Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 10/12/2020

Thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020, ủy ban nhân dân phường Hương An báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính năm 2020 như sau:

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch CCHC

Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số: 438  /KH-CCHC ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ và yêu cầu Kế hoạch đã đặt ra.

Kế hoạch CCHC năm 2020 gồm có 19 nhiệm vụ, đến ngày 15/11/2020 ủy ban nhân phường đã thực hiện hoàn thành 18 nhiệm vụ cụ thể là:

Nhiệm vụ đã thực hiện:

+ Cải cách thể chế:

Kế hoạch số: 438/KH-CCHC ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Kế hoạch số: 23/KH-CCHC ngày 10 tháng 01 năm 2020 về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

+ Cải cách TTHC:

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 9/01/2020 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020;

Kế hoạch số 20/KH-UBND Ngày 14/01/2020 về việc ban hành kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện CCHC năm 2020.

Thường xuyên công khai minh bạch các quy định hành chính, TTHC, công khai địa chỉ cơ quan, tiếp nhận và giải quyết TTHC tại cơ quan.

Báo cáo sô: 192  /BC-UBND ngày16/6 /2020 của ủy ban nhân dân phường về việc báo cáo quý 2 kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Báo cáo CCHC năm 2020.

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

Quyết định 203 /QĐ-UBND ngày 22/6 2020 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường Hương An. 

Kế hoạch số 70 /KH-UBND Ngày 21/02/2020 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật.

Thường xuyên tổ chức thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ công chức:

Tham gia các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng đào tạo đầy đủ.

Kế hoạch số  38/KH-UBND ngày 5/02/2020 về việc ban hành kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước năm 2020.

Uỷ ban nhân dân phường đã tổ chức đánh giá cán bộ công chức năm 2020.

+ Hiện đại hóa hành chính:

Kế hoạch số 439/KH-UBND Ngày 27/12/2019 về kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2020.

Quyết định số 440/KH-UBND Ngày 27/12/2019 về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2020 của ủy ban nhân dân phường Hương An.

Kế hoạch số 446/KH-UBND Ngày 30/12/2019 về việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020.

Kế hoạch số 187/KH-UBND Ngày 9/6/2020 về phê duyệt kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2020.

+ Công tác tuyên truyền CCHC:

Kế hoạch số 25 /KH-UBND Ngày 15/01/2020 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền  CCHC năm 2020.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

Trong thời gian qua Đảng ủy, HĐND, UBND phường xác định CCHC là một trong các chương trình trọng điểm, đã đưa vào Nghị quyết về kinh tế xã hội hằng năm để triển khai thực hiện.

UBND phường thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận để phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác CCHC nhà nước.

3. Công tác kiểm tra CCHC

Uỷ ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND Ngày 14/01/2020 về việc ban hành kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện CCHC năm 2020.

Đảng ủy đôn đốc chỉ đạo UBND phường thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác CCHC, thông qua nghị quyết HĐND 6 tháng và năm, các phiên họp UBND phường  tuần, tháng, quý.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương chấp hành đúng theo chỉ thị 32 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã về việc đẩy mạnh thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn thị xã.

4. Về công tác tuyên truyền CCHC

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tập trung tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong đó chú trọng nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính qua nhiều hình thức như tuyên truyền tại các hội nghị , tuyên truyền qua đài truyền thanh, tuyên truyền qua trang tin điện tử của phường cụ thể .

+ Tổ chức hội nghị  lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phát ngôn và cung cấp thông tin. Tập huấn nghiệp vụ hòa giải và Luật xử lý vi phạm hành chính.

+ Tuyên truyền qua đài truyền thanh và trang tin điện tử gồm: Luật phòng chống dịch bệnh covid19, Chỉ thị 19 về việc cán bộ công chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu bia trong giờ làm việc, Thông tư 01/2020/ TT-BTP ngày 03/3/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định 123 về chứng thực bản sao , cấp bản sao từ sổ gốc, Giải đáp pháp luật về chứng thực; Những quy định pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm; các thủ tục hành chính về lĩnh vực Tư pháp; Luật số 58/2020/QH14 Luật hòa giải đối thoại hòa giải; Một số quy định về xử phạt hành chính trong phòng chống Covid -19;Thông tư 04/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định một số điều về Luật hộ tịch, Luật Nghĩa vụ quân sự .

Tổng lượt người tham gia:100 lượt người; số giờ tuyên truyền qua đài truyền thanh: 193,5 giờ .

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế:

1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL):

Chất  lượng soạn thảo cao hơn đảm bảo thủ tục, thể thức theo quy định ban hành.

1.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL tại đơn vị.

a) Xây dựng và ban hành các VB QPPL:

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND phường ban hành đúng với trình tự thủ tục, tuân thủ chặt chẽ về quy định hiện hành. Do đó công tác văn bản đã bảo đảm về tính hợp pháp, tính khả thi của văn bản QPPL.

b) Rà soát VB QPPL:

 Năm 2020 UBND phường chỉ đạo cán bộ Tư pháp ban hành kế hoạch số 23/ KH- UBND ngày 10/01/2020 về xây dựng văn bản QPPL năm 2020, ban hành kế hoạch số 24/ KH- UBND ngày 10/01/2020 về tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL, kế hoạch số 25/ KH- UBND ngày 10/01/2020 về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020.

Công tác kiểm tra văn bản QPPL được cán bộ tham mưu kiểm tra trước khi HĐND, UBND phường ban hành gồm: Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 30/6 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

c) Tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các VB QPPL:

 UBND phường ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 về công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND phường ban hành năm 2018, 2019 đã hết hiệu lực thi hành gồm 02 Nghị quyết, NQ số 19/2017/NQ- HĐND ngày 25/12/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Nghị quyết số 24/2019/ NQ- HĐND ngày 21/6/202019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

2. Cải cách TTHC

2.1. Kiểm soát TTHC

a) Kiểm soát việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị

Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác rà soát văn bản được lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đã tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các danh mục TTHC giải quyết thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở UBND phường, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ.

Ủy ban nhân dân phường thường xuyên quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức các văn bản liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính như Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

b) Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, ngay từ đầu năm UBND phường đã ban hành kế hoạch số 07 /KH-UBND, ngày 07/01/2019 về việc kiểm soát TTHC, để thực hiện công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 tại phường.

Thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;  trong quý báo cáo Ủy ban nhân dân phường không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

c) Về công khai TTHC.

Việc công khai TTHC: Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. UBND phường đã thực hiện tổ chức niêm yết công khai các danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường được UBND tỉnh quy định, tại trụ sở UBND phường và 100% TTHC được công khai trên trang thông tin điện tử của phường, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

3.1. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

  1. Kết quả việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”.

Việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân phường triển khai ở 3 lĩnh vực giao dịch gồm: Tư pháp, Lao động thương binh xã hội và Địa chính xây dựng.

* Kết quả tiếp nhận và trả hồ sơ năm 2020:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

897

884

786

98

13

2

11

1

Bảo trợ xã hội

9

9

9

0

0

0

0

2

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

18

17

14

3

1

1

0

3

Chứng thực

536

536

483

53

0

0

0

4

Đất đai

37

37

29

8

0

0

0

5

Đất đai (Cấp huyện)

17

7

2

5

10

1

9

6

Hộ tịch

264

262

233

29

2

0

2

7

Thi đua - Khen thưởng

6

6

6

0

0

0

0

8

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

3

3

3

0

0

0

0

9

Việc làm (Cấp huyện)

7

7

7

0

0

0

0

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa của phường bao gồm : Phòng làm việc, khu vực chờ, ghế ngồi cho công dân, bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ; máy tính, máy photo, điện thoại, quạt… được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

UBND phường đã niêm yết công khai 28 lĩnh vực và 124 thủ tục tại bảng niêm yết phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ .

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao, có thái độ đúng mực trong giao tiếp trong thi hành nhiệm vụ, chưa phát hiện thái độ quan liêu, hách dịch hoặc nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Cán bộ, công chức có bảng tên trên bàn làm việc, trang phục thực hiện đúng theo quy định và thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ trong khi làm nhiệm vụ.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, công chức.

4.1. Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, ciên chức.

  Ủy ban nhân dân phường bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, các chức danh đúng theo quy định của nhà nước.

  Duy trì tốt quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân phường, nâng cao năng lực, trách nhiệm của Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Uỷ viên Ủy ban.

4.2. Về công chức cấp xã.

Theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân phường được xếp loại đơn vị hành chính loại 2, theo quy định có 23 người, ủy ban nhân phường đã bố trí 21 người với 22 chức danh ( trong đó chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm chức danh chủ tịch HĐND và còn thiếu 01 chức danh kế toán).

Tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn 10/10 đạt 100%

Tỷ lệ công chức đạt chuẩn 9/9 đạt 100%.( Thiếu chức danh CHT.BCH Quân sự phường chờ Quyết định bổ nhiệm cấp trên)

Không ngừng động viên, tạo điều kiện cán bộ, công chức tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay trình độ đại học, cao đẳng có 13 đồng chí, trung cấp có 06 đồng chí.

Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan về đánh giá cán bộ, nhận xét cán bộ, quy hoạch cán bộ, đào tạo và bố trí cán bộ.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Uỷ ban nhân phường đã ban hành Kế hoạch số 446/KH-UBND Ngày  30/12/2019 về việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được quan tâm, đã từng bước đầu tư mua sắm trang thiết bị làm việc để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của cơ quan.

 Sử dụng cơ bản các phần mềm dùng chung như: Hồ sơ công việc; Đăng ký và phát hành giấy mời; Mail công vụ; Ý kiến chỉ đạo; Trang thông tin điện tử; phần mềm Hộ tịch; phần mềm Kế toán, xử lý dịch vụ công tập trung; trang điều hành tác nghiệp.

5.1. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

Uỷ ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch số 439/KH-UBND Ngày 27/12/2019 về kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2020; Đã tổ chức rà soát các quy trình iso và họp xem xét lãnh  đạo; đánh giá nội bộ ISO.

Áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo ISO:9001-2015 đã được phê duyệt trong hoạt động của Ủy ban nhân dân phường.

III. Đánh giá chung:

1. Những ưu điểm:

Công tác CCHC trên địa bàn phường ngày càng có nhiều chuyển biến đáng kể, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên rõ nét, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn đã đi vào nề nếp, giảm phiền hà cho công dân, tổ chức đến giao dịch. Chất lượng đội ngũ CBCCVC ngày càng được nâng lên, việc ứng dụng CNTT vào những hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả.

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC.

Hệ thống máy tính nối mạng nội bộ đôi lúc yếu nên xử lý công việc đôi lúc chưa kịp thời.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG THỜI GIAN TỚI.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020

 Tiếp tục tuyên truyền về công tác CCHC với nhiều hình thức, đồng thời giới thiệu, nêu gương điển hình tiên tiến trong công tác CCHC.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương chấp hành đúng theo chỉ thị chỉ thị 32 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã về việc đẩy mạnh thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn thị xã.

 Tổ chức sơ tổng kết 6 tháng, năm, quan tâm đến vấn đề khen thưởng,động viên CBCC.

Thực hiện tốt quy chế hoạt động và nội quy của cơ quan.

 

châu Thị Diệu Hằng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.504
Truy cập hiện tại 7