Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Quyết định phân bổ chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2024
Ngày cập nhật 11/01/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   12037  /QĐ-UBND

                     Huế, ngày  29     tháng 12 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2024

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 9446/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Huế về việc kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố ngày 29 tháng 11 năm 2023;

Theo  đề nghị của Hội Chữ thập đỏ Thành phố  - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2024 cho các địa phương, đơn vị, cơ quan trên địa bàn Thành phố (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của Thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các phường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện đạt kế hoạch đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND Tỉnh;

- BCĐ VĐ HMTN tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP, CV:TĐKT;
- Lưu VT, (H.01).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 


Trương Đình Hạnh

CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /12/2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

  1. Khối phường, xã:

TT

Đơn vị

 Dân số  (năm 2022)

Chỉ tiêu năm 2024 (0,86 % dân số)

Ghi chú

1

Phường An Cựu

24,363

210

 

2

Phường An Đông

19,105

164

 

3

Phường An Hòa

11,973

103

 

4

Phường An Tây

11,887

102

 

5

Phường Hương Long

13,122

113

 

6

Phường Hương Sơ

12,990

112

 

7

Phường Kim Long

16,850

145

 

8

Phường Phú Hậu

12,370

106

 

9

Phường Phú Hội

9,446

81

 

10

Phường Phú Nhuận

8,123

70

 

11

Phường Phước Vĩnh

19,817

170

 

12

Phường Phường Đúc

10,370

89

 

13

Phường Tây Lộc

23,307

200

 

14

Phường Thuận Hòa

16,528

142

 

15

Phường Thuận Lộc

21,208

182

 

16

Phường Thủy Biều

10,488

90

 

17

Phường Thủy Xuân

21,250

183

 

18

Phường Trường An

16,549

142

 

19

Phường Vĩnh Ninh

6,299

54

 

20

Phường Vỹ Dạ

19,495

168

 

21

Phường Xuân Phú

15,216

131

 

22

Phường Gia Hội

20,004

172

 

23

Phường Đông Ba

17,224

148

 

24

Phường Phú Thượng

20,178

174

 

25

Phường Thủy Vân

8,205

71

 

26

Phường Thuận An

21,495

185

 

27

Phường Hương Hồ

10,584

91

 

28

Phường Hương An

6,465

56

 

29

Phường Hương Vinh

14,190

122

 

30

Xã Hương Thọ

5,233

45

 

31

Xã Hải Dương

5,738

49

 

32

Xã Hương Phong

9,275

80

 

33

Xã Phú Thanh

4,162

36

 

34

Xã Phú Mậu

10,916

94

 

35

Xã Phú Dương

11,305

97

 

36

Xã Thủy Bằng

8,340

72

 

 

Tổng

494,070

         4,249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Thị Mãng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 183.409
Truy cập hiện tại 64