Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND phường Hương An thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020.
Ngày cập nhật 23/09/2020

Thực hiện Công văn số  2908  /UBND-VX,  ngày  07  tháng 9 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà  về việc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2020. Ủy ban nhân dân phường Hương An báo cáo tình hình và kết quả thực hiện như sau:

 

I. Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

1. Đánh giá tác động TTHC: không

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL: không.

3. Việc công bố, niêm yết công khai TTHC.

- UBND phường đã chỉ đạo cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC thực hiện  tổ chức niêm yết công khai các danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường được UBND tỉnh quy định, tại trụ sở UBND phường và trên trang thông tin điện tử của phường , đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Trong quý  III  phường đã tổ chức công khai, niêm yết các quyết định ban hành TTHC quy định như: Quyết định số 1444/QĐ-UBND, ngày 18/6/2020 về việc ban hành quy trình nội bộ quy trình điện tử giải quyết TTHC trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; Quyết định số 1581/QĐ-UBND, ngày 01/7/2020 về việc danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Ngoài ra còn thực hiện niên yết công khai các quy trình thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại phường.

4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

          -Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là 934 hồ sơ, trong đó : số hồ sơ liên thông là 55 hồ sơ; Số hồ sơ mới tiếp nhận: 934  hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là : không,

          + Kết quả giải quyết TTHC : Số hồ sơ đã giải quyết: 930 hồ sơ; đang giải quyết: 04hồ sơ; Số hồ sơ giải quyết đúng hẹn: 930 hồ sơ; Số hồ sơ trả quá hạn:  không.

5. Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ. Trong quý báo cáo đã tập trung rà soát các thủ tục hành chính trọng tâm trên các lĩnh vực như Tư pháp, Địa chính, Xây dựng, Bảo trợ xã hội. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, UBND phường nhận thấy bộ hồ sơ thủ tục hiện nay được áp dụng là phù hợp, chưa phát sinh vấn đề gì lớn hay rườm rà trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

6. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

Thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;  trong quý báo cáo Ủy ban nhân dân phường không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

Thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ phường được tổ chức, công dân đánh giá từ mức độ hài lòng và rất hài lòng đạt 100% phiếu được khảo sát.

7. Công tác truyền thông hổ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:

-Thực hiện tuyên truyền thường xuyên về các TTHC trên các phương tiện thông tin truyền thanh, kết hợp với đăng tải trên trang thông tin điện tử của phường. Nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thời gian.

- Kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền, mức độ hoàn thành kế hoạch: Trong quý  báo cáo đã thực hiện 15 giờ tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh  và được biên tập thành bài viết đăng tải trên trang TTĐT phường; nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, giải quyết TTHC của các cấp.

II. Đánh giá chung:

Nhìn chung kết quả công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác rà soát văn bản được lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.  Đã tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các danh mục TTHC giải quyết thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở UBND phường, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ.

Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC được thực hiện theo quy định. Thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

III. Phương hướng nhiệm vụ :

1. Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và báo cáo các công việc khác đã được giao nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thị xã về công tác kiểm soát TTHC.

 2. Tiếp tục đăng ký rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2020. Báo cáo UBND thị xã các bất cập, vướng mắc (nếu có) để bổ sung vào kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC.

 3. Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai  các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 4. Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của cán bộ, công chức bằng hình thức thông báo công khai đường dây nóng, hòm thư góp ý.

5. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp tăng cường năng lực cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC.

 6. Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết TTHC,...

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.504
Truy cập hiện tại 6