Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022.
Ngày cập nhật 10/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 29/04/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện từ phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện trong năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Các hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2274KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND thành phố Huế phải cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Xác định nội dung công việc các hoạt động, lộ trình, thời hạn hoàn thành, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Thừa Thiên Huế.

          2. Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và xác định rõ trách nhiệm của các thành viên của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 thành phố và giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 trên địa bàn thành phố.

          II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          Nội dung và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Tổ Công tác triển khai Đề án 06, các đơn vị phòng chuyên môn, địa phương.

TT

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

A

Nhóm nhiệm vụ chung của Tổ Công tác triển khai Đề án 06, các đơn vị, phòng chuyên môn, địa phương

1

Xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

Công an thành phố

Các thành viên trong Tổ công tác triển khai Đề án 06 thành phố

Tháng 5/2022

Kế hoạch được ban hành

2

Tổ chức họp Tổ Công tác triển khai Đề án 06 thành phố theo yêu cầu của Cơ quan thường trực Tổ công tác

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 thành phố

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Trong suốt quá trình triển khai Đề án 06 năm 2022

Thông báo kết quả cuộc họp

3

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án của các đơn vị, cơ quan và UBND cấp phường/xã; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

Công an thành phố

Văn phòng HĐND&UBND TP, các phòng chuyên môn, UBND các phường,xã

Trong năm 2022

 

4

Tuyên truyền về

Đề án 06

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các thành viên trong Tổ Công tác, các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã

Trong năm 2022

 

5

Lập dự toán và quản lý kinh phí triển khai thực hiện thường xuyên đối với các hoạt động sử dụng kinh phí thường xuyên của Tổ Công tác triển khai Đề án 06

Công an thành phố

Phòng Tài chính-kế hoạch và các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã

Trong suốt quá trình triển khai Đề án 06 năm 2022

 

6

Tổng kết công tác năm 2022

Công an thành phố

Các thành viên trong Tổ công tác triển khai Đề án 06

Tháng 12/2022

 

7

Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2023

Công an thành phố

Các thành viên trong Tổ công tác triển khai Đề án 06

Tháng 1/2023

Ban hành Kế hoạch

8

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội

Các phòng chuyên môn, đơn vị, cơ quan liên quan; UBND các phường, xã

Công an thành phố,VP HĐND&UBND TP

Năm 2022

 

9

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các phường, xã

Phòng VH&TT, VP HĐND&UBND TP

Tại Trung tâm Hành chính công thành phố 01/12/2022; phường, xã 01/6/2023

 

10

Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các phường, xã

Phòng VH&TT, Văn phòng HĐND&UBND TP

Năm 2022 và các năm tiếp theo

 

11

Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021

Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các phường, xã

Phòng VH&TT, Văn phòng HĐND&UBND TP

Năm 2022 và các năm tiếp theo

 

12

Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã

 

Phòng VH&TT, VP HĐND&UBND TP

Năm 2022

 

13

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ngành mình

Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã theo chức năng quản lý nhà nước của mình

Văn phòng HĐND&UBND TP

Năm 2022 và các năm tiếp theo

 

14

Phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số

Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã

Công an thành phố

Thường xuyên

 

15

Định kỳ trước ngày 18 hàng tháng báo cáo Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06   (quan Công an thành phố-Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06) về tình hình, kết quả thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã

Công an thành phố, Văn phòng HĐND&UBND TP

Ngày 18 hàng tháng

 

16

Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã

Công an TP, Phòng Tài chính-Kế hoạch

 

 

B

Nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã

I

Hoàn thiện các chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư

 

 

 

 

1

Tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các bộ, ngành, địa phương

Công an thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Khi có văn bản yêu cầu tham gia góp ý của Công an tỉnh

 

2

Tham gia góp ý dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công an thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Khi có văn bản yêu cầu tham gia góp ý của Công an tỉnh

 

3

Tham gia góp ý dự thảo Nghị định định danh và xác thực điện tử

Công an thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Đã hoàn thành

 

4

Tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 theo hướng bổ sung quy định về quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo trình tự, thủ tục rút gọn

Công an thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Khi có văn bản yêu cầu tham gia góp ý của Công an tỉnh

 

5

Tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Công an thành phố, Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Khi có yêu cầu tham gia góp ý Sở Tài chính

 

6

Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử của Bộ Công an trong khuôn khổ các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia

Phòng Kinh tế, Công an thành phố

Các phòng chuyên môn, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan

Thường xuyên

 

7

Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy định, hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan nhà nước thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Phòng Văn hóa& Thông tin

Công an thành phố, Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Khi có yêu cầu tham gia góp ý của Sở Thông tin và Truyền thông

 

8

Đánh giá rà soát các văn bản pháp luật để triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID

Phòng Tư pháp

Công an thành phố, Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Khi có yêu cầu của Sở Tư pháp

 

II

Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ

công trực tuyến

 

 

 

 

1

Thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDL quốc gia về dân cư

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm HCC TP

Văn phòngHĐND&UBND TP, Công an TP, Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh

 

2

Triển khai theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công quốc gia

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm HCC TP

Văn phòng HĐND&UBND TP, Công an TP

Tháng       6/2022

 

3

Hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ (đơn giản hóa biểu mẫu, giấy tờ) các thủ tục hành chính khi đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm HCC TP

Văn phòngHĐND&UBND TP, Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Khi được Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn

 

4

Đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, địa phương thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021

Văn phòng HĐND&UBND TP, Trung tâm HCC TP

Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Thường xuyên

 

5

Xây dựng và triển khai giải pháp hỗ trợ ngành Tư pháp dùng chung hạ tầng của ngành Công an trong việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân tại cấp xã đảm bảo đồng bộ, hiệu quả

Công an thành phố, Phòng VH&TT, Trung tâm HCC TP

Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Tháng
6/2022

 

6

Triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số (VNEID) trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, hoạt động ngân hàng, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm…

Công an thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Thường xuyên

 

7

Xây dựng và triển khai giải pháp hỗ trợ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lưu trữ, quản lý các dữ liệu liên quan đến công dân trong trường hợp chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Công an thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan , UBND các phường, xã

Năm 2022

 

8

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

Công an thành phố

Phòng VH&TT, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP và UBND các phường, xã

Tháng 4/2022

 

9

Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân

Công an thành phố

Phòng VH&TT, Trung tâm Hành chính công TP

Tháng 4/2022

 

10

Đăng ký thường trú

Công an TP

 

Tháng 4/2022

 

11

Đăng ký tạm trú

Công an TP

 

Tháng 4/2022

 

12

Khai báo tạm vắng

Công an TP

 

Tháng 4/2022

 

13

Thông báo lưu trú

Công an TP

 

Tháng 4/2022

 

14

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy

Công an TP

 

Tháng 4/2022

 

15

Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội)

Công an TP

 

Tháng 4/2022

 

16

Đăng ký khai sinh

Phòng Tư pháp, UBND các phường, xã

Công an thành phố, Phòng VH&TT, Trung tâm Hành chính công TP

Tháng 4/2022

 

17

Đăng ký khai tử

Phòng Tư pháp, UBND các phường, xã

 

Tháng 4/2022

 

18

Đăng ký kết hôn

Phòng Tư pháp, UBND các phường, xã

 

Tháng 4/2022

 

19

Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Công an TP, Phòng Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND 36 phường,xã

Phòng VH&TT, Trung tâm Hành chính công thành phố

Tháng 5/2022

 

20

Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí

Công an TP, Phòng Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các phường,xã

Phòng VH&TT, Trung tâm  Hành chính công thành phố

Tháng 5/2022

 

21

Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phòng VH&TT, Trung tâm Hành chính công thành phố, Công an thành phố

 

Tháng 5/2022

 

22

Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân

Chi Cục thuế thành phố

 

Tháng 5/2022

 

23

Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng VH&TT, Trung tâm Hành chính công TP, Công an TP và UBND các phường,xã

Tháng 5/2022

 

24

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng VH&TT, Trung tâm Hành chính công TP, Công an TP và UBND các phường, xã

Tháng 5/2022

 

25

Các DVC còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành

Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã

Phòng VH&TT, Trung tâm  Hành chính công TP, Công an thành phố

Từ 2022 - 2025

 

26

Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông

VP HĐND&UBND TP, Trung tâm  Hành chính công TP, và UBND phường,xã.

Năm 2022

 

27

Triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên Cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến

Công an TP, Tòa án nhân dân thành phố

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2022

 

28

Điều phối, đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu, sự tuân thủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu của các sở, ngành, địa phương theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Phòng VH&TT

Các ban, ngành, địa phương

Thường xuyên

 

29

Báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo thực hiện các nội dung theo Đề án

Phòng Tài chính – kế hoạch

Công an thành phố, Phòng VH&TT

 

 

30

Trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ngành, địa phương để thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Công an thành phố, Văn phòng HĐND&UBND TP, Phòng VH&TT

 

 

III

Phục vụ phát triển kinh tế xã hội

 

 

 

 

1

Triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ Căn cước công dân và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số mạnh nhất như: Ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử…), tài chính, viễn thông, điện, nước

Công an thành phố

Các ban, ngành, địa phương liên quan

Tháng         9/2022

 

IV

Phục vụ phát triển công dân số

 

 

 

 

1

Bắt đầu cung cấp định danh, tài khoản định danh điện tử cho công dân sử dụng các dịch vụ, tiện ích số do Chính phủ, bộ, ngành xác thực và đảm bảo

Công an thành phố

 

Tháng        4/2022

 

2

Bảo đảm hạ tầng, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận hành, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an thành phố, Văn phòng HĐND&UBND TP, Phòng VH&TT, Trung tâm HCC TP, các ban, ngành, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

V

Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu

 

 

 

 

1

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh

(Năm 2022)

 

2

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh

(Năm 2022)

 

3

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Phòng  Tài nguyên và Môi trường

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh

(Năm 2022)

 

4

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh

(Năm 2022)

 

5

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập

Thanh tra

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh

(Năm 2022)

 

6

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ

Phòng Kinh tế

Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh

(Năm 2022)

 

7

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với sở sở dữ liệu thông tin thuê bao

Phòng VH&TT

Công an thành phố và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh

(Năm 2022)

 

8

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thuế

Chi Cục Thuế thành phố

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh

(Năm 2022)

 

9

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử

Phòng Y tế TP

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh

(Năm 2022)

 

10

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện

Sở Giao thông vận tải

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án06 tỉnh

(Năm 2022)

 

11

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự

Sở Tư pháp

Công an thành phố, Phòng VH&TT, Phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh (Năm 2022)

 

12

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh (Năm 2022)

 

13

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu công bố bản án, quyết định của Tòa án

Tòa án nhân dân thành phố

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh (Năm 2022)

 

14

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh (Năm 2022)

 

15

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân thành phố

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh (Năm 2022)

 

16

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành

Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh (Năm 2022)

 

17

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phòng Kinh tế

Công an thành phố, Phòng VH&TT và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh (Năm 2022)

 

18

Dữ liệu dân cư được tạo lập thành các bộ dữ liệu khác nhau, cho phép triển khai các dịch vụ đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật

Công an thành phố

 

Thường xuyên

 

19

Tích hợp dữ liệu tiêm chủng phòng ngừa Covid-19, người bị nhiễm virus đã khỏi bệnh, kết quả xét nghiệm theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ

Phòng Y tế TP

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan

Khi có yêu cầu của BCĐ Đề án 06 tỉnh (Năm 2022)

 

20

Tiến hành thu thập các thông tin khác về hộ, nhân khẩu để phối hợp cập nhật làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Công an thành phố

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Năm 2022

 

VI

Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo

 

 

 

 

1

Thực hiện nhiệm vụ thống kê, phân tích dân số đảm bảo nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm chi phí nhà nước

Chi Cục thống kê

Công an thành phố, VP HĐND&UBND TP và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Tháng      12/2022

 

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Căn cứ vào nội dung và phân công thực hiện nêu tại mục II, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại đơn vị, địa phương mình và triển khai thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

          2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương phải kịp thời báo cáo về Cơ quan thường trực của Tổ triển khai Đề án 06 (qua Công an thành phố) để tổng hợp báo cáo Tổ trưởng Tổ triển khai thực hiện Đề án 06 xem xét, quyết định./.

CHÂU THỊ DIỆU HẰNG
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 183