc; quan tâm đến việc đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện Quy ước tổ dân phố, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

- Kịp thời báo cáo UBND phường, Chủ tịch UBND phường và cán bộ phụ trách địa bàn tình hình mọi mặt của tổ dân phố, đề xuất biện pháp giải quyết khi cần thiết, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chung của địa phương.

- Phối hợp với BCH Công an, BCH Quân sự phường và các công chức chuyên môn thuộc UBND phường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo văn bản của các cấp và văn bản của phường.

- Phối hợp Mặt trận, đoàn thể phường đăng ký, triển khai thực hiện tuyến kiệt văn minh đô thị, thực hiện tốt việc huy động ra quân ngày chủ nhật xanh, chủ nhật vì cộng đồng.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu các loại quỹ (quỹ phòng chống thiên tai; quỹ tình nghĩa; thuế phi nông nghiệp) ngay từ đầu năm, phân bổ kế hoạch thu đảm bảo thu đủ, thu đúng, phù hợp với điều kiện, yêu cầu công việc ở TDP.

          2.6. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

  2.6.1. Ban Chỉ huy quân sự phường:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân cho cán bộ, chiến sỹ LLDQ và Nhân dân nhận thức cao trách nhiệm về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, tết, cũng cố lực lượng tổ đội trưởng, trung đội dân quân cơ động, đảm bảo số lượng số lượng, nâng cao vai trò lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương. Tập trung công tác tuyển quân ngay từ đầu năm.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng phương án PCTT, TKCN đảm bảo an toàn, kịp thời, sẵn sàng các phương án để ứng phó, PCTT phù hợp với từng khu vực, từng TDP trên địa bàn.

- Cũng cố tổ đội trưởng, trung đội dân quân cơ động đảm bảo đủ số lượng, nâng cao vai trò trách nhiệm lực lượng trong nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương. Quan tâm công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng.

2.6.2. Ban chỉ huy Công an phường:

   - Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của năm; đặc biệt trong thời gian diễn ra Tết Nguyên Đán, các ngày lễ…

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý; Kế hoạch chuyển hoá địa bàn phức tạp, trọng điểm về  ma tuý trở thành địa bàn không có hoặc giảm đến mức thấp nhất về tệ nạn ma tuý; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chỉ thị 46-CT/TW để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới hiện nay.

  - Nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, trong đó ưu tiên công tác phòng ngừa xã hội. Quản ly, giáo dục tốt các loại đối tượng có điều kiện khả năng phạm tội. Thường xuyên gọi hỏi răn đen giáo dục bề pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT-TTĐT-TTCC và thực hiện “văn hoá giao thông”, “Văn minh đô thị”. Phối hợp đoàn phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật ATGT đối với học sinh tại các trường học trên địa bàn như Trường Tiểu học Hương An và Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh.

- Tăng cường chỉ đạo củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, an ninh tôn giáo và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đặc biệt tại các vùng trọng điểm, chủ động nắm tình hình và các vấn đề nảy sinh; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, xảy ra “điểm nóng”, góp phần tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuần tra mật phục ở các tổ dân phố. Kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Phấn đấu TDP đạt chuẩn ANTT đạt 100%.

- Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CHCN. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quâ tự vệ, lực lượng PCCC tại cơ sở , lực lượng PCCC rừng và những người trực tiếp thực hiện công tác PCCC&CHCN. Hướng dẫn việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CHCN cho các hộ nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn, vận động các hộ dân trên địa bàn mua bình chữa cháy để đảm bảo cho công tác PCCC & CHCN tại cơ sở trên địa bàn phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Chủ tịch và Phó chủ tịch, Ủy viên UBND phường theo lĩnh vực và thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban ngành, đơn vị và các tổ dân phố nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

2. Các công chức chuyên môn, đơn vị thuộc UBND phường, Tổ trưởng các tổ dân phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay Quyết định này.

3. Công chức Văn phòng UBND phường giúp Chủ tịch UBND phường kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm cho UBND phường và báo cáo về UBND Thành phố, Đảng ủy - HĐND phường đúng theo quy định.

Tổ chức theo dõi đánh giá thi đua làm cơ sở đánh giá cuối năm 2023 đối với các ban ngành, đơn vị, tổ dân phố thuộc UBND phường.

        4. UBND phường căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức các buổi làm việc chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này.

5. Cán bộ, công chức phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc phường, Tổ trưởng các tổ dân phố phát huy tinh thần thi đua đẩy mạnh sản xuất quyết tâm vượt qua các khó khăn và thực hiện tốt phòng, chống thiên tai, dịch bệnh để thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.

 

 

 KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI PHƯỜNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08 /QĐ-UBND ngày 10/01/2023

 của UBND phường Hương An)

 

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến nền kinh tế nói chung và trên địa bàn phường nói riêng. Dự báo nền kinh tế sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến khó lường… vì vậy sẽ tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của phường.

Để chủ động tận dụng các nguồn lực, thời cơ, ứng phó trước mọi khó khăn, thách thức, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và kết quả đạt được trong những năm qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phường góp phần cùng với Thành phố, Tỉnh thực hiện mục tiêu đảm bảo ổn định phát triển kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội phường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu như sau:

 

I. PHÂN CÔNG THEO DÕI, CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023, VỚI CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023:

Các ban ngành, cán bộ công chức và đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu chỉ đạo thực hiện, theo dõi đôn đốc, tổng hợp, báo cáo đánh giá theo định kỳ và cả năm tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó cần tập trung vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm, cụ thể như sau:

1.1. Lĩnh vực Tài chính – Kế toán:

- Phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2023: 12%.

1.2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

- Duy trì tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 03 trường.

- Phấn đấu tỷ lệ tổ dân phố, cơ quan duy trì đạt chuẩn đơn vị văn hóa: trên 90%.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1%.

- Tỷ lệ bảo hiểm  y tế toàn dân đạt trên 98%.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới: 1,7%.

1.3. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường.

- Số tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị: 01 tuyến (trục đường Cao Văn Khánh đoạn từ chợ về đình làng Cổ Bưu) và 5 - 7 kiệt xóm.

- Hoàn thành 100% hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng, đủ theo quy định pháp luật đối với những hồ sơ đủ điều kiện.

- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 95%, chất thải rắn, bảo vệ thực vật: 85%.

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 29,8%.

- Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp: 100-105 triệu đồng.

1.4. Lĩnh vực Quốc phòng -  An ninh.

- Duy trì tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn ANTT đạt 100 %.

- Giao quân đạt tỷ lệ 100% .

1.5. Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê.

- Tỷ lệ giải quyết thủ tục đúng hẹn, đảm bảo đạt 95 đến 100%.

2. Các chương trình trọng điểm: Phân công các bộ phận tham mưu thực hiện các Chương trình trọng điểm như sau:

- Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê phường: Phối hợp với các công chức khác tham mưu thực hiện: Chương trình cải cách hành chính;

-Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường: Phối hợp với các công chức khác và các Tổ dân phố tham mưu thực hiện: Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; Chương trình phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp.

Thực hiện các dự án trong điểm: Đầu tư hạ tầng vỉa hè thoát nước Cao Văn Khánh; cầu An Vân- An Hòa; Cầu Bồn Trì; 1-2 tuyến bê tông.

Công trình nhà một cửa, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính.

Công trình mương, đường nội đồng phục vụ chương trình nông nghiệp sạch tại vùng chùa TDP An Lưu, mương chống phèn Bồn Trì, mương Đồng Hạ Thanh Chữ, Trộ kiên Cổ Bưu.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TẬP THỂ UBND PHƯỜNG

1.     Nhiệm vụ chung:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng, bảo đảm an sinh xã hội, tạo đà phát triển kinh tế. Khôi phục, phát triển dịch vụ, thương mại, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân. Đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện với mội trường. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để xây dựng phường Hương An phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựngTỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo lộ trình.

       2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp

-  Đón đầu các dự án do tỉnh, thành phố đầu tư phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp qui mô lớn (dự kiến quy hoạch 45 ha Tổ dân phố An Hòa); thực hiện quy hoạch mỏ khoáng sản ở vùng núi tổ dân phố Bồn Trì (diện tích khoảng 18 ha).

- Tiếp tục khuyến khích đầu tư và phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị như kinh doanh nhà nghỉ, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vật liệu xây dựng, cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa nông sản, tập trung ở khu vực đường trung tâm phường và các điểm buôn bán lẻ hàng hóa trên địa bàn và các tổ dân phố. Khuyến khích nhân dân phát triển và đa dạng các loại hình dịch vụ phù hợp khả năng, nguồn lực và nhu cầu.

- Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề; duy trì và phát triển các cơ sở hiện có (hàn gò, cơ khí, sửa chữa ô tô, mộc, xây dựng, sản xuất nấm, bánh kẹo, mè xửng, ép dầu phụng, dầu mè..). Tập trung rà soát quỹ đất để quy hoạch vùng tiểu thủ công nghiệp, mời gọi đầu tư và hỗ trợ thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn. Tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, tạo nguồn thu và nâng cao thu nhập cho tổ chức, hộ gia đình.

2.1.1. Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An; Địa chính – Xây dựng.

  - Phối hợp Hội nông dân phường quyết tâm xây dựng đề án nông nghiệp sạch, có sản phẩm, lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng, thúc đẩy việc phát triển sản xuất theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm,tạo đầu ra ổn định.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là các vùng qui hoạch sản xuất rau sạch, xem xét chuyển đổi và bố trí một số vùng trồng rau màu có giá trị kinh tế. Định hướng phát triển mô hình nông thị, rà soát vùng chuyên canh cây đặc sản phù hợp điều kiện, thổ nhưỡng tại địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với nông dân để thay đổi cách thức sản xuất, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cho người nông dân.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp số, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.

- Hợp tác xã NN Hương An phối hợp Hội nông dân phường, đoàn thể phường tổ dân phố xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền hội viên nông dân, thành viên hợp tác xã thực hiện tốt công tác thu gom rác thải bảo vệ thực vật, giữ gìn vệ sinh đồng ruộng đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.1.2. Lĩnh vực Thú y phường: Tham mưu UBND phường thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm theo đúng lịch; quản lý hoạt động chăn nuôi - Thú y trên địa bàn phường.

2.1.3. Ban chỉ đạo giảm nghèo phường phối hợp với các Hội đoàn thể phường: Thông qua các kênh vay vốn của Ngân hàng Chính sách - Xã hội và các tổ chức tín dụng... hỗ trợ nhân dân nguồn vốn giải quyết công ăn việc làm, từng bước cải thiện đời sống, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo. 

2. 1.4. Lĩnh vực Tài chính - Kế toán phường:

Bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường công tác lập qui hoạch, thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp để khai thác thế mạnh địa phương tạo nguồn thu cố định trên địa bàn. Bảo đảm thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Phấn đấu tăng thu 12% đối với nguồn thu tại địa phương; Khai thác quỹ đất 5%, đất khó khăn, đất xen cư để tăng nguồn thu đầu tư hạ tầng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, thực hiện quyết toán vốn đầu tư đúng qui định. Triển khai thu các loại quỹ đúng thời gian, có hiệu quả.

2. 3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

2.3.1. Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng phường:

- Tập trung chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị: Tập trung rà soát đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết của phường phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; đo vẽ hiện trạng bản đồ sử dụng đất đối với các tuyến đường người dân đã hiến đất làm đường giao thông.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng đầu tư các công trình. Rà soát kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 để điều chỉnh, bổ sung thực hiện đầu tư các công trình đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển địa phương.

-Tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ tài nguyên môi trường, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị: Tập trung thực hiện công tác quản lý đất đai theo tinh thần chỉ thị 16/CT.TU của ban thường vụ Thành uỷ về tăng cường giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Huế.

- Tập trung quản lý sử dụng đất có hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời chỉnh lý biến động đất đai trong quá trình sử dụng đảm bảo đúng với hiện trạng, phục vụ tốt công tác quản lý; tiếp tục giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, kịp thời phát hiện, lập và xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng quản lý đất  rừng, đất chôn cất mồ mả, đất 5%. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, công an, mặt trận đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, phát hiện và xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công, bán sanh phần...

- Tập trung rà soát diện tích đất xen ghép khu dân cư, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện kế hoạch sử dụng đất để tạo nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.

- Thực hiện rà soát diện tích đất chưa được cấp giấy để hướng dẫn rà soát lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất: Đất ở, đất nông nghiệp, đất tôn giáo tín ngưỡng.

- Thực hiện tốt công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn; phối hợp Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố thực hiện có hiệu quả Đề án “Chủ nhật xanh”, phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng” tại địa phương.

- Tiếp tục thực hiện phát động toàn dân tích cực tham gia hiến đất mở rộng đường để xây dựng chỉnh trang đô thị…

2.3.2. Công an phường, Tổ đô thị, công chức văn hóa – xã hội phường và các Tổ dân phố:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai tốt Nghị quyết 05/NQ-TU “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị”  của Thành ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị tại các địa điểm công cộng, lòng đường, đậu đỗ phương tiện sai quy định…nhằm đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị, kiềm chế tai nạn giao thông.

- Tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông , trật tự, xây dựng và gây ô nhiễm môi trường.

       - Tiếp tục triển khai thực hiện tháo dỡ mái che, mái vẩy đồng bộ các tuyến đường trên địa bàn phường. Tiếp tục rà soát thống kê, xây dựng kế hoạch ra quân để thực hiện tháo dỡ các vi phạm về biển hiệu tại các tuyến đường trung tâm phường; các khu vực, trường học; khu vực xung quanh chợ…

2.4. Lĩnh vực văn hoá- xã hội, y tế và giáo dục

  2.4.1. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin; Tổ dân phố.

- Phối hợp Mặt trận đoàn thể tập trung củng cố nâng cao hiệu quả Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (chú ý giảm tình trạng đám tang để dài ngày)

          - Phối hợp Mặt trận đoàn thể, các cơ quan, bộ phận thực hiện tốt việc đưa tin bài, phát huy hiệu quả trang tin điện tử phường.

          2.4.2. Tổ dân phố, Mặt trận và các đoàn thể.

- Mặt trận và đoàn thể đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện xây dựng đô thị văn minh, phát huy vai trò khối Mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân gắn với phong trào thi đua xây dựng tuyến kiệt văn minh đô thị; Chú trọng việc phát động phong trào xây dựng tuyến đường, tuyến kiệt văn minh đô thị (mỗi tổ đăng ký tối thiểu 01 xóm)

- Tham mưu UBND phường theo dõi và báo cáo về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên theo quy định, vận động các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đấttheo quy định.

2.4.3. Lĩnh vực chính sách xã hội.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước cho người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Làm tốt công tác phối hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động, huy động các nguồn lực xã hội.Thực hiện đảm bảo chế độ kịp thời giải quyết các chế độ cho người dân, trong đó chú trọng khâu khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận lao động ở địa phương sau khi được đào tạo nghề. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

2.4.4. Hội đồng giáo dục phường Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn phường:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong các trường học. Tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chất lượng mũi nhọn. Duy trì 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh phòng trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, khuyến khích tham gia các lớp đào tạo nghề.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/6/2021 của Thành ủy Huế về việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

2.4.5. Trạm Y tế phường:

- Tập trung xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp với mặt trận đoàn thể, TDP, các cơ quan, trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng.

- Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Tiếp tục giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo trên 98%. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình, duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

- Thực hiện nghiêm túc công tác trực thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết, trực phòng chống bão lụt để kịp thời ứng phó với thiên tai, đảm bảo nhu cầu bức thiết của người dân về sức khỏe.

  2.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

 2.5.1. Công tác cải cách hành chính:

- Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đánh giá trong năm 2022, phân tích cụ thể những tiêu chí đã đạt được, chưa được, chỉ ra những yếu kém để tìm ra giải pháp khắc phục ngay từ đầu năm 2023. Nêu cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác CCHC.

- Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường. Thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở.

- Thực hiện CCHC gắn với chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

- Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đề cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu.

2.5.2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường:

- Duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

- Tiếp tục rà soát những vướng mắc trong thủ tục hành chính để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và các tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3 và 4; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp

- Kiểm soát chặt chẽ những thủ tục hành chính mới phát sinh, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính theo đúng quy định, tạo điều kiện cho tổ chức và công dân được tiếp cận các thông tin và sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan chính quyền; đảm bảo tỷ lệ hoàn trả hồ sơ đúng hạn trên 95% và 100% cán bộ, công chức phường sử dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm một cửa; duy trì việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Hương An theo quy định.

- Tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện qui tắc ứng xử trong việc thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa. Đảm bảo hài lòng 90% trở lên khi có người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa. 

2.5.3. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch phường:

- Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các công chức phường có kế hoạch thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; Tham mưu cho UBND phường hủy bỏ hoặc chỉnh sửa bổ sung những văn bản không còn phù hợp; Thực hiện thẩm định, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND - UBND phường ban hành, kịp thời đề xuất xử lý đối với các văn bản trái quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, giúp UBND phường xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật và các công tác tư pháp khác theo chương trình kế hoạch của Thành phố.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 theo hướng đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phối hợp với công chức phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Thông tin hướng dẫn xây dựng quy ước ở tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn.

- Chủ trì tham mưu giúp Chủ tịch UBND phường trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền và các vụ việc khác do Chủ tịch UBND phường giao; Chủ trì, phối hợp với công chức khác, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Phối hợp công an phường thực hiện Đề án 06.

2.5.4. Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê phường:

- Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính kịp thời, nghiêm túc, công bằng, phát huy tốt vai trò, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện công tác cải cách hành chính, xử lý công việc.

- Đôn đốc cán bộ, công chức phường sử dụng các phần mềm SSO, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hộp thư điện tử công vụ, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong hoạt động của cơ quan và nhất là trong việc nhận và chuyển văn bản đi, đến giữa các ban ngành của UBND phường, giữa Thành phố với phường; số hoá hồ sơ TTHC theo quy định.

- Tham mưu cho UBND phường đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức phường và các đơn vị thuộc phường thực hiện nghiêm quy chế làm việc và thông tin báo cáo; đảm bảo chất lượng và thời gian các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường.

Tham mưu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường kịp thời chấn chỉnh và kiểm điểm phê bình các công chức chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND phường, tổ trưởng các tổ dân phố thực hiện chậm trễ và không đảm bảo chất lượng hiệu quả công việc đối với các ý kiến chỉ đạo, tiến độ thực hiện văn bản của Thành phố, phường đề ra.

- Tham mưu HĐND - UBND phường chuẩn bị nội dung phục vụ các Kỳ họp của HĐND phường trong năm 2023.

- Phối hợp với các công chức chuyên môn phường thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo .

- Tham mưu xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023, chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2022, thực hiện tốt có hiệu quả công tác CCHC năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025 đảm bảo đứng tiến độ và thời gian quy định;

       2.5.5. Tổ Trưởng các tổ dân phố

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ dân phố phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại cơ sở, trong đó chú trọng đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công việc; quan tâm đến việc đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện Quy ước tổ dân phố, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

- Kịp thời báo cáo UBND phường, Chủ tịch UBND phường và cán bộ phụ trách địa bàn tình hình mọi mặt của tổ dân phố, đề xuất biện pháp giải quyết khi cần thiết, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chung của địa phương.

- Phối hợp với BCH Công an, BCH Quân sự phường và các công chức chuyên môn thuộc UBND phường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo văn bản của các cấp và văn bản của phường.

- Phối hợp Mặt trận, đoàn thể phường đăng ký, triển khai thực hiện tuyến kiệt văn minh đô thị, thực hiện tốt việc huy động ra quân ngày chủ nhật xanh, chủ nhật vì cộng đồng.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu các loại quỹ (quỹ phòng chống thiên tai; quỹ tình nghĩa; thuế phi nông nghiệp) ngay từ đầu năm, phân bổ kế hoạch thu đảm bảo thu đủ, thu đúng, phù hợp với điều kiện, yêu cầu công việc ở TDP.

          2.6. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

  2.6.1. Ban Chỉ huy quân sự phường:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân cho cán bộ, chiến sỹ LLDQ và Nhân dân nhận thức cao trách nhiệm về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, tết, cũng cố lực lượng tổ đội trưởng, trung đội dân quân cơ động, đảm bảo số lượng số lượng, nâng cao vai trò lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương. Tập trung công tác tuyển quân ngay từ đầu năm.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng phương án PCTT, TKCN đảm bảo an toàn, kịp thời, sẵn sàng các phương án để ứng phó, PCTT phù hợp với từng khu vực, từng TDP trên địa bàn.

- Cũng cố tổ đội trưởng, trung đội dân quân cơ động đảm bảo đủ số lượng, nâng cao vai trò trách nhiệm lực lượng trong nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương. Quan tâm công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng.

2.6.2. Ban chỉ huy Công an phường:

   - Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của năm; đặc biệt trong thời gian diễn ra Tết Nguyên Đán, các ngày lễ…

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý; Kế hoạch chuyển hoá địa bàn phức tạp, trọng điểm về  ma tuý trở thành địa bàn không có hoặc giảm đến mức thấp nhất về tệ nạn ma tuý; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chỉ thị 46-CT/TW để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới hiện nay.

  - Nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, trong đó ưu tiên công tác phòng ngừa xã hội. Quản ly, giáo dục tốt các loại đối tượng có điều kiện khả năng phạm tội. Thường xuyên gọi hỏi răn đen giáo dục bề pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT-TTĐT-TTCC và thực hiện “văn hoá giao thông”, “Văn minh đô thị”. Phối hợp đoàn phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật ATGT đối với học sinh tại các trường học trên địa bàn như Trường Tiểu học Hương An và Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh.

- Tăng cường chỉ đạo củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, an ninh tôn giáo và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đặc biệt tại các vùng trọng điểm, chủ động nắm tình hình và các vấn đề nảy sinh; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, xảy ra “điểm nóng”, góp phần tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuần tra mật phục ở các tổ dân phố. Kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Phấn đấu TDP đạt chuẩn ANTT đạt 100%.

- Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CHCN. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quâ tự vệ, lực lượng PCCC tại cơ sở , lực lượng PCCC rừng và những người trực tiếp thực hiện công tác PCCC&CHCN. Hướng dẫn việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và CHCN cho các hộ nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn, vận động các hộ dân trên địa bàn mua bình chữa cháy để đảm bảo cho công tác PCCC & CHCN tại cơ sở trên địa bàn phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Chủ tịch và Phó chủ tịch, Ủy viên UBND phường theo lĩnh vực và thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban ngành, đơn vị và các tổ dân phố nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

2. Các công chức chuyên môn, đơn vị thuộc UBND phường, Tổ trưởng các tổ dân phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay Quyết định này.

3. Công chức Văn phòng UBND phường giúp Chủ tịch UBND phường kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm cho UBND phường và báo cáo về UBND Thành phố, Đảng ủy - HĐND phường đúng theo quy định.

Tổ chức theo dõi đánh giá thi đua làm cơ sở đánh giá cuối năm 2023 đối với các ban ngành, đơn vị, tổ dân phố thuộc UBND phường.

        4. UBND phường căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức các buổi làm việc chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này.

5. Cán bộ, công chức phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc phường, Tổ trưởng các tổ dân phố phát huy tinh thần thi đua đẩy mạnh sản xuất quyết tâm vượt qua các khó khăn và thực hiện tốt phòng, chống thiên tai, dịch bệnh để thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.

 

 

 

 


 


 


 

 

 

châu Thị Diệu Hằng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 183.409
Truy cập hiện tại 65