Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN DÂN
Ngày cập nhật 30/03/2021

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc Hội, đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thường trực Hội đồng nhân dân phường thông báo lịch tiếp dân năm 2021, như sau:

 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân: Tổ chức tiếp công dân định kỳ theo lịch đính kèm.

2. Yêu cầu các tổ dân phố bố trí địa điểm tiếp công dân và thông báo rộng rãi cho nhân dân biết thời gian, đại điểm tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân tại tổ dân phố.

Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được lịch tiếp công dân theo định kỳ. Văn phòng HĐND và UBND phường sẽ thông báo cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí thời gian khác phù hợp./.

* Lịch tiếp công dân:

 Ngày, tháng, năm

Thời gian

Địa điểm

Buổi sáng

Buổi chiều

08/01/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

15/01/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Thanh Chữ

05/02/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

19/02/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Thanh Cổ Bưu

11/3/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

18/3/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Bồn Phổ

09/4/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

23/4/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP An Lưu

13/5/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

20/5/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Bồn Trì

11/6/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

23/6/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP An Vân

09/7/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

23/7/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP An Hòa

12/8/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

25/8/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Thanh Chữ

10/9/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

23/9/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Cổ Bưu

13/10/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

22/10/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Bồn Phổ

12/11/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

25/11/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP An Lưu

10/12/2021

7h30 – 11h30

13h – 17h

Phòng làm việc TTHĐND

24/12/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Bồn Trì

 

 

 Ngày, tháng, năm

Thời gian

Địa điểm

Buổi sáng

Buổi chiều

08/01/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

15/01/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Thanh Chữ

05/02/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

19/02/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Thanh Cổ Bưu

11/3/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

18/3/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Bồn Phổ

09/4/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

23/4/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP An Lưu

13/5/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

20/5/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Bồn Trì

11/6/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

23/6/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP An Vân

09/7/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

23/7/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP An Hòa

12/8/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

25/8/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Thanh Chữ

10/9/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

23/9/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Cổ Bưu

13/10/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

22/10/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Bồn Phổ

12/11/2021

7h30 – 11h30

14h – 16h30

Phòng làm việc TTHĐND

25/11/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP An Lưu

10/12/2021

7h30 – 11h30

13h – 17h

Phòng làm việc TTHĐND

24/12/2021

7h30 – 11h30

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Bồn Trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 91