Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2024
Ngày cập nhật 12/03/2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2024

 

 

Thực hiện Công văn số: 172/PNV- CCHC ngày 04 tháng 03 năm 2024 của Phòng Nội vụ thành phố Huế về việc thực hiện chế độ báo cáo Cải cách hành chính năm 2024. Nay UBND phường báo cáo công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2024 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về ban hành kế hoạch cải cách hành chính

Để cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính của UBND cấp trên. UBND phường đã ban hành các văn bản trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, thành phố nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương như ban hành: Quyết định số 07 /QĐ-UBND ngày 04/01/2024 về Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Phường Hương An với trọng tâm cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số. UBND phường đã tổ chức họp triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức phường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch với trọng tâm là cải cách TTHC và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

            2. Công tác kiểm tra Cải cách hành chính:

Trên cơ sở các Kế hoạch do UBND phường đã ban hành. Công tác tự kiểm tra, giám sát trong năm được thực hiện thường xuyên và đột xuất tại bộ phận một cửa như công tác niêm yết các thủ tục hành chính, kiểm tra quy trình giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân của các công chức, việc sử dụng các phiếu tiếp nhận và trả kết quả. Qua công tác kiểm tra các cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa đã nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định; việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân được nhanh chóng, hiệu quả. Chấp hành nghiêm túc về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương và chấp hành đúng theo chỉ thị 32 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/12/2023 của UBND thành phố Huế về việc đẩy mạnh thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Về công tác tuyên truyền CCHC

Xác định công tác tuyên truyền cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân trong việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại địa phương và nhằm kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. UBND phường đã ban hành kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 17/01/2024 về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường Hương An năm 2024.

Các hình thức tuyên truyền như sau: Tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của phường và tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi hội nghị, giao ban và hội họp của các ban ngành đoàn thể phường, Tổ dân phố để tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến cải cách hành chính về Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố, sửa đổi và chuẩn hóa các thủ tục hành chính lên lên trang thông tin điện tử của phường...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

UBND phường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 01 /KH-UBND ngày 03/01/2024 về việc xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường năm 2024, Kế hoạch số  03/KH- UBND ngày 08/01/2024 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024.

UBND phường triển khai Nghị định 34/2016/NĐ- CP của Chính phủ ngày 14/5/2016 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức phường để thực hiện tốt hơn trong công tác ban hành và rà soát các văn bản QPPL do HĐND và UBND phường ban hành. Số lượng văn bản QPPL do HĐND và UBND phường ban hành trong quý I/2024: 0 văn bản.

Trong Quý I, UBND phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản và Nghị định của Chính phủ mới có hiệu lực trên Đài truyền thanh phường, Trang thông tin điện tử và qua các cuộc họp phường, Tổ dân phố để cán bộ, công chức và nhân dân được biết để thực hiện.  

2. Về cải cách thủ tục hành chính

- Về kiểm soát TTHC:

UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 13/01/2024 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024, Kế hoạch số12/KH-UBND ngày 17/01/2024 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 .Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các ban, ngành phường rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp. Cập nhật áp dụng kịp thời đối với các thủ tục hành chính có văn bản điều chỉnh mới của Tỉnh và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân phường cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp được biết để giám sát và thực hiện thủ tục hành chính.

Niêm yết công khai tại trụ sở các thông tin về địa chỉ mail, số điện thoại của cơ quan và trang bị hòm thư góp ý để tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP. Trong quý I năm 2024, UBND phường không nhận được bất kỳ phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính.

- Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa phường:

Tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” phường bố trí: 01 công chức Văn phòng - Thống kê, 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch, 02 công chức Địa chính - Xây dựng, 02 công chức Văn hóa - Xã hội. Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của phường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt trong thi hành nhiệm vụ, luôn tuân thủ các quy định, nội quy làm việc của cơ quan.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường có diện tích trên 120m2 đáp ứng cho việc tiếp dân; phòng làm việc được trang bị  cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu hiện nay gồm: 07 máy vi tính, 02 máy Scan, 01 máy Photocopy, 03 máy in. Công chức phường sử dụng tốt các phần mềm dùng chung của Tỉnh.

Căn cứ Quyết định 24/2017/QĐ – UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức viên chức làm việc tại trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện, và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; qua đó hàng tháng hỗ trợ 04 xuất cho 4 công chức với mỗi xuất 350.000 đồng/tháng.

- Kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: Đã tiến hành số hóa 551/551 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% các lĩnh vực bao gồm Bảo trợ xã hội, đất đai, hộ tịch, người có công, liên thông lĩnh vực người có công…

- Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại phường:

Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 06/03/2024 UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết: 522 hồ sơ; trong đó: Đã giải quyết 522 hồ sơ: Đúng hạn 521 hồ sơ, trể hạn 01 hồ sơ. Đang giải quyết 0 hồ sơ: Trong hạn 0 hồ sơ, trễ hẹn: 0 hồ sơ.

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Trong quý, UBND phường chưa nhận được kiến nghị nào của tổ chức, công dân liên quan đến quy định TTHC.

- Về lấy phiếu khảo sát hài lòng của công dân: Đã tiến hành lấy phiều khảo sát hài lòng của công dân với 138 phiếu ở các lĩnh vực đất đai, Bảo trợ xã hội, chứng thực chữ ký và Hộ tịch, trong đó: có 121 phiếu rất hài lòng và 17 phiếu hài lòng.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

UBND phường thường xuyên rà soát, tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức của cơ quan đã được thực hiện và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo được chất lượng hoạt động phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. UBND phường đã thực hiện việc sắp xếp, bố trí phù hợp với từng chức danh cán bộ và công chức cũng như những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hiện nay UBND phường có 11 cán bộ và 09 công chức (trong đó có 01 công an chính quy), 08 người hoạt động không chuyên trách phường. Để đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn phường.

        5. Cải cách chế độ công vụ:

         - Trong thời gian qua UBND phường tiếp tục quán triệt đối với cán bộ, công chức về thực hiện Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày  05/02/2024 về  bổ sung Quy chế làm việc phường nhiệm kỳ 2021 – 2026;

         - UBND phường đã xây dựng Kế hoạch 28/KH-UBND ngày 01/03/2024 về thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại phường và quán triệt cho cán bộ, công chức phường nghiêm túc thực hiện. Trong thời gian qua cán bộ, công chức phường chập hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn phường.

  - Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phường, UBND phường đã tạo điều kiện 01 công chức phường đang học lớp trung cấp chính trị.

 6. Cải cách tài chính công

- UBND phường thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đúng theo quy định của nhà nước, các chế độ được thực hiện kịp thời, đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức phường.

- Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, UBND phường quản lý sử dụng nguồn kinh phí được giao tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, UBND phường thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ, đúng chế độ định mức nguồn kinh phí.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Thực hiện kết nối mạng nội bộ đảm bảo cho yêu cầu công tác và cập nhật thông tin trên mạng Internet và đã lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

- Lắp đặt các thiết bị để phục vụ cho công tác họp trực tuyến với cấp trên.

- Sử dụng tốt các phần mềm như: Phần mềm Hồ sơ công việc tại trang điều hành tác nghiệp đa cấp. Thực hiện ký số 100% văn bản và ban hành trên môi trường mạng.

- Tổ chức quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử của cơ quan:

UBND phường đẩy mạnh hoạt động của trang thông tin điện tử phường để đưa các tin bài phản ánh các hoạt động về kinh tế, xã hội; an ninh – chính trị ở địa phương và công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các TTHC mới được công bố.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Những Ưu điểm:

Công tác cải cách hành chính ở cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực, cán bộ, công chức phường ngày càng đi vào nề nếp. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt cơ chế một cửa, một của liên thông, công tác thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình, nhanh chóng, tạo sự tin tưởng cho người dân khi đến liên hệ công việc, giảm thiểu thời gian đi lại và thủ tục cho nhân dân và được người dân đánh giá cao; Việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện tốt đã đáp ứng tốt cho công tác cải cách hành chính tại địa phương.

  1. Những tồn tại, hạn chế.

 Việc hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến vẫn còn khó khăn do trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế, đa số người dân không dùng điện thoại Smart phone.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG QUÝ II NĂM 2024

- Tiếp tục tuyên truyền triển khai sâu rộng về công tác cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức. Chủ động tổ chức thực hiện đến tận các Tổ dân phố bằng nhiều hình thức.

- Thường xuyên thực hiện công tác rà soát, đánh giá các TTHC để kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp; những TTHC còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phần mềm của cơ quan. Quan tâm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo phục vụ cho công tác CCHC và vận hành cơ chế một cửa hiện đại.

- Đảm bảo công bố, công khai kịp thời 100% thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của UBND phường, giải quyết hiệu quả các phản ánh kiến nghị của tổ chức và cá nhân về quy định hành chính, TTHC.

- Tiếp tục quán triệt đến từng cán bộ công chức nghiêm túc chấp hành quy chế cơ quan về giờ giấc làm việc, giải quyết các hồ sơ nhanh chóng kịp thời cho nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc.

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/12/2023 của UBND thành phố Huế về việc đẩy mạnh thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Phụ lục mục B

B.1 TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 06/03/2024)

 

Tên đơn vị

Tổng hồ sơ

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Trễ hạn

Số hóa hồ sơ

Tổng cộng

Trong hạn

Trễ hạn

Tổng cộng

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số (đã và đang giải quyết)

Tỷ lệ

Trực tuyến

Đã số hóa

Chưa số hóa

Tỷ lệ số hóa

UBND phường Hương An

522

0

0

0

522

521

01

01

0,19

48

503

0

100

 

B.2 VIỆC TRIỂN KHAI XIN LỖI NGƯỜI DÂN KHI CÓ HỒ SƠ TRỄ HẠN

STT

Thủ tục hành chính

Người nộp hồ sơ

Số ngày trễ hạn

Nguyên nhân trễ hạn

Văn bản xin lỗi/ gia hạn

1

 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

 Nguyễn Sanh Công- Nguyễn Thị Mến

12

 Do chưa xác định được tình trạng tranh chấp đất đai

000.85.36.H57-23.02182

 

B.3 VIỆC TRIỂN KHAI PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

STT

Lĩnh vực

Số hồ sơ tiếp nhận

Số phiếu khảo sát thực hiện

Kết quả khảo sát

Tỷ lệ hài lòng

1

Hộ tịch

69

41

41

100%

2

Chứng thực

420

74

74

100%

3

Địa chính – Xây dựng

11

01

01

100%

4

Bảo trợ xã hội

22

22

22

100%

Tổng cộng

522

          138

138

100%

 

 

 B.4 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN YKCĐ DO UBND THÀNH PHỐ GIAO

Đơn vị

Chưa thực hiện

Đang thực hiện

Đã hoàn thành

Tất cả

Chưa đến hạn

Đã quá hạn

Chưa đến hạn

Đã quá hạn

Chờ xác nhận

Đúng hạn

Quá hạn

UBND phường Hương An

0

0

 0

 0

0

4

0

0

 

 

 

châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 183.409
Truy cập hiện tại 58