Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị
Ngày cập nhật 23/04/2021

Ngày 22/4/2021, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Hương An tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ chính trị. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Toàn - ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, phụ trách địa bàn; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, trưởng, phó Mặt trận và các đoàn thể, quân sự, công an; các đồng chi ủy các chi bộ trực thuộc và cá nhân được khen thưởng.

Có thể khẳng định, sau 05 năm thực hiện:

 Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn phường  đã đạt nhiều kết quả như: mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng kiệt, xóm từ năm 2016 đến nay toàn phường đã mở rộng 27 kiệt, xóm tổng diện tích nhân dân hiến đất là 7.753 mét vuông. Chi bộ TDP Bồn Phổ đã được đề nghị thị uỷ khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Phát động mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap đến nay tổng diện tích 16,53 ha với 178 hộ tham gia; đã huy động quỹ người nghèo được 59 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 27 gia đình hộ nghèo, cận nghèo; thăm hỏi động viên, hỗ trợ cho 48 trường hợp nghèo khó khăn, tai nạn đột xuất, với tổng số tiền là 19,8 triệu đồng.  Nhìn chung việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của phường, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.     

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã được quan tâm như việc công khai tài chính được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ trong cơ quan được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính theo quy định; các thủ tục hành chính của tổ chức và công dân được giải quyết đúng quy trình và thủ tục; UBND phường duy trì tiếp dân với 115 lượt; đã tiếp nhận và xử lý 14 đơn thư kiến nghị về tranh chấp đất đai trong đó 6/14 vụ hoà giải thành; HĐND phường thường xuyên duy trì việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau các kỳ họp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến phản ánh của cử tri....

Bên cạnh những kết quả đạt vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ và một số chi bộ còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao, sự chuyển biến trong thực tiễn chưa rõ nét; còn lúng túng trong việc xác định những vấn đề nổi cộm về tư tưởng, đạo đức để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm; chưa thực hiện tốt việc sơ, tổng kết thực hiện Chỉ thị 05 gắn với gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu; việc đăng ký những việc làm theo Bác ở một số đơn vị còn chậm, nội dung còn chung chung, chưa cụ thể, chưa rõ thời gian phấn đấu thực hiện; chưa gắn với nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện Kết luận 120 như cải cách thủ tục hành chính chưa đạt hiệu quả cao, vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ chưa thể hiện hết tinh thần, trách nhiệm; việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn và quyết định các vấn đề của địa phương, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền còn hạn chế; Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng còn lúng túng về nội dung và phương thức hoạt động, chưa dành thời gian đúng mức cho công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đặc biệt là chuyên đề liên quan đến việc thực hiện QCDC chưa được chú trọng; Một số chi bộ chưa chỉ đạo tổ thực hiện QCDC cơ sở ở TDP cách thức thực hiện chưa đảm bảo; Công tác tuyên truyền thực hiện chưa thường xuyên, chưa thực hiện đánh giá sơ kết, tổng kết một cách thiết thực, hiệu quả; công tác khen thưởng, động viên các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt chưa kịp thời.

Tại Hội nghị đã được nghe các nội dung tham luận của một số tập thể và cá nhân. Các nội dung tham luận tập trung đúc kết những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện, đồng thời cũng đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 và Kết luận 120 của Bộ chính trị; và cũng được nghe Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Toàn – uỷ viên thường vụ Thị uỷ, Chủ nhiệm UBKT thị uỷ, phụ trách địa bàn phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ phường trong thời gian qua đồng thời định hướng trong những năm sắp đến, cần phải phấn đấu hơn nữa để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và kết luận 120 ngày càng hiệu quả hơn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 120 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Đảng bộ phường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị 05-CT/TW; Kết luận 120 và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị uỷ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 101 - QĐi/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Để việc “nêu gương” trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ phường tới cơ sở trong sạch vững mạnh.

Hai là, tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 120, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết Đảng các cấp và Nghị quyết Đảng bộ phường. Nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở, nâng cao việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, Các chi bộ, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Bốn là, Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, để việc khai thực hiện Kết luận 120 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thị uỷ, Đảng uỷ ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, Đảng bộ phường đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/20216 của Bộ Chính trị.

 

 

 

 

Bảo Vy-VPĐU
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 94