Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 03/06/2021

Ủy ban bầu cử Phường Hương an công bố: Số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 21 đại biểu (hai mươi mốt)

 

 (có danh sách kèm theo).

1. Số lượng đơn vị bầu cử, tổng số cử tri, số cử tri của 07 đơn vị bầu cử tham gia bầu cử như sau:

 

Số

TT

 

Các đơn vị bầu cử

Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử

Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu

Tỷ lệ

cử tri đã tham gia

bỏ phiếu  (%)

Phiếu hợp lệ

Phiếu không hợp lệ

Ghi chú

Số

phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu  thu vào

Số

phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu  thu vào

1

Đơn vị bầu cử số 01  Gồm: Thanh Chữ

547

547

100

547

100

0

0

 

2

Đơn vị bầu cử số 02  Gồm: Cổ Bưu

954

954

100

948

99,37

6

0,63

 

3

Đơn vị bầu cử số 03  Gồm: Bồn Phổ

629

629

100

629

100

0

0

 

4

Đơn vị bầu cử số 04  Gồm: An Lưu

716

716

100

706

98,60

10

1,40

 

5

Đơn vị bầu cử số 05  Gồm: Bồn Trì

580

580

100

580

100

0

0

 

6

Đơn vị bầu cử số 06  Gồm: An Vân

678

678

100

678

100

0

0

 

7

Đơn vị bầu cử số 07  Gồm: An Hoà

610

610

100

610

100

0

0

 

 

Cộng

4.714

4.714

100

4.698

99,66

16

0,34

 

 

2. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại 07 đơn vị bầu cử (xếp theo thứ tự a,b,c....)

Đơn vị bầu cử

Họ và tên

Số phiếu

Tỷ lệ % so với

số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số 01

Gồm: Thanh Chữ

Hoàng Xuân An

470

85,92

 

Trần Thị Kim Điền

156

28,52

 

Nguyễn Khoa Hoà

410

74,95

 

Nguyễn Tấn Quan

132

24,13

 

Nguyễn Thị Xuyến

445

81,35

 

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm: Cổ Bưu

Phan Cườm

476

50,21

 

Nguyễn Chí Lanh

684

72,15

 

Hà Thị Nguyệt

778

82,07

 

Trần Thị Ánh Sơn

255

26,90

 

Phan Thị Bảo Vy

573

60,44

 

Đơn vị bầu cử số 03

Gồm: Bồn Phổ

Nguyễn Chí Công

535

85,06

 

Nguyễn Đăng Diệu

238

37,84

 

Lê Văn Dũng

225

35,77

 

Châu Thị Mãng

329

52,31

 

Nguyễn Đăng Nhàn

560

89,03

 

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm: An Lưu

Hồ Phước Đoàn

483

68,41

 

Hà Thị Bích Hoa

504

71,39

 

Lê Thị Hoa

270

38,24

 

Nguyễn Thị Đan Thanh

546

77,34

 

Hà Văn Triết

222

31,44

 

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm: Bồn Trì

Lê Quang Đức

55

9,48

 

Nguyễn Đăng Hợi

506

87,24

 

Đặng Hồng Phong

185

31,90

 

Châu Văn Sỉ

496

85,52

 

Châu Văn Tân

467

80,52

 

Đơn vị bầu cử số 06

Gồm: An Vân

Lê Công Dũng

525

77,43

 

Trần Thị Loan

500

73,75

 

Nguyễn Văn Tấn Tài

182

26,84

 

Hoàng Thị Tường Vi

174

25,66

 

Đinh Vĩ

623

91,89

 

Đơn vị bầu cử số 07

Gồm: An Hoà

Phan Thị Ân

235

38,52

 

Nguyễn Thị Kim

266

43,61

 

Nguyễn Thị Nhi

373

61,15

 

Hồ Thị Thu Thuỷ

441

72,30

 

Lê Thị Mai Trang

409

67,05

 

 

 

3. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo từng đơn vị bầu cử như sau (xếp theo thứ tự người có phiếu bầu từ cao xuống  thấp):

Đơn vị bầu cử

Họ và tên

Số phiếu

Tỷ lệ % so với

số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số 01

Gồm: Thanh Chữ

Hoàng Xuân An

470

85,92

 

Nguyễn Thị Xuyến

445

81,35

 

Nguyễn Khoa Hoà

410

74,95

 

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm: Cổ Bưu

Hà Thị Nguyệt

778

82,07

 

Nguyễn Chí Lanh

684

72,15

 

Phan Thị Bảo Vy

573

60,44

 

Đơn vị bầu cử số 03

Gồm: Bồn Phổ

Nguyễn Đăng Nhàn

560

89,03

 

Nguyễn Chí Công

535

85,06

 

Châu Thị Mãng

329

52,31

 

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm: An Lưu

Nguyễn Thị Đan Thanh

546

77,34

 

Hà Thị Bích Hoa

504

71,39

 

Hồ Phước Đoàn

483

68,41

 

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm: Bồn Trì

Nguyễn Đăng Hợi

506

87,24

 

Châu Văn Sỉ

496

85,52

 

Châu Văn Tân

467

80,52

 

Đơn vị bầu cử số 06

Gồm: An Vân

Đinh Vĩ

623

91,89

 

Lê Công Dũng

525

77,43

 

Trần Thị Loan

500

73,75

 

Đơn vị bầu cử số 07

Gồm: An Hoà

Hồ Thị Thu Thuỷ

441

72,30

 

Lê Thị Mai Trang

409

67,05

 

Nguyễn Thị Nhi

373

61,15

 

 

 

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An Công bố kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để tổ chức thưc hiện./.

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 96