Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Báo cáo cải cách hành chính quý 1/2019
Ngày cập nhật 02/04/2019

1. Về kế hoạch CCHC.

Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số: 486/KH-CCHC ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 . Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ và yêu cầu Kế hoạch đã đặt ra.

Trong quý I/ 2019 ủy ban nhân phường đã thực hiện 8 nhiệm vụ cụ thể là:

+ Kiểm tra rà soát văn bản QPPL:

 Đã ban hành Kế hoạch số 481 /KH-UBND ngày 24  tháng 12  năm 2018 về việc ban hành kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL; Kế hoạch số 480 /KH-UBND ngày  24  tháng  12  năm 2018 về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

+ Cải cách TTHC:

Kế hoạch số 11/KH-UBND Ngày 7/01/2019 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019;

 Kế hoạch số 40/KH-UBND Ngày 15/01/2019 về việc ban hành kế hoạch rà soát TTHC năm 2019.

+ Hiện đại hóa hành chính:

Kế hoạch số 487/KH-UBND Ngày 26/12/2018 về kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2019.

Kế hoạch số 10/KH-UBND Ngày  4/01/2019 về việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.

+ Công tác tuyên truyền CCHC:

Kế hoạch số 487 /KH-UBND Ngày 26/12/2018 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền  CCHC năm 2019.

+ Công tác chỉ đạo điều hành CCHC:

Kế hoạch số: 486/KH-CCHC ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Kế hoạch số 35/KH-UBND Ngày 12/01/2019 về việc ban hành kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện CCHC năm 2019.

 

  1. Kết quả việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”

  Việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân phường triển khai ở 4 lĩnh vực giao dịch gồm: Văn phòng, Tư pháp, Lao động thương binh xã hội và Địa chính xây dựng.

* Kết quả tiếp nhận và trả hồ sơ  quý I năm 2019:

- Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch:

Hộ tịch: 52  trường hợp

Chứng thực : 158  trường hợp

- Lĩnh vực Văn phòng:

Văn bản hành chính khác: 30 trường hợp

- Lĩnh vực Địa chính Xây dựng:

   Hồ sơ cấp đổi cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  35  hồ sơ

- Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội:

  Hồ sơ bảo trợ xã hội: 02 hồ sơ

 

Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 221