Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
báo cáo KSTTHC Qúy III/2023
Ngày cập nhật 22/09/2023

Thực hiện công văn số 7037 /UBND-TTHC, ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2023. Ủy ban nhân dân phường Hương An báo cáo tình hình và kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)( không)

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC tại dự thảo văn bản QPPL

 Quý III năm 2023, UBND phường không có tham gia ý kiến đối với văn bản QPPL có quy định TTHC.

3. Việc công bố, niêm yết công khai TTHC.

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. UBND phường đã thực hiện tổ chức niêm yết công khai các danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường được UBND tỉnh quy định, tại trụ sở UBND phường và trên trang thông tin điện tử của phường, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

- Để tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính, tại trụ sở làm việc có sổ và hòm thư góp ý.  

4. Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ. Chỉ đạo Văn phòng thường xuyên theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn có TTHC tiến hành rà soát TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, tham mưu UBND phường trong việc đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp  xã. Tập trung rà soát các thủ tục hành chính trọng tâm trên các lĩnh vực như Tư pháp, Địa chính, Xây dựng, Bảo trợ xã hội. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, UBND phường nhận thấy bộ hồ sơ thủ tục hiện nay được áp dụng là phù hợp, chưa phát sinh vấn đề gì lớn hay rườm rà trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

5. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

Thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;  trong quý báo cáo y ban nhân dân phường không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

Thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ phường được tổ chức, công dân đánh giá đạt 100% từ mức độ hài lòng đến rất hài lòng.

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

          -Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC từ 15/6/2023 đến 13/9/2023 là 535 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là :  0 h/s

          + Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết  533 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn 526 hồ sơ,  hồ sơ quá hạn: 07 h/s; Số hồ sơ đang giải quyết : 02 hồ sơ;  hồ sơ trong hạn 01 hồ sơ, trể hạn : 01 hồ sơ.

7. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

UBND phường đã triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức phường, tổ chức  niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã theo quy định tại quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh tại bảng Niêm yết của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại và trên Trang thông tin điện tử phường với tổng số TTHC được công bố là: 130 TTHC .

Đến nay 100% TTHC được triển khai dịch vụ công mức 3, 4 và tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại với quy trình thiết lập và cung cấp cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp. Số lượng TTHC đã ISO hóa và thiết lập quy trình giải quyết cho 130 TTHC. Đồng thời UBND phường hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

UBND phường chỉ đạo các công chức chuyên môn tuân thủ nghiêm túc quy trình, kỹ năng tác nghiệp trên phần mềm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử theo quy định đối với công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

- Ủy ban nhân dân phường đã triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Quán triệt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy sang dữ liệu điện tử để tích hợp, chia sẻ, khai thác; tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học…Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ. Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật.

9. Truyền thông hổ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

-Thực hiện tuyên truyền thường xuyên về các TTHC trên các phương tiện thông tin truyền thanh, kết hợp với đăng tải trên trang thông tin điện tử của phường. Nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thời gian, nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, giải quyết TTHC của các cấp.

II. Đánh giá chung:

 Nhìn chung kết quả công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác rà soát văn bản được lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đã tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các danh mục TTHC giải quyết thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở UBND phường, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ.

UBND phường đã tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2015 tại Ủy ban nhân dân phường  để đội ngũ cán bộ, công chức làm việc có hiệu quả hơn.Thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

2. Một số khó khăn, vướng mắc:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc đó là:

- Trong quá trình thực hiện gặp sự cố về đường truyền mạng, do đó  dẫn đến việc giải quyết hồ sơ bị chậm trễ trên môi trường mạng.

- Các văn bản QPPL có quy định về TTHC thường xuyên bị thay đổi gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

III. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới :

1. Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và báo cáo các công việc khác đã được giao nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thị xã về công tác kiểm soát TTHC.

 2. Tiếp tục đăng ký rà soát, đơn giản hóa TTHC . Báo cáo UBND thành phố các bất cập, vướng mắc (nếu có) để bổ sung vào kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC.

 3. Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai  các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 4. Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của cán bộ, công chức bằng hình thức thông báo công khai đường dây nóng, hòm thư góp ý, tổ chức lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đến giao dịch.

5. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp tăng cường năng lực cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC.

 6. Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết TTHC,...

IV. Kiến nghị và đề xuất( không)

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính   quý III năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Hương An./.

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2023

(Từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 13/9/2023)

___________

- Đơn vị báo cáo:

+ UBND phường Hương An

- Đơn vị nhận báo cáo

+ UBND thành phố

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

                                                

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=(12)+(13)

(12)

(13)

1

Lĩnh vực Đất đai ( cấp huyện)

15

0

15

0

14

0

11

03

01

0

01

2.

Lĩnh vực Liên thông Người có công

5

0

5

0

5

0

5

0

0

0

0

3

Bão trợ xã hội

14

0

14

0

14

0

14

0

0

0

0

4

Hộ tịch

104

10

94

0

104

0

103

01

01

01

0

5

Chứng thực

384

20

364

0

384

0

381

03

0

0

0

6

Đất đai

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

7

TTHC liên thông khai sinh

11

11

0

0

11

0

11

0

0

0

0

8

TTHC liên thông khai tử

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TỔNG CỘNG

535

42

493

0

533

0

526

07

02

01

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số II.05a/VPCP/KSTT

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2023

(Từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 13/9/2023)

___________

- Đơn vị báo cáo:

 + UBND phường Hương An

- Đơn vị nhận báo cáo;

+ UBND cấp thành phố

Đơn vị tính: Số PAKN.

 

STT

Tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận

Kết quả xử lý PAKN

Số PAKN đã xử lý được đăng tải công khai

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Đã xử lý

Đang xử lý

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Tổng số

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong

kỳ

Hành

vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong kỳ

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)=(6)+(7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(9)+(10)=(11)+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)=(14)+(15)

(14)

(15)

(16)

1

Lĩnh vực Tư pháp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Lĩnh vực Đất Đai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Lính vực Chính sách

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TỔNG CỘNG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                     
 

 

 

 

châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 216