Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 20/02/2021

Thực hiện kế hoạch số 138 / KH- UBND ngày 15/ 01/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân phường Hương An ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 2021 tại UBND phường với các nội dung cụ thể như sau

I.MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1.Mục tiêu

Rà soát đánh giá quy định, thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để báo cáo cấp trên sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định;

 Đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục mang tính chất hành chính hóa  các quan hệ dân sự, kinh tế, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

II. PHẠM VI RÀ SOÁT

1. Tập trung rà soát các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính trọng tâm trong các lĩnh vực: Tư pháp,  Địa chính- xây dựng , Lao động và Thương Binh xã hội.

2. Ngoài các thủ tục hành chính, UBND phường rà soát thủ tục hành chính ở các ban ngành ở địa phương nhằm bãi bỏ các thủ tục trái với quy định thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp .

III. NGUYÊN TẮC RÀ SOÁT VÀ SẢN PHẨM

1. Nguyên tắc rà soát :

-Tập trung rà soát các thủ tục hành chính theo các tiêu chí: cần thiết; tính hợp lý, hợp pháp thủ tụchành chính, những bất cập của quy định thủ tục so với thực tế.

-Việc rà soát, đánh giá được tiến hành trên cơ sở thống kê, tập hợp đầy đủ các thủ tục hành chính, các quy định có liên quan đến thủ tục cần rà soát, đánh giá để xem xét sự cần thiết, phù hợp của thủ tục hành chính và cacsquy định có liên quan với mục tiêu quản lý nhà nước và những thay đổi về kinh tế xã hội và điều kiện khách quan khác.

- Kết quả của việc rà soát nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp; bảo đảm thủ tục hành chính đơn giản, dể hiểu, dể thực hiện và cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho đối tượng thực hiện.

2. Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát kèm biểu mẫu rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của phường.

IV.TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Các bộ phận có liên quan của phường nghiêm túc thực hiện kế hoạch này, hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định, đáp ứng mục tiêu đề ra và gửi báo cáo kết quả rà soát bằng văn bản qua Văn phòng UBND trước ngày 10/6/2021. (qua hộp thư điện tử địa chỉ : htnguyet.huongan@thuathienhue.gov.vn)

Văn phòng UBND có trách nhiệm hướng dẫn, phương pháp, cách thức rà soát; theo dõi đôn đốc, việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định, đáp ứng mục tiêu đề ra; đảm bảo chất lượng kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và các quy định có liên quan.

IV.KINH PHÍ THỰC HIỆN

Về mức chi rà soát được áp dụng theo các nội dung chi tại Quyết định số 02/ 2014/ QĐ-UBND ngày 16 / 01 / 2014 của UBND tỉnh .

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 100