Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn phường Hương An  
Ngày  30/01//2019 UBND phường Hương An  đã ban hành kế hoạch số 57 /KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019.
Kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn phường Hương An giai đoạn 2018-2015
Kế hoạch hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng phương trên địa bàn phường giai đoạn 2018-2025
Đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng phường văn minh đô thị
Ngày 25 tháng 9 năm 2018, UBND phường Hương An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống bảo lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
   UBND phường Hương An tập trung  xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách phường năm 2019 gồm 17 chỉ tiêu chủ yếu:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 69.256
Truy cập hiện tại 94