Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I/2021
Ngày cập nhật 26/03/2021

Kết quả công tác cải cách hành chính quý 1/2021 của ủy ban nhân dân phường Hương An

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

1. Về kế hoạch CCHC

Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số: 386/KH-CCHC ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ và yêu cầu Kế hoạch đã đặt ra.

Trong quý I/ 2021 ủy ban nhân phường đã thực hiện 13 nhiệm vụ cụ thể là:

+ Cải cách thể chế:

Kế hoạch số: 386/KH-CCHC ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Kế hoạch số: 231 /KH-CCHC ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

+ Cải cách TTHC:

Kế hoạch số 01 /KH-UBND ngày 15/01/2021 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021;

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2021 về việc rà soát đánh giá TTHC năm 2021;

Kế hoạch số  10 /KH-UBND Ngày 14/01/2021 về việc ban hành kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện CCHC năm 2021.

Thường xuyên công khai minh bạch các quy định hành chính, TTHC, công khai địa chỉ cơ quan, tiếp nhận và giải quyết TTHC tại cơ quan.

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

Thường xuyên tổ chức thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ công chức:

Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 5/02/2020 về việc ban hành kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước năm 2020.

+ Hiện đại hóa hành chính:

Kế hoạch số 387/KH-UBND Ngày 23/12/2020  về kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2021.

Quyết định số 393 /KH-UBND Ngày 30/12/2020 về việc Ban hành kế hoạch mục tiêu chất lượng năm 2021 của ủy ban nhân dân phường Hương An.

Quyết định số 392 /KH-UBND Ngày 30/12/2020 Quyết định về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2021 của ủy ban nhân dân phường Hương An

Kế hoạch số 09  /KH-UBND Ngày13/01/2021 về việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021.

+ Công tác tuyên truyền CCHC:

Kế hoạch số 25 /KH-UBND Ngày 15/01/2021 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền  CCHC năm 2021.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

Trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, UBND phường thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát công tác CCHC, thông qua nghị quyết HĐND 6 tháng và năm, các phiên họp UBND phường  tuần, tháng, hình thức chỉ đạo trực tiếp.

Việc xây dựng văn bản đều tuân theo thủ tục hành chính và nguyên tắc quy định trên cơ sở chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Tổ chức các hội nghị giao ban, tổng kết, sơ kết của UBND phường lồng ghép đánh giá về công tác CCHC

3. Về kiểm tra CCHC

Uỷ ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND Ngày 14/01/2021 về việc ban hành kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện CCHC năm 2021.

Đảng ủy đôn đốc chỉ đạo UBND phường thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác CCHC, thông qua nghị quyết HĐND 6 tháng và năm, các phiên họp UBND phường  tuần, tháng, quý.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương chấp hành đúng theo chỉ thị 32 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã về việc đẩy mạnh thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn thị xã.

4. Về công tác tuyên truyền CCHC .

Uỷ ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND Ngày 15/01/2021 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền  CCHC năm 2021.

Tăng cường công tác tuyên truyền TTHC và pháp luật.

Thường xuyên cập nhật và đăng tải thông tin liên quan CCHC, kịp thời công khai các TTHC mới, các TTHC sửa đổi, sửa đổi trên trang thông tin điện tử của phường, nhằm cung cấp thông tin, công khai các TTHC đến người dân.

II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính:

1. Cải cách thể chế:

1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL):

Chất  lượng soạn thảo cao hơn đảm bảo thủ tục, thể thức theo quy định ban hành.

1.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL tại đơn vị.

a) Xây dựng và ban hành các VB QPPL:

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND phường ban hành đúng với trình tự thủ tục , tuân thủ chặt chẽ về quy định hiện hành. Do đó công tác văn bản đã bảo đảm về tính hợp pháp, tính khả thi của văn bản QPPL.

b) Rà soát VB QPPL:

 Trong quý I, UBND phường chỉ đạo cán bộ Tư pháp ban hành kế hoạch kiểm tra và rà soát văn bản QPPL, kế hoạch số 23/ KH-UBND ngày 15/01/2020 về rà soát , hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020. Công tác kiểm tra văn bản QPPL được cán bộ tham mưu kiểm tra trước khi HĐND, UBND phường ban hành gồm:Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

c) Tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các VB QPPL:

 UBND phường ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 về công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND phường ban hành năm 2018, 2019 đã hết hiệu lực thi hành gồm 02 Nghị quyết, NQ số 19/2018/NQ- HĐND ngày 25/12/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Nghị quyết số 24/2019/ NQ- HĐND ngày 21/6/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

2. Cải cách TTHC

2.1. Kiểm soát TTHC

a) Kiểm soát việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị

Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác rà soát văn bản được lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đã tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các danh mục TTHC giải quyết thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở UBND phường, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ.

Ủy ban nhân dân phường thường xuyên quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức các văn bản liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính như Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

b) Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, ngay từ đầu năm UBND phường đã ban Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 15/01/2021 về  kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2021 rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2021.

Thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;  trong quý báo cáo Ủy ban nhân dân phường không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

c) Về công khai TTHC.

Việc công khai TTHC: Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. UBND phường đã thực hiện tổ chức niêm yết công khai các danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường được UBND tỉnh quy định, tại trụ sở UBND phường và 100% TTHC được công khai trên trang thông tin điện tử của phường, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

3.1. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

  1. Kết quả việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”.

Việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân phường triển khai ở 4 lĩnh vực giao dịch gồm: Văn phòng, Tư pháp, Lao động thương binh xã hội và Địa chính xây dựng.

* Kết quả tiếp nhận và trả hồ sơ  quý 1 năm 2021:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

518

 

 

77

68

9

4

4

0

 

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

6

0

0

4

0

4

2

2

0

 

2

Chứng thực

384

0

0

384

383

1

0

0

0

 

3

Đất đai (Cấp huyện)

1

0

0

0

0

0

1

1

0

 

4

Hộ tịch

40

0

0

39

35

4

1

1

0

 

5

Thi đua - Khen thưởng

4

0

0

4

4

0

0

0

0

 

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa của phường bao gồm : Phòng làm việc, khu vực chờ, ghế ngồi cho công dân, bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ; máy tính, máy photo, điện thoại, quạt… được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

UBND phường đã niêm yết công khai 31 lĩnh vực và 133 thủ tục tại bảng niêm yết phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ .

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao, có thái độ đúng mực trong giao tiếp trong thi hành nhiệm vụ, chưa phát hiện thái độ quan liêu, hách dịch hoặc nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Cán bộ, công chức có bảng tên trên bàn làm việc, trang phục thực hiện đúng theo quy định và thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ trong khi làm nhiệm vụ.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, công chức.

4.1. Về công chức cấp phường

    Hiện tại phường có 20 cán bộ, công chức, số cán bộ đạt chuẩn 20/20 đ/c đạt 100%.

4.2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

4.3. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cấp trên.

5. Cải cách tài chính công:

 Thực hiện quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác nhằm mục đích tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Uỷ ban nhân phường đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND Ngày  13/01/2021 về việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được quan tâm, đã từng bước đầu tư mua sắm trang thiết bị làm việc để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của cơ quan.

 Sử dụng cơ bản các phần mềm dùng chung như: Hồ sơ công việc; Đăng ký và phát hành giấy mời; Mail công vụ; Ý kiến chỉ đạo; Trang thông tin điện tử; phần mềm Hộ tịch; phần mềm Kế toán, xử lý dịch vụ công tập trung; trang điều hành tác nghiệp.

6.2. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

Uỷ ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch số 387/KH-UBND Ngày 23/12/2020  về kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2021.

Quyết định số 393 /KH-UBND Ngày 30/12/2020 về việc Ban hành kế hoạch mục tiêu chất lượng năm 2021 của ủy ban nhân dân phường Hương An.

Quyết định số 392 /KH-UBND Ngày 30/12/2020 Quyết định về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2021 của ủy ban nhân dân phường Hương An

Áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo ISO:9001-2015 đã được phê duyệt trong hoạt động của Ủy ban nhân dân phường.

III. Đánh giá chung:

1. Những ưu điểm:

Công tác CCHC trên địa bàn phường ngày càng có nhiều chuyển biến đáng kể, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên rõ nét, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn đã đi vào nề nếp, giảm phiền hà cho công dân, tổ chức đến giao dịch. Chất lượng đội ngũ CBCCVC ngày càng được nâng lên, việc ứng dụng CNTT vào những hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả.

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC.

Hệ thống máy tính nối mạng nội bộ đôi lúc yếu nên xử lý công việc đôi lúc chưa kịp thời.

    IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG THỜI GIAN TỚI.

 Thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021

 Tiếp tục tuyên truyền về công tác CCHC với nhiều hình thức, đồng thời giới thiệu, nêu gương điển hình tiên tiến trong công tác CCHC.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương chấp hành đúng theo chỉ thị chỉ thị 32 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã về việc đẩy mạnh thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn thị xã.

 Tổ chức sơ tổng kết 6 tháng, năm, quan tâm đến vấn đề khen thưởng,động viên CBCC.

Thực hiện tốt quy chế hoạt động và nội quy của cơ quan.

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT.

 

châu Thị Diệu Hằng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 181