Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý
 chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường Hương An năm 2024

 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ v việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 27/12/2023 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024;

Ủy ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của UBND phường Hương An năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước để có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

- Đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng HTQLCL các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan,; đảm bảo 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thẩm định danh mục và quy trình nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan trước khi công bố thực hiện.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo 100% các bộ phận, Công chức chuyên môn thuộc UBND phường tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại HTQLCL;

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường được thực hiện theo quy trình phù hợp với HTQLCL;

- Đảm bảo 100% các bộ phận,công chức chuyên môn thuộc UBND phường xây dựng HTQLCL đồng bộ, áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính tại đơn vị;

- Đảm bảo áp dụng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho 100% các bộ phận,công chức chuyên môn thuộc UBND phường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024 .

2. Xây dựng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho 100% các bộ phận/công chức chuyên môn thuộc UBND phường

3. Triển khai áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 về phê duyệt quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 4. Hướng dẫn các bộ phận công chức chuyên môn thuộc UBND phường xây dựng, áp dụng đồng bộ các quy trình nội bộ tại đơn vị.

5. Tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao chuyên môn về HTQLCL do Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19 tỉnh) tổ chức.

6. Tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ tối thiểu 01 lần/năm trước ngày 30 tháng 8 hằng năm, tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về hiệu lực của HTQLCL, đánh giá Mục tiêu chất lượng năm 2024

7. Thực hiện việc kiểm tra đánh giá của đoàn kiểm tra (theo lịch thông báo).

8. Báo cáo kết quả duy trì áp dụng và cả tiến hệ thống quản lý chất lượng năm 2024.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này được bố trí từ dự toán ngân sách cấp cho UBND phường hằng năm và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo ISO

Các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của UBND phường (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Hương An.

2. Bộ phận văn phòng thống kê, Bộ phận chuyên môn

 - Chủ  trì và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các bộ phận công chức chuyên môn thuộc UBND phường.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất gửi lãnh đạo UBND phường và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Các bộ phận, đơn vị trực thuộc

- Căn cứ nhiệm vụ được nêu tại Phụ lục của Kế hoạch này và mục tiêu chất lượng của UBND phường  năm 2024 các bộ phận, đơn vị xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của bộ phận, đơn vị gắn liền với nhiệm vụ được giao năm 2024 để triển khai thực hiện;

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND phường Hương An năm 2024 yêu cầu các bộ phận, công chức chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận công chức chuyên môn thuộc UBND phường  báo cáo Thủ trưởng, lãnh đạo UBND phường  để xem xét, quyết định./.

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh phường Hương An năm 2024      ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HƯƠNG AN   Căn cứ Luật...
Thực hiện yêu cầu về quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, yêu cầu về đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại phường, Ban chỉ đạo ISO phường Hương An xây dựng kế hoạch đánh giá nội...
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường...
Thực hiện kế hoạch công tác và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, UBND phường báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 05/2022 và nhiệm vụ tháng 06/2022 như sau:
Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng...
  Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường ở trong nước và các nước trên thế giới; dự báo vẫn còn tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, để thực hiện...
Căn cứ Quyết định số 386 /QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND phường về phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021. UBND phường Hương An xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính với những nội dung cụ thể như sau:
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND  ngày 21 tháng 10 năm 2016 của ủy ban nhân dân thị xã Hương trà về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công...
Ngày 13/11/2020 UBND phường xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 183.409
Truy cập hiện tại 61