Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/07/2024

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2115/TTr-SXD ngày 14 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 09 thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện số hoá thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

2. Sở Xây dựng tiếp tục rà soát thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết, tổng hợp đề xuất của cấp huyện, cấp xã để bổ sung Danh mục các thành phần hồ sơ phải số hóa, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để tổng hợp, ban hành theo quy định.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp bổ sung Danh mục các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, triển khai thực hiện danh mục các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

5. Ngoài các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hoá theo quy định tại Điều 1, Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố Huế; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình thực tế chủ động số hoá đối với những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHẢI SỐ HOÁ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1728 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

1. Danh mục thành thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

STT

 

Tên TTHC

Mã số TTHC

Lĩnh vực

Thành phần hồ sơ phải số hoá

Ghi chú

1

Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

1.011977

Hoạt động xây dựng

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Kết quả của TTHC: Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài – Mã 1.011976

2

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

1.009983

Hoạt động xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Kết quả của các TTHC liên quan cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

3

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

1.009986

Hoạt động xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Kết quả của các TTHC liên quan cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

4

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

1.009928

Hoạt động xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Kết quả của các TTHC liên quan cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

5

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

1.009991

Hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Kết quả của các TTHC liên quan cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

6

Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

1.009936

Hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Kết quả của các TTHC liên quan cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

7

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

1.008991

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kết quả của các TTHC liên quan cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

8

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

1.002625

Kinh doanh bất động sản

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Kết quả của các TTHC liên quan cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

9

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương

2.00116

Giám định tư pháp

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Kết quả của các TTHC liên quan cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

2. Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện: Không có

3. Danh mục thủ tục hành chính cấp xã: Không có

* Ghi chú: Danh mục thành phần hồ sơ phải số hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng gồm 04 lĩnh vực, 09 TTHC và 09 thành phần hồ sơ phải số hoá./.

châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 86