Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 14/06/2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh chỉ đạo tập trung của UBND phường, công tác CCHC đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

1. Về kế hoạch CCHC

Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số: 486/KH-CCHC ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 . Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ và yêu cầu Kế hoạch đã đặt ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 ủy ban nhân phường đã thực hiện 8 nhiệm vụ cụ thể là:

+ Kiểm tra rà soát văn bản QPPL:

 Đã ban hành Kế hoạch số 481 /KH-UBND ngày 24  tháng 12  năm 2018 về việc ban hành kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL; Kế hoạch số 480 /KH-UBND ngày  24  tháng  12  năm 2018 về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

+ Cải cách TTHC:

Kế hoạch số 11/KH-UBND Ngày 7/01/2019 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019;

 Kế hoạch số 40/KH-UBND Ngày 15/01/2019 về việc ban hành kế hoạch rà soát TTHC năm 2019.

+ Hiện đại hóa hành chính:

Kế hoạch số 487/KH-UBND Ngày 26/12/2018 về kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2019.

Kế hoạch số 10/KH-UBND Ngày  4/01/2019 về việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.

+ Công tác tuyên truyền CCHC:

Kế hoạch số 487 /KH-UBND Ngày 26/12/2018 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền  CCHC năm 2019.

+ Công tác chỉ đạo điều hành CCHC:

Kế hoạch số: 486/KH-CCHC ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Kế hoạch số 35/KH-UBND Ngày 12/01/2019 về việc ban hành kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện CCHC năm 2019.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

Trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, UBND phường thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát công tác CCHC, thông qua nghị quyết HĐND 6 tháng và năm, các phiên họp UBND phường  tuần, tháng, hình thức chỉ đạo trực tiếp.

Việc xây dựng văn bản đều tuân theo thủ tục hành chính và nguyên tắc quy định trên cơ sở chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Tổ chức các hội nghị giao ban, tổng kết, sơ kết của UBND phường lồng ghép đánh giá về công tác CCHC.

3. Về kiểm tra CCHC.

Uỷ ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND Ngày 12/01/2019 về việc ban hành kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện CCHC năm 2019.

Đảng ủy đôn đốc chỉ đạo UBND phường thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác CCHC, thông qua nghị quyết HĐND 6 tháng và năm, các phiên họp UBND phường  tuần, tháng, quý.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương chấp hành đúng theo chỉ thị 32 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/12/2017 của UBND thị xã về việc đẩy mạnh thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn thị xã.

4. Về công tác tuyên truyền CCHC .

Uỷ ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch số 487 /KH-UBND Ngày 26/12/2018 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019 Và  kế hoạch số 45/ KH- UBND ngày 15/01/2019 về việc tuyên truyền Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp xã, phường . Kế hoạch số 57/ KH- UBND ngày 28/01/2019 về việc tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin, Luật xử lý vi phạm hành chính. Tuyên truyền qua trang tin điện tử phường gồm Quyết định 2588/ QĐ- UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định công bố danh mục  TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp xã.Tổng số lượt người tham dự 132 lượt, số giờ tuyên truyền qua đài truyền thanh 02 giờ.

II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính:

1. Cải cách thể chế:

1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL):

Chất  lượng soạn thảo cao hơn đảm bảo thủ tục, thể thức theo quy định ban hành.

1.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL tại đơn vị.

a) Xây dựng và ban hành các VB QPPL:

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND phường ban hành đúng với trình tự thủ tục , tuân thủ chặt chẽ về quy định hiện hành. Do đó công tác văn bản đã bảo đảm về tính hợp pháp, tính khả thi của văn bản QPPL.

b) Rà soát VB QPPL:

 Trong 6 tháng đầu năm  UBND phường chỉ đạo cán bộ Tư pháp ban hành kế hoạch kiểm tra và rà soát văn bản QPPL, kế hoạch số 481/ KH-UBND ngày 24/12/2018 về rà soát , hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019. Công tác kiểm tra văn bản QPPL được cán bộ tham mưu kiểm tra trước khi HĐND, UBND phường ban hành gồm:Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 25/12/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

c) Tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các VB QPPL:

 UBND phường ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 về công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND phường ban hành năm 2017, 2018 đã hết hiệu lực thi hành gồm 02 Nghị quyết, NQ số 12/2017/NQ- HĐND ngày 28/12/2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Nghị quyết số 15/2018/ NQ- HĐND ngày 21/6/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018

2. Cải cách TTHC

2.1. Kiểm soát TTHC

a) Kiểm soát việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị

Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác rà soát văn bản được lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đã tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các danh mục TTHC giải quyết thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở UBND phường, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ.

Ủy ban nhân dân phường thường xuyên quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức các văn bản liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính như Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

b) Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, ngay từ đầu năm UBND phường đã ban hành kế hoạch số11 /KH-UBND, ngày 07/01/2019 về việc kiểm soát TTHC, và kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 15/01/2019 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019, để thực hiện công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 tại phường.

Thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;  trong quý báo cáo Ủy ban nhân dân phường không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

c) Về công khai TTHC.

Việc công khai TTHC: Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. UBND phường đã thực hiện tổ chức niêm yết công khai các danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường được UBND tỉnh quy định, tại trụ sở UBND phường và 100% TTHC được công khai trên trang thông tin điện tử của phường, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

 3.1. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

  1. Kết quả việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”

Việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân phường triển khai ở 4 lĩnh vực giao dịch gồm: Văn phòng, Tư pháp, Lao động thương binh xã hội và Địa chính xây dựng.

* Kết quả tiếp nhận và trả hồ sơ  6 tháng đầu năm 2019:

- Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch:

Hộ tịch:  143 trường hợp

Chứng thực :  607 trường hợp

- Lĩnh vực Văn phòng:

Văn bản hành chính khác: 100 trường hợp

- Lĩnh vực Địa chính Xây dựng:

   Hồ sơ cấp đổi cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 15 hồ sơ

- Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội:

  Hồ sơ bảo trợ xã hội:  28 hồ sơ

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa của phường bao gồm : Phòng làm việc, khu vực chờ, ghế ngồi cho công dân, bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ; máy tính, máy photo, điện thoại, quạt… được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

UBND phường đã niêm yết công khai 24 lĩnh vực và 118 thủ tục tại bảng niêm yết phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ .

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao, có thái độ đúng mực trong giao tiếp trong thi hành nhiệm vụ, chưa phát hiện thái độ quan liêu, hách dịch hoặc nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Cán bộ, công chức có bảng tên trên bàn làm việc, trang phục thực hiện đúng theo quy định và thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ trong khi làm nhiệm vụ.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, công chức.

4.1. Về công chức cấp phường

    Hiện tại phường có 21 cán bộ, công chức, số cán bộ đạt chuẩn 20/21 đ/c đạt 95%.

4.2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

4.3. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cấp trên.

5. Cải cách tài chính công:

 Thực hiện quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác nhằm mục đích tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Uỷ ban nhân phường đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND Ngày  4/01/2019 về việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được quan tâm, đã từng bước đầu tư mua sắm trang thiết bị làm việc để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của cơ quan.

 Sử dụng cơ bản các phần mềm dùng chung như: Hồ sơ công việc; Đăng ký và phát hành giấy mời; Mail công vụ; Ý kiến chỉ đạo; Trang thông tin điện tử; phần mềm Hộ tịch; phần mềm Kế toán, xử lý dịch vụ công tập trung; trang điều hành tác nghiệp.

6.2. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

Uỷ ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch số 487/KH-UBND Ngày 26/12/2018 về kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2019.

Áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo ISO:9008-2015 đã được phê duyệt trong hoạt động của Ủy ban nhân dân phường.

 

châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 76.583
Truy cập hiện tại 121