Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hương An chuẩn bị tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp
Ngày cập nhật 23/04/2021

Hương An chuẩn bị tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội

và Đại biểu HĐND các cấp

Để đảm bảo việc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 25/01/2021, Uỷ ban nhân dân phường Hương An đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc thành lập UBBC đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 10 thành viên, trong đó: Đồng chí Bí thư đảng uỷ - CT- HĐND phường làm Chủ tịch; đ/c PBT đảng uỷ - CT.UBND phường và CT. UBMTTQVN phường làm Phó chủ tịch; Công chức phụ trách Văn phòng-Thống kê làm thư ký và 07 đồng chí là các phó chủ tịch HĐND, UBND phường, Trưởng công an phường, Chỉ huy trường BCHQS phường, CC Tư pháp – Hộ tịch và CC V/P phường làm Uỷ viên bầu cử phường

Ngày 28/01/2021, Đảng uỷ phường Hương An đã ra Quyết định số 42-QĐ/ĐU về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng  nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 12 đồng chí, trong đó Đ/c Bí thư Đảng uỷ -CT.HĐND phường làm Trưởng ban; Đ/c PBT.Đảng uỷ và CT.UBND phường làm phó trưởng ban; Đ/c PCT.HĐND và PCT.UBND phường và các đ/c Đảng uỷ viên là Uỷ viên của Ban chỉ đạo.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 02/3/2021 của UBBC phường Hương An về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, nhiệm kỳ 2021-2026. Vào ngày 11/03/2021, UBND phường Hương An  đã ban hành 07 quyết định về việc thành lập 07 Ban bầu cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 07 đơn vị bầu cử trên địa bàn phường, mỗi ban bầu cử có 6-8 đồng chí gồm trưởng ban, phó ban, thư ký và các uỷ viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và đại diện cử tri. Ngày 08/2/2021, Ban thường trực UBMTTQVN phường đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu được bầu theo quy định tại điểm điểm a khoản 1, Điều 60 Luật tổ chức chính quyền địa phương là 21 đại biểu và dự kiến tổng số người giới thiệu ứng cử tối thiểu là 35 người.

Căn cứ Điều 2, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH 14 ngày 11/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị thảo luận và nhất trí giới thiệu 50 người ứng cử đại biểu HĐND phường có số dư là 29 người so với 21 đại biểu được bầu, cụ thể như sau:

* Cơ cấu, thành phần:

- Khối Đảng:                                     04 Đại biểu

- Khối Nhà nước:                     07 đại biểu

- Khối mặt trận, đoàn thể:                 07 đại biểu

- Khối Nội chính:                     03 đại biểu

- Khối giáo dục; Y tế; kinh tế  :         06 đại biểu

- Cụm dân cư:                                   23 đại biểu

Tổng cộng: 50  đại biểu

Tỷ lệ, thành phần, cơ cấu như sau:

- Bảo đảm có ít nhất là 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đến 17h  ngày 14/3/2021 ủy ban bầu cử phường đã tiếp nhận 50 hồ sơ ứng cử biểu Hội đồng nhân dân phường.  Qua kiểm tra tất cả hồ sơ đều hợp lệ theo Luật, không có hồ sơ tự ứng cử.

Ngày 17/3/2021 ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai và đã có 06 ứng cử viên đại biểu HĐND phường làm đơn xin thôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã nhất trí 6 ứng cử viên xin thôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Như vậy  sau hiệp thương lần hai hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường Hương An nhiệm kỳ 2021-2026 có 44 hồ sơ, đảm bảo thành phần, cơ cấu, số lượng. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, từ ngày 24/03-31/03/2021 UBND và UBMTTQVN phường  đã tổ chức hội nghị triển khai cho hệ thống chính trị các tổ dân phố về công tác lấy ý kiến và nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức đơn vị và TDP giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.                                                         

Ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Tại hội nghị, đại diện ủy ban MTTQ VN phường Hương An Báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, không có trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu, thông qua 44 ứng cử viên được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường, đạt  sự tín nhiệm 100% tổng số cử tri tham dự tại hội nghi nơi cư trú, trước thời điểm hiệp thương lần 3, có 09 đơn xin thôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.  Hội nghị đã thảo luận và nhất trí  100% cho 09 ứng cử viên thội tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100% đối với 35 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phần cơ cấu, khối Đảng 03 người, Khối chính quyền 04 người, khối Mặt Trận, đoàn thể 06 người, khối nội chính 02 người, khối  y tế, giáo dục, kinh tế 04 người, khối các khu dân cư 16 người, trong đó  nữ 16 người, chiếm 54,7%; ngoài đảng 10 người, chiếm 28,5%; Tôn giáo 01 người chiếm 0,28%, trẻ dưới 40 tuổi 18 người chiếm 51,4%, tái cử 12 người chiếm 34,2% . Kết quả 100% người ứng cử đại biểu HĐND phường Hương An khóa XIII, đảm bảo  sự tín nhiệm của cử tri. Ngày 13/ 4 /2021 UBND phường Hương An đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri đúng theo luật định. Toàn phường có 8 điểm niêm yết danh sách cử tri được niêm yết tại UBND phường và nhà sinh hoạt cộng đồng 7 TDP.UBND phường đã thông báo các điểm niêm yết danh sách cử tri trên hệ thống đài truyền thanh cho nhân dân biết để kiểm tra./. 

                                                                                 

Nguyễn Thuyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 96