Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
KẾ HOẠCH Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại phường Hương An
Ngày cập nhật 02/05/2024

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia

                                                                                                           TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại phường Hương An

Thực hiện yêu cầu về quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, yêu cầu về đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại phường, Ban chỉ đạo ISO phường Hương An xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2024 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đánh giá thực trạng, hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường; chỉ ra những tồn tại trong việc áp dụng, những điểm chưa phù hợp nhằm kịp thời hành động khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống.

2. Yêu cầu

Tiến hành đánh giá tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung đánh giá

- Công tác triển khai thực hiện tại các bộ phận chuyên môn.

- Hệ thống tài liệu, việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại bộ phận.

- Việc áp dụng dụng các quy trình.

- Công tác kiểm soát văn bản, hành động khắc phục.

2. Thời gian đánh giá: Dự kiến trong tháng 06/2024 (có Chương trình đánh giá gửi sau)

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1. Ông Hoàng Xuân An – Phó Chủ tịch UBND phường, Phó trưởng BCĐ ISO: Trưởng đoàn.

2. Bà Châu Thị Diệu Hằng – Công chức Văn phòng-Thống kê, Thư ký ISO: Phó đoàn.

* Các thành viên gồm:

3. Bà Hoàng Thị Tường Vi – Công chức Tư pháp – Hộ tịch

4. Ông Nguyễn Đăng Sâm – Công chức Văn hóa-Xã hội phường

5. Ông Đặng Văn Cường – Công chức Tư pháp-Hộ tịch phường.

6. Ông Nguyễn Đăng Nhật – Công chức XD-ĐT-MT phường.

7. Ông Lê Công Trứ – Công chức Địa chính-Nông nghiệp.

8. Ông Nguyễn Thuyên - Công chức Văn hóa-Xã hội phường  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trưởng đoàn đánh giá có nhiệm vụ xây dựng chương trình đánh giá nội bộ, tổ chức đánh giá một cách hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường căn cứ vào kế hoạch đánh giá nội bộ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá đạt kết quả cao nhất.

Kết thúc đợt đánh giá, Đoàn đánh giá có báo cáo kết quả, chuẩn bị điều kiện cho phiên họp lãnh đạo UBND phường xem xét, đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan phường.

Giao Văn phòng UBND phường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung kế hoạch này./.

châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 183.409
Truy cập hiện tại 62