Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 20/02/2021

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 04 /01/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân phường Hương An ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn phường như sau:

 

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

        1. Mục đích:

         - Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng công tác Cải cách thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường đi vào hoạt động thường xuyên.

         - Tăng cường trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường quản lý, đồng thời phát huy quyền giám sát của các cá nhân, tổ chức theo quy định.

        2. Yêu cầu:

       - Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

       - Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính.

        - Kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

        - Đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ:

 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng văn bản triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC

1

Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND

Các  bộ phận  chuyên môn có liên quan

Trong năm 2021

II

Bảo đảm chất lượng xây dựng, đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản QPPL.

1

Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC

Văn phòng UBND

Các  bộ phận  chuyên môn có liên quan

Trong năm 2021

III

Công bố, công khai, thực thi các phương án đơn giản hoá TTHC

1

Niêm yết, công khai TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố.

Các bộ phận chuyên môn

thực hiện TTHC

Văn phòng UBND

Thường xuyên

2

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001;2015 vào thực hiện giải quyết TTHC.

Các bộ phận chuyên môn

thực hiện TTHC

Văn phòng UBND

Thường xuyên

IV

Rà soát quy định, thủ tục hành chính

1

Lập Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2021; tập trung vào các lĩnh vực: đất đai, Lao động thương binh và xã hội, tư pháp, văn hóa và các lĩnh vực trọng tâm khác

Văn phòng UBND

Các bộ phận chuyên môn của UBND phường.

Thường xuyên

2

Triển khai, thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính

Các bộ phận chuyên môn của UBND phường.

Văn phòng UBND

Thường xuyên

3

Tổng hợp kết quả rà soát

Văn phòng UBND

Các bộ phận chuyên môn của UBND xã

Theo

Kế hoạch

V

Thực hiện công tác truyền thông phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách TTHC nói chung, công tác kiểm soát TTHC nói riêng.

Các bộ phận chuyên môn của UBND phường.

Bộ phận Tư pháp, văn hóa thông tin

Theo kế hoạch tuyên truyền

VI

Nâng cao năng lực cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

1

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC do cấp trên tổ chức.

Văn phòng UBND

Các bộ phận chuyên môn của UBND phường

Theo

kế hoạch của cấp trên

 

VII

Chế độ thông tin, báo cáo

1

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND

Các bộ phận chuyên môn của UBND phường

Định kỳ hàng quý ,1 năm, và đột xuất khi có yêu cầu

2

Báo cáo đột xuất tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính .

Văn phòng UBND

Các bộ phận chuyên môn của UBND phường

Theo yêu cầu của UBND thị xã

           

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường căn cứ kế hoạch này tổ chức triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực mình thực hiện.

2. Bộ phận Kế toán Ngân sách phường tham mưu UBND phường bố trí đủ kinh phí về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho Văn phòng UBND, kinh phí cho cán bộ đầu mối của phường làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của phường theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2014/QĐ- UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức chi các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Giao trách nhiệm cho Văn phòng UBND phường (cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện kế hoạch này; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các bộ phận chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này và báo cáo lên UBND thị xã.

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 100