Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHƯỜNG HƯƠNG AN NĂM 2023
Ngày cập nhật 14/06/2024

Căn cứ Quyết định số: 9951/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Huế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước phường, xã năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số: 79/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của HĐND phường Hương An về việc giao dự toán Ngân sách phường năm 2023;

Căn cứ Báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2023 của UBND phường.

UBND phường kính trình HĐND phường về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 với các nội dung sau:

1. Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước phường Hương An năm 2023 số tiền: 40.862.597.449 đồng.

Trong đó:

- Các khoản thu phường hưởng 100%           :      181.376.600 đồng.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ            :      758.022.155 đồng.

- Thu bổ sung cân đối ngân sách                            :   3.691.500.000 đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu                                      :   1.779.085.000 đồng.

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang          : 34.333.790.375 đồng.

- Thu kết dư năm trước chuyển sang                      :      118.823.319 đồng.

2. Tổng quyết toán chi ngân sách nhà nước phường Hương An năm 2023 số tiền: 40.770.278.871 đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển                                  : 23.542.480.112 đồng.

- Chi thường xuyên                                       :   6.590.690.194 đồng.

- Chi chuyển nguồn theo quy định                : 10.570.925.565 đồng.

- Chi nộp trả cấp trên                                   :        66.183.000 đồng.

3. Kết dư chuyển sang năm sau số tiền: 92.318.578 đồng.

châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 219