Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch tham gia hội thi trực tuyến CCHC năm 2023
Ngày cập nhật 20/04/2023

KẾ HOẠCH

Tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính

giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, phường năm 2023 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, phường  về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tầm
quan trọng của công tác cải cách hành chính; phổ biến sâu rộng kiến thức, nội
dung Chương trình cải cách hành chính nhà nước; Chương trình chuyển đổi số
quốc gia định hướng đến năm 2030.

2. Yêu cầu:

- Thông qua Hội thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

-Toàn thể cán bộ, công chức, tích cực tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở địa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

Nội dung Hội thi gồm có 02 phần:

a) Phần 1 ( phần thi trắc nghiệm) : Thi trắc nghiệm trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC

Trong đó, nội dung thi tập trung vào các văn bản sau đây:

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chương trình số 196/CTr-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

- Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2023.

-  Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

- Các văn bản liên quan của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

b) Phần 2( phần thi sáng kiến, tuyên truyền) : Thi xây dựng video clip tuyên truyền về cải cách hành chính

UBND phường xây dựng 01 video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp,… đẩy mạnh cải cách hành chính tại địa phương.

2. Hình thức dự thi

- Phần thi trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã; được công bố kết quả và trao giải hàng tuần.

- Đối với video clip tuyên truyền về cải cách hành chính được gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (qua USB) để chấm và trao giải tại lễ tổng kết.

3. Thời gian thực hiện:

- Hội thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/6/2023, kết thúc vào ngày 30/6/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Lãnh đạo UBND phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc theo dõi số lượng, chất lượng cán bộ, công chức tham gia Hội thi hàng để Hội thi đạt kết quả tốt.

- 100% cán bộ, công chức phường tham gia thi trắc nghiệm hàng tuần trên hệ thống bằng email công vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Văn phòng UBND phường tham mưu lãnh đạo UBND phường xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi, theo dõi, tổng hợp số lượng tham gia cuộc thi tại cơ cơ quan báo cáo cho lãnh đạo cơ quan.

- Công chức Văn hóa thông tin( Đ/c Thuyên) phối hợp Tư pháp ( Đ/c Cường; đ/c Vi) UBND phường( Đ/c Hằng) nghiên cứu xây dựng video clip tham gia Hội thi đảm bảo chất lượng và tính thiết thực. Thực hiện đăng tải thông tin về Hội thi, đặt banner Hội thi trên trang thông tin điện tử phường đồng thời thường xuyên đăng tải bài viết tuyên truyền, Thể lệ, nội dung Hội thi, Kết quả từng tuần thi trên trang tin điện tử, bảng tin nội bộ….

Tập tin đính kèm:
CHÂU THỊ DIỆU HẰNG
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 182